Strict Standards: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/fkfut/domains/europartner-akie.pl/public_html/templates/europartner/layouts/com_content/article/default.php on line 13

Strict Standards: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/fkfut/domains/europartner-akie.pl/public_html/includes/application.php on line 539

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/7.3/03/2017/PZ

Białystok, 15.03.2017 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NR 1/7.3/03/2017/PZ

przeprowadzonego w ramach projektu pt. „Rozwój ekonomii społecznej”, nr: RPPD.07.03.00-IZ.00-20-00/16 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

                    

                          

  1. Zamawiający:

Stowarzyszenie Europartner

Akademicki Klub Integracji Europejskiej

ul. Warszawska 44/1 (III piętro)

15-077 Białystok

tel/fax: 85 732 02 58

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia było przeprowadzenie doradztwa indywidualnego biznesowego z zakresu: prawa, księgowości, marketingu, finansów oraz zasobów ludzkich w okresie od 10.04.2017 r. do 28.02.2020 r., dla przedstawicieli 40 przedsiębiorstw społecznych.

 

W celu zachowania konkurencyjności, jak też dokonania wyboru specjalistów w określonym zakresie przedmiotu Zamówienia, podzielone było ono na części, tj. poszczególne zakresy, w związku z czym Wykonawcy mogli złożyć ofertę na wszystkie, bądź wybrane części niniejszego zapytania, zgodnie z posiadanym wykształceniem i/lub doświadczeniem:

 

CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA:

 

Świadczenie doradztwa specjalistycznego prawnego na rzecz Przedsiębiorstw Społecznych (PS), działających na terenie Subregionu Łomżyńskiego, obejmującego w szczególności:

a)      prowadzenie działalności gospodarczej w ramach PS,

b)      prawne aspekty działania w sferze ekonomii społecznej,

c)      podatki bezpośrednie i pośrednie,

d)      obowiązki pracodawcy względem pracowników,

e)      doradztwo w czynnościach administracyjnych i sądowych związanych z tworzeniem oraz funkcjonowaniem PS (m.in. przygotowywanie aktów założycielskich, zgłaszanie podmiotów do Krajowego Rejestru Sądowego, zgłaszanie wszelkich zmian do Krajowego Rejestru Sądowego),

f)       udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów prawa,

 

z zastosowaniem formy bezpośredniego kontaktu, formy pisemnej lub poczty elektronicznej, w okresie od dnia podpisania umowy do 29.02.2020 r. (będzie ono realizowane według bieżących potrzeb zgłaszanych przez uczestników Projektu). Łączny wymiar godzin doradztwa w danej części zamówienia wynosi 720 godzin z możliwością zwiększenia lub zmniejszenia wymiaru godzin doradztwa w zależności od zgłaszanych przez korzystających potrzeb w zakresie danego doradztwa.

CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA:

 

Świadczenie doradztwa specjalistycznego księgowego na rzecz PS działających na terenie Subregionu Łomżyńskiego, obejmującego w szczególności:

 

a)      zasady prowadzenia rachunkowości przez PES i PS,

b)      zobowiązania finansowe związane z prowadzoną działalnością,

c)      zasady prowadzenia księgowości przez PES i PS,

d)      płace i pochodne, ubezpieczenia społeczne,

 

z zastosowaniem formy bezpośredniego kontaktu, formy pisemnej lub poczty elektronicznej, w okresie od dnia podpisania umowy do 29.02.2020 r. (będzie ono realizowane według bieżących potrzeb zgłaszanych przez uczestników Projektu). Łączny wymiar godzin doradztwa w danej części zamówienia wynosi 720 godzin z możliwością zwiększenia lub zmniejszenia wymiaru godzin doradztwa w zależności od zgłaszanych przez korzystających potrzeb w zakresie danego doradztwa.

            CZĘŚĆ 3 ZAMÓWIENIA:

             

            Świadczenie doradztwa w zakresie marketingu na rzecz PS działających na terenie Subregionu łomżyńskiego obejmującego w szczególności:

a)      planowanie marketingowe,

b)      kształtowanie elastyczności ofertowej,

c)      polityka kształtowania cen i optymalizacji kosztów,

d)      opracowanie/modyfikacja strategii marketingowej,

e)      badania rynku,

f)       wypracowania i wdrażania standardów obsługi klienta,

g)      nawiązanie i rozwój współpracy ze specjalistami w zakresie projektowania produktów i usług,

             

z zastosowaniem formy bezpośredniego kontaktu, formy pisemnej lub poczty elektronicznej, w okresie od dnia podpisania umowy do 29.02.2020 r. (będzie ono realizowane według bieżących potrzeb zgłaszanych przez uczestników Projektu). Łączny wymiar godzin doradztwa w danej części zamówienia wynosi 720 godzin z możliwością zwiększenia lub zmniejszenia wymiaru godzin doradztwa w zależności od zgłaszanych przez korzystających potrzeb w zakresie danego doradztwa.

CZĘŚĆ 4 ZAMÓWIENIA:

 

Świadczenie doradztwa specjalistycznego finansowego na rzecz PS działających na terenie Subregionu łomżyńskiego, obejmującego w szczególności:

 

a)      pozyskiwanie źródeł finansowania działalności (m.in. produkty sektora finansowego) wraz ze wsparciem w przygotowaniu wniosków,

b)      planowanie finansowe (z wykorzystaniem np. narzędzia Provelt.pl).

