Aktualności

ROZEZNANIE RYNKU w związku z realizacją projektu „Wolontariat szansą na podniesienie kompetencji społecznych potrzebnych na rynku pracy” NA UBEZPIECZENIE NNW UCZESTNIKÓW PROGRAMU WOLONTARIACKIEGO PODCZAS REALIZACJI PROJEKTU

W związku z realizacją projektu Wolontariat szansą na podniesienie kompetencji społecznych potrzebnych na rynku pracy

nr: POWR.01.04.00-00-0014/18 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój

 

Działanie 1.4 Młodzież solidarna w działaniu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja

dotyczące podniesienia kompetencji społecznych młodych osób z województwa podlaskiego potrzebnych na rynku pracy.

Miejsce publikacji ogłoszenia:

 • strona internetowa Zamawiającego: europartner-akie.pl0

I. Zamawiający:

Stowarzyszenie Europartner

Akademicki Klub Integracji Europejskiej

 1. Warszawska 44/1

15-077 Białystok

tel/fax: 85 732 02 58

adres e-mail: biuro@europartner-akie.pl
NIP  9661737736

Regon: 052237368
KRS: 0000206867

 

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Rozeznaniem Rynku, określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 o znaku  MR/H 2014-2020/23(3)/07/2017 z dnia 19.07.2017 r.

 

 III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie ubezpieczenia NNW dla uczestników programu wolontariackiego. Ubezpieczeniem będzie objęte 500 uczestników projektu. Realizacja opisanych usług odbędzie się w ramach  projektu „Wolontariat szansą na podniesienie kompetencji społecznych potrzebnych na rynku pracy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian dotyczących liczby uczestników objętych ubezpieczeniem, wykonania zamówienia rozkładając go na poszczególne terminy oraz na poszczególne grupy uczestników projektu, o czym poinformuje Wykonawcę zamówienia.

 

IV. Miejsce wykonania zamówienia:

Miejsce realizacji: obszar województwa podlaskiego

V. Termin wykonania zamówienia:

01.07.2019r. – 28.02.2021r.

VI. Warunki udziału w postępowaniu:

Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. Są podmiotem, który zajmuje się ubezpieczeniami, w tym ubezpieczeniami następstw nieszczęśliwych wypadków NNW.
 2. Posiada sytuację finansową i ekonomiczną, która gwarantuje wykonanie zamówienia.
 3. 3.Suma ubezpieczenia powinna wynosić co najmniej 20 000 zł. Minimalny zakres przedmiotu ubezpieczenia NNW powinien obejmować śmierć w skutek nieszczęśliwego wypadku oraz trwały uszczerbek na zdrowiu w skutek nieszczęśliwego wypadku.

VII. Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:

cena brutto polisy na dzień za ubezpieczenie grupy  * – 100%

 

Najniższa cena brutto spośród badanych ofert

C = ————————————————————– x  100 pkt

Cena brutto badanej oferty

gdzie:

C – ilość punktów w kryterium „cena”

1 pkt= 1 %

 

 1. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 100. Ocenie poddawane będą tylko oferty, które nie zostały wykluczone z postępowania. Za najkorzystniejszą uznana zostanie tylko oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów spośród wszystkich złożonych ofert.
 2. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, w przypadku, gdy zaproponowana cena przekroczy możliwości cenowe Zamawiającego.
 3. W przypadku uzyskania dwóch lub więcej ofert o takiej samej ilości punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
 4. W sytuacji, gdy dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą ilość punktów, przy jednoczesnej tej samej wartości cenowej oferty, Zamawiający podejmie dodatkowe negocjacje w kwestii ceny, z wszystkimi Wykonawcami, których oferty otrzymały najwyższą ilość punktów w ocenie.

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty:

8.1. Wymagania podstawowe:

 1. oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej (na komputerze lub odręcznie drukowanymi literami) w sposób czytelny i przejrzysty – według wzoru: Formularz ofertowy (Załącznik nr 1);
 2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania;
 3. do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami rozeznania rynku oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami – załącznikami.

