Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017/1.3

Białystok, 04-09-2017 r.

Stowarzyszenie Europartner

Akademicki Klub Integracji Europejskiej

Warszawska 44/1 IIIp.

15-077 Białystok

NIP: 9661737736

Regon: 052237368

KRS: 0000206867

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017/1.3

 

W związku z realizacją projektu „Fabryka Młodego Pracownika”

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Funduszy Europejskiej Wiedza Edukacja Rozwój

Priorytet I – Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.3 – Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji
Poddziałanie 1.3.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Miejsce publikacji ogłoszenia:

strona internetowa Zamawiającego: europartner-akie.pl,

 

I.Zamawiający:

Stowarzyszenie Europartner

Akademicki Klub Integracji Europejskiej

Warszawska 44/1 (III piętro)

15-077 Białystok

tel/fax: 85 732 02 58

adres e-mail: biuro.europartner@gmail.com

NIP: 9661737736

Regon: 052237368

KRS: 0000206867

 

 

II.Tryb udzielenia zamówienia:

Postepowanie jest prowadzone zgodnie z Rozeznaniem rynku, określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 o znaku MR/H 2014-2020/12(02)/09/2016 z dnia 19.09.2016 r.

 

 

 

III.Opis przedmiotu zamówienia

 

Kompleksowa organizacja kursu zawodowego (w tym badania lekarskie + egzamin państwowy)podnoszących kompetencje i kwalifikacje 10 uczestników projektu.

 

 1. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje się przygotować i przeprowadzić kurs zawodowy w projekcie „Fabryka Młodego Pracownika”:

  Monter konstrukcji i instalacji budowlanych z obsługą wózka widłowego

 2. Kurs odbyć się ma w miejscowościach najbliższych topograficznie kursantom tj. w województwie podlaskim, przy czym sala konferencyjna, plac do przeprowadzenia zajęć praktycznych etc. znajdować się ma w odległości maksymalnie najbliższym od węzła komunikacyjnego np. dworca PKS. Warunek podyktowany jest udziałem w kursie osób nie posiadających własnego środka transportu, osób wykluczonych społecznie, w tym niepełnosprawnych. Koszt wynajmu pomieszczeń, placu etc. mieści się w wynagrodzeniu ryczałtowym zaoferowanym przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
 3. Okres współpracy zostanie określony w umowie i zawierać się będzie w okresie od października do grudnia 2017r.. Liczba dni szkoleniowych, szczegółowe terminy szkoleń, liczba uczestników, będą każdorazowo ustalane na bieżąco z Wykonawcą zgodnie z harmonogramem szkoleń ustalanym z Zamawiającym (min. 5 dni przed danym szkoleniem).
 4. Planowane zajęcia będą się odbywać od poniedziałku do piątku (ewentualnie, ze względów organizacyjnych również w weekendy) w godzinach od 8:00 do 16:00 lub od 9:00 do 17:00, w terminach uzgodnionych uprzednio z uczestnikami projektu. UWAGA – Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wstępnie zaplanowanych terminów ww. wsparcia w zależności od harmonogramu realizacji projektu.

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

80530000-8– Usługi szkolenia zawodowego


IV.
Miejsce wykonania zamówienia:

Teren: województwo podlaskie


V.
Termin wykonania zamówienia:

października – grudzień 2017r


VI.
Zamawiający nie przewiduje podziału zamówienia na części i zamierza do realizacji zamówienia wybrać jednego Wykonawcę.


a) Monter konstrukcji i instalacji budowlanych z obsługą wózka widłowego – średnio 160 godzin, 10 uczestników projektu

 

Wykonawca pokryje całkowite koszty i zapewni, że kurs odbędzie się w miejscowościach najbliższych topograficznie kursantom tj. w województwie podlaskim, przy czym sala konferencyjna, plac do przeprowadzenia zajęć praktycznych etc. znajdować się ma w odległości maksymalnie najbliższym od węzła komunikacyjnego np. dworca PKS. Warunek podyktowany jest udziałem w kursie osób nie posiadających własnego środka transportu, osób wykluczonych społecznie, w tym niepełnosprawnych.

