AktualnościTwój pomysł + Dotacja = Biznes

Informacja o naborze wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego w projekcie „Twój pomysł + Dotacja = Biznes ” w ramach II naboru

Szanowni Państwo,

Informujemy osoby zakwalifikowane do projektu „Twój pomysł+ Dotacja = Biznes” w ramach II naboru  (01-10-2019 do 08-10-2019 r.) o rozpoczęciu naboru wniosków o przyznanie dotacji w ramach pierwszej rundy dotacyjnej.

Osoby biorące udział w projekcie ,,Twój pomysł + Dotacja = Biznes” w terminie od 09 grudnia 2019 r. do 2 stycznia 2020 r. powinny złożyć następujące dokumenty (wraz z wymaganymi załącznikami):

  • wniosek o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego
  • biznesplan
  • harmonogram rzeczowo-finansowy

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie osobiście we wtorki oraz czwartki w godzinach od 8.00 do 11.00  lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres Biuro projektu „Twój pomysł + Dotacja = Biznes” ul. Mickiewicza 1A, 18-200 Wysokie Mazowieckie pok. 41, z dopiskiem na kopercie „Wniosek o udzielenie dotacji w ramach projektu RPOWP 2014-2020 pn. TWÓJ POMYSŁ + DOTACJA = BIZNES  realizowanego przez Stowarzyszenie Europartner AKIE”. Koperta powinna zawierać również dane teleadresowe uczestnika projektu.

Dokumenty powinny być złożone w 2 egzemplarzach.

Ocena złożonych wniosków zostanie dokonana w terminie do 15 dni roboczych od dnia zakończenia składania wniosków. W przypadku pytań prosimy o kontakt.