8.2. Cena:

 1. Oferta powinna uwzględniać wszystkie koszty wykonania usługi. Oferta powinna zawierać cenę w polskich złotych (PLN) w kwocie brutto, tzn. powinna zawierać podatek VAT.

8.3. Tryb udzielania wyjaśnień do oferty.

 1. każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści przedmiotowego rozeznania rynku.
 2. osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie rozeznania rynku jest:

Paweł Backiel – 85 732 02 58, e- mail: biuro@europartner-akie.pl

8.4. Wykonawca może złożyć jedną ofertę (tylko z jedną ostateczną ceną); złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub wariantowe (w tym tzw. oferty wariantowej)- spowoduje odrzucenie ofert złożonych przez tego Wykonawcę.

8.5 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

8.6. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (wskazane, by była również opieczętowana) lub przez osobę(y) uprawnioną(e) oraz oznaczona co do nazwy i adresu Wykonawcy np. przez opatrzenie oferty pieczęcią firmową. Przez osobę(y) uprawnioną(e) należy rozumieć odpowiednio:

 1. a) osobę(y), która(e) zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowym i oraz odpowiednimi przepisami jest uprawniona do reprezentowania Wykonawcy, w obrocie gospodarczym;
 2. b) pełnomocnika lub pełnomocników Wykonawcy, którym pełnomocnictwa udzieliła(y) osoba(y. Pełnomocnictwo (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) musi zostać załączona do oferty.
 3. c) pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) musi zostać załączona do oferty.

8.7. Do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami rozeznania rynku oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami: załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje i dane.

8.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 1. a)      Żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie zamówienia,
 2. b)      W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. III czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
 3. c)      żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
 4. d)      żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów,
 5. e)      przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia,
 6. f)       Unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny,  a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty,
 7. g)      Odrzucenia oferty z rażąco niską ceną,
 8. h)      Odrzucenia ofert, których wartość przekroczy kwotę możliwą do zakontraktowania określoną we wniosku o dofinansowanie projektu (kwota wartości zamówienia).

8.9.            W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

8.10.        Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

8.11.        Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

8.12.        Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty w konsorcjum.

IX. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: biuro@europartner-akie.pl,  poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej, ul. Warszawska 44/1 (III piętro) 15-077 Białystok, w terminie do dnia 25.04.2019r. Oferty, które wpłyną po terminie wyznaczonym na składanie ofert nie będą rozpatrywane.

Osobą uprawnioną do kontaktu jest:

Paweł Backiel – 85 732 02 58, e- mail: biuro@europartner-akie.pl

 

X. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

XI. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu  rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XII.   Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Oferentów, których Oferty zostały złożone w terminie i nie zostały wykluczone z postępowania.

Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę spośród złożonych ofert.

 

XIII.   Zmiany w umowie

 1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w rozeznania rynku oraz określił warunki takiej zmiany.
 2. Zmiany umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach:
 3. a)      zaistnienia omyłki pisarskiej,
 4. b)      zmiany danych teleadresowych,
 5. c)      zaistnienia siły wyższej (np. powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie energii elektrycznej) mającej wpływ na realizację umowy,
 6. d)      dopuszcza się możliwość zmiany terminu przedmiotu umowy z następujących przyczyn:
 • jeżeli w wyniku przeprowadzonej rekrutacji do udziału w projektu nie zostanie zakwalifikowana odpowiednia liczba uczestników spełniających kryteria stawiane na etapie procesu rekrutacji,
 • jeżeli ze względu na wypadek losowy nie będzie możliwe przeprowadzenie pośrednictwa pracy (w szczególności: choroba pośrednika, siła wyższa),
 • jeżeli Zamawiający w dniu wykonania usługi nie będzie posiadał niezbędnych zezwoleń, umów, akredytacji.
 1. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego informowania o każdej zmianie danych w dokumentach rejestracyjnych oraz innych danych wymienionych w umowie a mających wpływ na jej ważność.
 2. Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnego aneksu, potwierdzonego podpisami przez obie strony.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku braku decyzji o dofinansowaniu lub wstrzymaniu dofinansowania projektu.

Wykaz załączników:

 1. Wypełniony formularz ofertowy – Załącznik nr 1
 2. Wypełnione oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2