Aktualności

Zapytanie ofertowe nr 1/02/7.3/2017/PZ: Przygotowanie, dostawa i serwowanie wyżywienia i napojów

 10.02.2017 r.

 

Zapytanie ofertowe nr 1/02/7.3/2017/PZ: Przygotowanie, dostawa i serwowanie wyżywienia i napojów dla uczestników projektu w toku realizowanych zadań projektu „Rozwój ekonomii społecznej” nr: RPPD.07.03.00-IZ.00-20-00/16.

 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie dostawa i serwowanie wyżywienia i napojów dla uczestników projektu w toku realizowanych zadań projektu z podziałem na następujące części:

 

CZĘŚĆ 1. Dostawa i serwowanie wyżywienia dla uczestników projektu w toku realizowanych zadań projektu w Łomży oraz na terenie gmin powiatu łomżyńskiego, w trybie ciągłym w okresie wskazanym w części V zapytania, w którego zakres wchodzi:

1. Serwis kawowy + obiad podczas szkoleń, po 5 dni w tygodniu (przewiduje się też ewentualne szkolenia w soboty i niedziele, w zależności od możliwości organizacyjnych), jednorazowo dla 20 osób.
2. Serwis kawowy podczas doradztwa grupowego po 4 dni w tygodniu (przewiduje się też ewentualne doradztwo w soboty i niedziele, w zależności od możliwości organizacyjnych), jednorazowo dla 20 osób.
3. Serwis kawowy + obiad podczas wizyt studyjnych, jednorazowo dla 35 osób
4. Serwis kawowy + obiad podczas spotkań z animatorem w gminach, jednorazowo dla 20 osób

 

CZĘŚĆ 2. Dostawa i serwowanie wyżywienia dla uczestników projektu w toku realizowanych zadań projektu w Zambrowie oraz na terenie gmin powiatu zambrowskiego, w trybie ciągłym w okresie wskazanym w części V zapytania, w którego zakres wchodzi:

1. Serwis kawowy + obiad podczas szkoleń, po 5 dni w tygodniu (przewiduje się też ewentualne szkolenia w soboty i niedziele, w zależności od możliwości organizacyjnych), jednorazowo dla 20 osób.
2. Serwis kawowy podczas doradztwa grupowego po 4 dni w tygodniu (przewiduje się też ewentualne doradztwo w soboty i niedziele, w zależności od możliwości organizacyjnych), jednorazowo dla 20 osób.
3. Serwis kawowy + obiad podczas wizyt studyjnych, jednorazowo dla 35 osób
4. Serwis kawowy + obiad podczas spotkań z animatorem w gminach, jednorazowo dla 20 osób

 

CZĘŚĆ 3. Dostawa i serwowanie wyżywienia dla uczestników projektu w toku realizowanych zadań projektu w Kolnie oraz na terenie gmin powiatu kolneńskiego, w trybie ciągłym w okresie wskazanym w części V zapytania, w którego zakres wchodzi:

1. Serwis kawowy + obiad podczas szkoleń, po 5 dni w tygodniu (przewiduje się też ewentualne szkolenia w soboty i niedziele, w zależności od możliwości organizacyjnych), jednorazowo dla 20 osób.
2. Serwis kawowy podczas doradztwa grupowego po 4 dni w tygodniu (przewiduje się też ewentualne doradztwo w soboty i niedziele, w zależności od możliwości organizacyjnych), jednorazowo dla 20 osób.
3. Serwis kawowy + obiad podczas wizyt studyjnych, jednorazowo dla 35 osób
4. Serwis kawowy + obiad podczas spotkań z animatorem w gminach, jednorazowo dla 20 osób.

 

CZĘŚĆ 4. Dostawa i serwowanie wyżywienia dla uczestników projektu w toku realizowanych zadań projektu w Wysokiem Mazowieckiem oraz na terenie gmin powiatu wysokomazowieckiego, w trybie ciągłym w okresie wskazanym w części V zapytania, w którego zakres wchodzi:

1. Serwis kawowy + obiad podczas szkoleń, po 5 dni w tygodniu (przewiduje się też ewentualne szkolenia w soboty i niedziele, w zależności od możliwości organizacyjnych), jednorazowo dla 20 osób.
2. Serwis kawowy podczas doradztwa grupowego po 4 dni w tygodniu (przewiduje się też ewentualne doradztwo w soboty i niedziele, w zależności od możliwości organizacyjnych), jednorazowo dla 20 osób.
3. Serwis kawowy + obiad podczas wizyt studyjnych, jednorazowo dla 35 osób
4. Serwis kawowy + obiad podczas spotkań z animatorem w gminach, jednorazowo dla 20 osób.

 

CZĘŚĆ 5. Dostawa i serwowanie wyżywienia dla uczestników projektu w toku realizowanych zadań projektu w Grajewie oraz na terenie gmin powiatu grajewskiego, w trybie ciągłym w okresie wskazanym w części V zapytania, w którego zakres wchodzi:

1. Serwis kawowy + obiad podczas szkoleń, po 5 dni w tygodniu (przewiduje się też ewentualne szkolenia w soboty i niedziele, w zależności od możliwości organizacyjnych), jednorazowo dla 20 osób.
2. Serwis kawowy podczas doradztwa grupowego po 4 dni w tygodniu (przewiduje się też ewentualne doradztwo w soboty i niedziele, w zależności od możliwości organizacyjnych), jednorazowo dla 20 osób.
3. Serwis kawowy + obiad podczas wizyt studyjnych, jednorazowo dla 35 osób
4. Serwis kawowy + obiad podczas spotkań z animatorem w gminach, jednorazowo dla 20 osób.

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

55520000 – Usługi dostarczania posiłków 55300000-3 – Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków 15894200-3 – Posiłki gotowe

 

Miejsce wykonania zamówienia: Województwo podlaskie, teren Subregionu Łomżyńskiego obejmujący powiaty:  CZĘŚĆ 1: powiat łomżyński  CZĘŚĆ 2: zambrowski  CZĘŚĆ 3: powiat kolneński

CZĘŚĆ 4: powiat wysokomazowiecki CZĘŚĆ 5: powiat grajewski Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach: a) Cena brutto – 60 % b) Klauzule społeczne – 40%

 

Termin wykonania zamówienia.

Dla wszystkich części: od 01.03.2017 r. do 29.02.2020 r.

 

Termin i miejsce składania ofert: Oferty należy składać za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: biuro@europartnerakie.pl, faksem na nr: 85 732 02 58,  poczty tradycyjnej, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Stowarzyszenie Europartner AKIE, ul. Warszawska 44/1 (III piętro) 15-077 Białystok, w terminie od dnia 10.02.2017 r. do dnia 22.02.2017 r. do godz. 16:00. Oferty, które wpłyną po terminie wyznaczonym na składanie ofert nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 732 02 58 od poniedziałku do piątku w godz. 09:0016:00.  Osobą uprawnioną do kontaktu jest: Paweł Backiel – (85) 732-02-58, e-mail: pawel.backiel@gmail.com

 

Informacje, takie jak: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia, opis kryteriów i sposób oceny ofert, opis sposobu przygotowania oferty, załączniki oraz pozostałe informacje znajdują się w formularzu zapytania ofertowego, w załączeniu.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe catering z załącznikami