Aktualności

Wiceprezes Europartnera współdecyduje o środkach PO WER

Paweł Backiel, wiceprezes Stowarzyszenia Europartner AKIE, uczestniczył w obradach V posiedzenia Komitetu Monitorującego PO WER. Odbyło się ono 8-9 września, w nietypowym dla takich spotkań miejscu, w murach zabytkowego kościoła w Janowie Podlaskim.

 

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój udziela wsparcia z funduszy europejskich 2014+ w następujących obszarach:

•osoby młode na rynku pracy,

•efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,

•szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,

•innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa,

•wsparcie dla obszaru zdrowia.

Komitet Monitorujący przyjął cztery nowe projekty koncepcyjne w Działaniu 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. W ramach działań z Osi II będą opracowane i wdrożone zestawy narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Są też środki na wsparcie 30 jednostek samorządu terytorialnego w zakresie stworzenia lokalnych planów podnoszenia jakości usług oświatowych i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów.

Komitet zatwierdził też kryteria dla projektów konkursowych w Działaniu 4.1. Innowacje społeczne – schemat makro, dotyczące opracowania modelu innowacyjnego deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele administracji rządowej, samorządów oraz partnerów społecznych i organizacji pozarządowych, jak również Komisji Europejskiej.