 

Wykonawca deklaruje gotowość do realizacji wskazanego zadania w terminach i wymiarze godzinowym uzgadnianych każdorazowo z Zamawiającym.

 

Zamawiający zapewni salę szkoleniową, wydruk niezbędnych materiałów dla uczestników szkoleń przygotowanych przez Wykonawcę oraz poczęstunek dla uczestników podczas szkolenia.

 

Wykonawca zobowiązuje się do opracowania materiałów szkoleniowych i ankiet na wzorze przekazanym przez Zamawiającego oraz do wystawienia dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia dla jego uczestników (np. zaświadczenie, świadectwo, certyfikat).


VII.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków – określone dla każdego elementu zamówienia, przy czym wybrany Wykonawca musi spełniać minimum jeden z wymogów dla każdego elementu zamówienia.

 

7.1. Warunki udziału w postępowaniu.

 1. O realizację zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne, dysponujące personelem o niżej określonych kwalifikacjach:
  a) posiadanie doświadczenia w realizacji szkoleń/kursów zawodowych. W celu udokumentowania spełnienia niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z Załącznikiem nr 2.
  b) umiejętność rozpoznania potrzeb kursantów, w oparciu o dostosowania szczegółów kursu oraz metod i materiałów szkoleniowych, z zastrzeżeniem wymogu praktycznej nauki zawodu. W celu udokumentowania spełnienia niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie, zgodnie z Załącznikiem nr 3.
  c) dysponowanie wystarczającą wiedzą merytoryczną i umiejętnościami praktycznymi z zakresu objętego szkoleniem/doradztwem oraz wiedzą i umiejętnościami trenerskimi potrzebnymi do realizacji programu szkoleniowego. W celu udokumentowania spełnienia niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie, zgodnie z Załącznikiem nr 3.
  d) umiejętność przygotowania procesu szkoleniowego, który będzie uwzględniał rozwój grupy i jej potrzeby edukacyjne. W celu udokumentowania spełnienia niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie, zgodnie z Załącznikiem nr 3.
  e)umiejętność zaprojektowania procesu szkoleniowego ukierunkowanego na wykorzystanie zdobytych kompetencji w praktyce. W celu udokumentowania spełnienia niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie, zgodnie z Załącznikiem nr 3.
  f) umiejętność rozwiązywania sytuacji trudnych podczas szkolenia w sposób konstruktywny dla procesu uczenia. W celu udokumentowania spełnienia niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie, zgodnie z Załącznikiem nr 3,
  g) umiejętność przeprowadzania szkoleń metodami aktywnymi. W celu udokumentowania spełnienia niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie, zgodnie z Załącznikiem nr 3.
  h) posiadanie niezbędnych umiejętności technicznych związanych z prowadzeniem szkolenia i umiejętności technicznych wykorzystania odpowiednich środków dydaktycznych. W celu udokumentowania spełnienia niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie, zgodnie z Załącznikiem nr 3.
 2. Oferenci dysponują potencjałem technicznym, merytorycznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W celu udokumentowania spełnienia niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie, zgodnie z Załącznikiem nr 4.
 3. Oferenci posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (załącznik nr 5).
 4. Oferenci znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. W celu udokumentowania spełnienia niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie, zgodnie z Załącznikami nr 5.
 5. Oferenci nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. W celu udokumentowania spełnienia niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

 

7.2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania

W celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wykonawca musi złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

 1. oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych – sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;
 2. wykaz przeprowadzonych kursów/szkoleń, zawodowych. W celu udokumentowania spełnienia niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z Załącznikiem nr 2,
 3. w przypadku, gdy oferent jest przedsiębiorcą aktualny na dzień składania oferty wydruk z CEIDG lub KRS.


VIII.Wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia

 1. Niniejsze zamówienie nie może być udzielone osobom ani podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W przypadku złożenia oferty przez osobę/podmiot spełniający przesłanki określone w pkt a-d, zostanie on wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

 1. W razie wątpliwości co do informacji zawartych w ofercie, Zamawiający wystąpi z żądaniem ich wyjaśnienia. Udzielone wyjaśnienia nie mogą powodować zmiany złożonej oferty.
 2. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu poprzez niezłożenie dokumentów potwierdzających ich spełnienie lub z przedłożonych dokumentów wynika fakt istnienia podstaw do wykluczenia z postępowania.

