Strict Standards: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/fkfut/domains/europartner-akie.pl/public_html/templates/europartner/layouts/com_content/article/default.php on line 13

Strict Standards: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/fkfut/domains/europartner-akie.pl/public_html/includes/application.php on line 539

Rozeznanie rynku w związku z realizacja projektu "Usprawnienie działań strażniczych dotyczących monitorowania prawa na poziomie krajowym w oparciu o informacje udostępniane online przez organy administracji rządowej"

 

Białystok,09-04-2018r.

ROZEZNANIE RYNKU NR 1/2.16/2018

 

W związku z realizacja projektu „Usprawnienie działań strażniczych dotyczących monitorowania prawa na poziomie krajowym w oparciu o informacje udostępniane online przez organy administracji rządowej”

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Oś Priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.16  Usprawnienie procesu stanowienia prawa

 

 

       I.            Zamawiający:

Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej

ul. Warszawska 44/1 (III piętro)

15-077 Białystok

tel/fax: 85 732 02 58

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

  II.               Tryb udzielenia zamówienia:

Postepowanie jest prowadzone zgodnie z procedurą rozeznania rynku, określoną w zgodnie z zapisami rozdziału 6.5.1 pkt 1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego  oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017, tym samym nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego w ramach przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2015 r. Nr 113, poz. 2164).

 

 III.            Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest udział w spotkaniach Grupy Roboczej, która opracuje narzędzia oraz metody monitoringu, które w najefektywniejszym stopniu pozwolą na weryfikację dostosowania sposobu prezentacji informacji przez systemy informatyczne do potrzeb osób z niepełnosprawnościami przez organy administracji rządowej.

 

W ramach spotkań wykonane mają zostać prace:

- ustalenie sposobu doboru instytucji badanej (IB) – klucz doboru próby badawczej,

- ustalenie obszarów, które mogą podlegać monitoringowi w danej IB oraz obszarów, w których jest wysokie ryzyko niezgodności stanu faktycznego ze stanem prawnym,

- określanie metod i zakresu zbierania danych dostępnych online na temat IB

- określanie oraz opracowanie poszczególnych etapów monitoringu z uwzględnieniem analizy eksperckiej i doświadczeń użytkowników.

 

Zakłada się, iż w spotkaniach Grupy Roboczej uczestniczyć będzie 6 ekspertów. Zamówienie podzielone jest na części (gdzie każdą część stanowi praca jednego Eksperta), w związku z czym Wykonawcy mogą złożyć ofertę na wszystkie, bądź wybrane części niniejszego zamówienia.

 

2) Wymiar godzinowy spotkań:

- 6 spotkań x 8h/spotkanie. Łącznie: 48h 

     IV.            Miejsce Realizacji zamówiena

Spotkania Grupy Roboczej odbywały się będą w Białymstoku, w siedzibie Zamawiającego.

 

     V.            Termin wykonania zamówienia:

01.05-30.06.2018

 

  VI.            Przygotowanie oferty:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać oferenci (osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej), którzy muszą spełnić poniżej wskazany warunek dopuszczający:

 

Warunek dopuszczający (weryfikowany na podstawie Oświadczenia będącego częścią oferty):

 

1) Eksperci biorący udział w spotkaniach Grupy Roboczej posiadają wykształcenie wyższe.

2) Eksperci biorący udział w spotkaniach Grupy Roboczej posiadają doświadczenie w realizacji badań związanych z przedmiotem zamówienia.

 

Oferent, który spełnia warunek dopuszczający do wykonania zamówienia, powinien przygotować i złożyć u Zamawiającego w sposób opisany poniżej, ofertę zgodnie z formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do rozeznania rynku, podając cenę brutto za 1 godzinę uczestnictwa w pracach Grupy Roboczej w zakresie i na warunkach wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku osoby prawnej, Oferent powinien oświadczyć, iż dysponuje min. 1 ekspertem posiadającym ww. doświadczenie.

 

Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności w ramach zamówienia oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie oferenta. Cenę należy wyrazić w jednostkach pieniężnych, tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej (PLN).

 

Każda oferta musi zawierać nazwę i adres oferenta. Musi być podpisana przez osobę/-y uprawnioną/-ne lub upoważnioną/-ne do występowania w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęcią imienną.

 

VI. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferty – sporządzone na formularzu ofertowym według wzoru, stanowiącego załącznik do rozeznania rynku, w języku polskim, w sposób czytelny, należy złożyć do dnia 16.04.2018 r. do godziny 16.00, osobiście w siedzibie Zamawiającego lub kurierem lub przesyłką pocztową na adres siedziby Zamawiającego - w godzinach otwarcia biura Zamawiającego tj. od godziny 8.00 do 16.00, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (w formie skanu).

VII. Informacje na temat zamówienia objętego Rozeznaniem 

 

Ewentualne dodatkowe informacje udzielane są przez Pana Pawła Backiela

·         telefonicznie pod numerem: 85 7320258

·         e-mailowo pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

VIII. Postanowienia dodatkowe:

 

1.    Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

2.    Termin związania ofertą wynosi: 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert określonego w rozeznaniu rynku.

3.    Złożenie oferty w ramach rozeznania rynku jest jednoznaczne z zaakceptowaniem powyższych zasad.

4.    Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (wskazane, by była również opieczętowana) lub przez osobę(y) uprawnioną(e) oraz oznaczona co do nazwy i adresu Wykonawcy np. przez opatrzenie oferty pieczęcią firmową. Przez osobę(y) uprawnioną(e) należy rozumieć odpowiednio:

a)      osobę(y), która(e) zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowym i oraz odpowiednimi przepisami jest uprawniona do reprezentowania Wykonawcy, w obrocie gospodarczym;

b)      pełnomocnika lub pełnomocników Wykonawcy, którym pełnomocnictwa udzieliła(y) osoba(y), o której(ych) mowa w 7.a). Pełnomocnictwo (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) musi zostać załączona do oferty.

c)      pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) musi zostać załączona do oferty.

 

 

 

Załączniki:

1. Formularz ofertowy z oświadczeniami wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

 

Projekty konsultingowe

Projekty badawcze

Kurs języka chińskiego

Kurs języka chińskiego

Projekty UE

Projekty unijne