 

z zastosowaniem formy bezpośredniego kontaktu, formy pisemnej lub poczty elektronicznej, w okresie od dnia podpisania umowy do 29.02.2020 r. (będzie ono realizowane według bieżących potrzeb zgłaszanych przez uczestników Projektu). Łączny wymiar godzin doradztwa w danej części zamówienia wynosi 720 godzin z możliwością zwiększenia lub zmniejszenia wymiaru godzin doradztwa w zależności od zgłaszanych przez korzystających potrzeb w zakresie danego doradztwa.

CZĘŚĆ 5 ZAMÓWIENIA:

 

Świadczenie doradztwa specjalistycznego osobowego na rzecz PS działających na terenie Subregionu łomżyńskiego obejmującego w szczególności:

 

                        a) zarządzanie organizacją,

                        b) zarządzanie pracownikami,

                        c) zarządzanie konfliktem i rozwiązywanie konfliktów,

                         

z zastosowaniem formy bezpośredniego kontaktu, formy pisemnej lub poczty elektronicznej, w okresie od dnia podpisania umowy do 29.02.2020 r. (będzie ono realizowane według bieżących potrzeb zgłaszanych przez uczestników Projektu). Łączny wymiar godzin doradztwa w danej części zamówienia wynosi 720 godzin z możliwością zwiększenia lub zmniejszenia wymiaru godzin doradztwa w zależności od zgłaszanych przez korzystających potrzeb w zakresie danego doradztwa.

  1. Miejsce publikacji:

W celu zachowania zasady konkurencyjności zapytanie opublikowano na stronie internetowej Zamawiającego: www.europartner-akie.pl. W dokumentacji związanej z niniejszym zapytaniem znajduje się print screen oraz wydruk zamieszczonego zapytania.

  1. Terminy:

- termin ogłoszenia: 06.03.2017 r.

- termin składania ofert: 14.03.2017 r. godz. 16:00

- termin realizacji zamówienia:

CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA : Od dnia 10.04.2017r. do dnia 29.02.2020 r.

CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA: Od dnia 10.04.2017r. do dnia 29.02.2020 r.

CZĘŚĆ 3 ZAMÓWIENIA: Od dnia 10.04.2017r. do dnia 29.02.2020 r.

CZĘŚĆ 4 ZAMÓWIENIA: Od dnia 10.04.2017r. do dnia 29.02.2020 r.

CZĘŚĆ 5 ZAMÓWIENIA: Od dnia 10.04.2017r. do dnia 29.02.2020 r.

 

  1. Kryterium wyboru:

A.        Cena brutto za 1 godzinę doradztwa biznesowego – 80 %

B.        Doświadczenie doradcy w danym zakresie doradztwa biznesowego - 20%

 

6.      Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego

W wyniku przeprowadzenia procedury właściwej dla Zasady Konkurencyjności, określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 r.,  wpłynęły oferty według poniższego zestawienia:

Część zapytania

Wykonawca, który złożył ofertę (nazwa i adres)

Data wpłynięcia oferty

Oferowana łączna cena brutto

Doświadczenie

Łączna ilość przyznanych punktów

CZĘŚĆ 1

Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorz Śledziewski; ul. Dolna 24, 18-305 Szumowo

 

14.03.2017

63,00

3 lata

80

CZĘŚĆ 2

Elżbieta Bolesta

ul. Storczykowa 1/1 m. 8, 15-664 Białystok

14.03.2017

63,00

4 lata

85

CZĘŚĆ 3

Jarosław Sidoruk

ul. Kraszewskiego 8/36, 15-025 Białystok

14.03.2017

63,00

3 lata

80

CZĘŚĆ 4

Anna Fiedorczuk

ul. Sukienna 9/21, 15-881 Białystok

 

14.03.2017

63,00

3 lata

80

CZĘŚĆ 5

Rafał Chraboł

ul. Dobra 18/19, 15-334 Białystok

14.03.2017

63,00

3 lata

80

 

Wszyscy Oferenci spełnili warunki udziału w postępowaniu określone w pkt VII Zapytania ofertowego.

W związku z powyższym, Zamawiający udzieli zamówienia następującym Wykonawcom:

Część zapytania

Wybrany wykonawca

CZĘŚĆ 1

Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorz Śledziewski

CZĘŚĆ 2

Elżbieta Bolesta

CZĘŚĆ 3

Jarosław Sidoruk

CZĘŚĆ 4

Anna Fiedorczuk

CZĘŚĆ 5

Rafał Chraboł

 

 

Uzasadnienie wyboru: Stowarzyszenie EUROPARTNER Akademicki Klub Integracji Europejskiej., mając na uwadze politykę finansową i ograniczenia budżetowe projektu, zdecydowało się na wybór najkorzystniejszych i jednocześnie najtańszych ofert dla poszczególnych części, zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym. Wybrani Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu, złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu oraz uzyskali najwyższą ilość punktów.

Projekty konsultingowe

Projekty badawcze

Kurs języka chińskiego

Kurs języka chińskiego

Projekty UE

Projekty unijne