• Kompleksowe Szkolenia
 • Innowacyjne Pomysły
 • Partnerstwo Publiczno-Społeczne
 • Skuteczne Doradztwo
 • Nowoczesne Metody Zarządzania
 • Profesjonalne Negocjacje
 • Kompleksowe Szkolenia

 • Innowacyjne Pomysły

 • Partnerstwo Publiczno-Społeczne

 • Skuteczne Doradztwo

 • Nowoczesne Metody Zarządzania

 • Profesjonalne Negocjacje

Aktualności

ROZEZNANIE RYNKU W związku z realizacją projektu „Integracja Szansą rozwoju”

Białystok, 03-01-2017r.

Stowarzyszenie Europartner

Akademicki Klub Integracji Europejskiej

ul. Warszawska 44/1 IIIp.

15-077 Białystok

NIP: 9661737736

Regon: 052237368

KRS: 0000206867

 

 

ROZEZNANIE RYNKU

 

 

W związku z realizacją projektu „Integracja Szansą rozwoju”

nr: RPPD.07.01.00-20-0061/16 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa VII: Poprawa spójności społecznej

Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji

Priorytet inwestycyjny 9.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie

Numer naboru RPPD.07.01.00-IŻ.00-20-001/16

 

Ty też możesz być przedsiębiorcą – załóż firmę i spełnij swoje marzenia!

 

Informujemy, że Projekt pt. „Liderzy Przedsiębiorczości” złożony przez Izbę Handlowo-Przemysłową w Białymstoku w partnerstwie z Stowarzyszeniem Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej, Krajową Izbą Gospodarczą Centrum Promocji Sp. Z o.o., Powiatem Białostockim i Gminą Łap otrzymał dofinansowanie w ramach działania 2.3. Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest zwiększenie wiedzy z zakresu zakładania działalności gospodarczej i wsparcie uruchomienia działalności gospodarczych przez 40 osób. 

Ze wsparcia będą mogły skorzystać osoby zamieszkałe na obszarze Subregionu Białostockiego, do którego należą: miasto Białystok oraz gminy: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków, Zabłudów. 

W projekcie udział wziąć mogą osoby fizyczne, które:

 • zamierzają rozpocząć własną działalność gospodarczą;
 • ukończyły 30 rok życia;
 • są osobami bezrobotnymi,  poszukującymi pracy, nieaktywnymi zawodowo oraz jednocześnie znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj: osoby starsze po 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.

 

W ramach projektu oferowane będzie wsparcie w postaci:

 1. Szkolenia i doradztwo przed uruchomieniem działalności gospodarczej
 2. Dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej (wysokość dotacji: maks. 23125,00 zł)

Po uruchomieniu działalności gospodarczej:

 1. Wsparcie pomostowe finansowe (wypłacane przez okres 12 m-cy)
 2. Specjalistyczne wsparcie towarzyszące
 3. Forum Wymiany Doświadczeń

Termin realizacji projektu: 01.09.2016- 31.07.2018.

Więcej informacji: http://www.iph.bialystok.pl/projekt-liderzy-przedsiebiorczosci/

REKRUTACJA trwa - w celu uzyskania szczegółowych informacji, zapraszamy do kontaktu:

 

Biuro Projektu: Izba Handlowo-Przemysłowa w Białymstoku, ul. Antoniukowska 7, 15-740 Białystok, tel. 85 652 56 45

Punkt Konsultacyjno-Rekrutacyjny w Łapach przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 22 a, 18-100 Łapy, tel. 85 814 19 20

Szachowi mistrzowie województwa z Białegostoku

 

Szachy w następnym roku szkolnym według zamierzeń reformy oświaty mają stać się w szkołach podstawowych przedmiotem obowiązkowym. Stowarzyszenie Europartner realizuje w tym roku szkolnym projekt zajęć szachowych w białostockich szkołach pod nazwą "Talent szachowy"

Podczas szachowych Igrzysk Województwa Podlaskiego w Suwałkach zwycięzcami została drużyna ze Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Białymstoku. Jednym ze zwycięzców jest syn wiceprezesa Stowarzyszenia Europartner AKIE, Pawła Backiela. Hubert Backiel jest wielokrotnym mistrzem szachowym w Białymstoku i województwie. Jest to dziesięcioletni chłopiec, który udowadnia, że pasję szachową warto rozwijać w dzieciach już od najmłodszych lat. 

Jeśli chcecie dołączyć do dzieci, które biorą udział w zajęciach szachowych w białostockich szkołach, zajrzyjcie na stronę talentszachowy.pl. Zapisy na zajęcia szachowe talentszachowy.pl/kontakt

 

Konferencja naukowa „Wpływ funduszy UE na konkurencyjność gospodarczą Województwa Podlaskiego w nowej perspektywie finansowej”

 

Stowarzyszenie Europartner AKIE oraz Studenckie Koło Naukowe Europrojekt zaprasza na konferencję „Wpływ funduszy UE na konkurencyjność gospodarczą Województwa Podlaskiego w nowej perspektywie finansowej”

Kiedy?

10 maja 2016 r., godz. 12:00-13:30

Gdzie?

Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Warszawska 63, sala 201

 

Prelegenci:

1) prof. UwB, dr hab. Tadeusz Truskolaski – Prezydent Miasta Białegostoku

2) prof. UwB, dr hab. Renata Przygodzka

3) prof. UwB, dr hab. Marzanna Poniatowicz

4) Andrzej Parafiniuk – Prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego

5) Krzysztof Mnich – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Europartner AKIE

 

Od organizatora:

Rozwój jest niekwestionowaną przyszłością naszego regionu. Coraz częściej pojawiają się pytania: Jakie perspektywy mają osoby wchodzące na rynek pracy? Jakie inwestycje planowane są w naszym województwie na najbliższe lata? Dlaczego warto zostać w regionie, gdzie kończyło się studia? Czy Województwo Podlaskie jest regionem przyszłości? Studenckie Koło Naukowe EUROPROJEKT podjęło się próby przybliżenia tematyki poprzez organizację konferencji naukowej, dzięki której możliwe będzie zapoznanie się z opinią zaproszonych ekspertów.

Konferencja będzie okazją do prezentacji kluczowych informacji na temat rozwoju naszego regionu, planowanych inwestycji, szans jakie Województwo Podlaskie stwarza swoim mieszkańcom. Przy dokładnym poznaniu ww zagadnień będą nam służyć pomocą specjaliści oraz eksperci z takich dziedzin jak nauka, gospodarka, ekonomia. W ramach konferencji zostaną przedstawione cele priorytetowe w perspektywie finansowej 2014-2020, przy uwzględnieniu najważniejszych kryteriów, m.in.: gospodarki opartej na wiedzy, uzyskaniu środków na rozwój przedsiębiorczości w zakresie B+R oraz konkurencyjności na rynku pracy w wybranych sektorach gospodarki.

W trakcie wydarzenia omówione zostaną kwestie wpływu funduszy UE na konkurencyjność gospodarczą Województwa Podlaskiego w nowej perspektywie finansowej. Liczymy na to, że dzięki tej konferencji uczestnicy zyskają cenne informacje, które wspomogą ich przyszły rozwój oraz w rezultacie wesprą działania rozwojowe, zarówno naszego regionu, jak i całego kraju.

 

Projekty konsultingowe

Projekty badawcze

Kurs języka chińskiego

Kurs języka chińskiego

Projekty UE

Projekty unijne