ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017/1.3

 

Białystok, 04-09-2017 r.

Stowarzyszenie Europartner

Akademicki Klub Integracji Europejskiej

ul. Warszawska 44/1 IIIp.

15-077 Białystok

NIP: 9661737736

Regon: 052237368

KRS: 0000206867

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017/1.3

 

 

W związku z realizacją projektu „Fabryka Młodego Pracownika”

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Funduszy Europejskiej Wiedza Edukacja Rozwój

Priorytet I - Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.3 -  Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji
Poddziałanie 1.3.1 - Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

ROZEZNANIE RYNKU W związku z realizacją projektu „Aktywna integracja szansą na sukces” Pośrednictwo pracy

 

Białystok,04-09-2017r.

Stowarzyszenie Europartner

Akademicki Klub Integracji Europejskiej

ul. Warszawska 44/1 IIIp.

15-077 Białystok

NIP: 9661737736

Regon: 052237368

KRS: 0000206867

 

 

ROZEZNANIE RYNKU

 

 

W związku z realizacją projektu „Aktywna integracja szansą na sukces”

nr: RPPD.07.01.00-20-0045/16 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa VII: Poprawa spójności społecznej

Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji

Priorytet inwestycyjny 9.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie

Numer naboru RPPD.07.01.00-IŻ.00-20-001/15

 

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 1/3.3.1/2017

 

Białystok, dnia 11.08.2017 r.

 

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NR 1/3.3.1/2017

realizowanego w ramach projektu „Młodzi – kompetentni zawodowo” nr: RPPD.03.03.01-IZ.00-20-001/16 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020Oś Priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Priorytet inwestycyjny 10.4 Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami

 

Projekty konsultingowe

Projekty badawcze

Kurs języka chińskiego

Kurs języka chińskiego

Projekty UE

Projekty unijne