 

 

IX.Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:

a) Cena brutto – 100 %

 

KRYTEIRUM A

Cena (C) – 100% – oferta najkorzystniejsza cenowo (najtańsza) otrzyma 100 pkt. Ilość punktów dla każdej ocenianej oferty w kryterium zostanie wyliczona według wzoru:

 

C X 100 pkt.

 

gdzie:

C – liczba punktów oferty badanej za kryterium „cena”

Cmin – najniższa cena brutto oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia wśród wszystkich nadesłanych ofert nie podlegających odrzuceniu

Cbad. – cena brutto oferty badanej za wykonanie przedmiotu zamówienia.

W przypadku uzyskania przez dwóch oferentów takiej samej ilości punktów, wybrany zostanie oferent, który złożył ofertę jako pierwszy..

 

X. Opis sposobu przygotowania oferty:

10.1. Wymagania podstawowe:

 1. oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej (na komputerze lub odręcznie drukowanymi literami) w sposób czytelny i przejrzysty – według wzoru: FORMULARZ OFERTOWY (Załącznik nr 1);
 2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postepowania;
 3. do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami zapytania ofertowego oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami – załącznikami.

10.2. Cena:

 1. oferta powinna zawierać cenę za 1 godzinę szkolenia/doradztwa podaną w polskich złotych (PLN) w kwocie brutto, tzn. powinna zawierać podatek VAT;

10.3. Tryb udzielania wyjaśnień do oferty.

 1. każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści przedmiotowego zapytania ofertowego.
 2. osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego jest:

 

PAWEŁ BACKIEL, tel. +48 501 514 055 , email: pawel.backiel@gmail.com

10.4. Wykonawca może złożyć jedną ofertę (tylko z jedną ostateczną ceną); złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub wariantowe (w tym tzw. oferty wariantowej)- spowoduje odrzucenie ofert złożonych przez tego Wykonawcę.

10.5 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

10.6. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (wskazane, by była również opieczętowana) lub przez osobę(y) uprawnioną(e) oraz oznaczona co do nazwy i adresu Wykonawcy np. przez opatrzenie oferty pieczęcią firmową. Przez osobę(y) uprawnioną(e) należy rozumieć odpowiednio:

a) osobę(y), która(e) zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowym i oraz odpowiednimi przepisami jest uprawniona do reprezentowania Wykonawcy, w obrocie gospodarczym;

b) pełnomocnika lub pełnomocników Wykonawcy, którym pełnomocnictwa udzieliła(y) osoba(y. Pełnomocnictwo (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) musi zostać załączona do oferty.

c) pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) musi zostać załączona do oferty.

11.7. Do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami zapytania ofertowego oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami: załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje i dane.

11.8.Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 • 3/4 Żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie zamówienia,
 • 3/4 W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
 • 3/4 żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
 • 3/4 żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów,
 • 3/4 przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia,
 • 3/4 żądania na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie przedłożenia przez Wykonawcę wskazanego poniżej oświadczenia w celu potwierdzenia spełnienia kryterium zatrudnienia co najmniej 1 osoby bezrobotnej, niepełnosprawnej lub osoby, o której mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym przy realizacji zamówienia:
  Oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego (oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby wskazane w kryterium, a zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy);
 • 3/4 Unieważnienia postepowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postepowania bez wyboru oferty,
 • 3/4 Odrzucenia oferty z rażąco niską ceną,
 • 3/4 Odrzucenia ofert, których wartość przekroczy kwotę możliwą do zakontraktowania określoną we wniosku o dofinansowanie projektu (kwota wartości zamówienia).

 

11.9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

11.10. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

11.11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

11.12. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty w konsorcjum.

 

XI. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: biuro.europartner@gmail.com , faksem na nr: 85 732 02 58, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Stowarzyszenie Europartner AKIE, ul. Warszawska 44/1 (III piętro) 15-077 Białystok, w terminie od dnia 04-09-2017 r. do dnia 18-09-2017 r. do godz. 11:00. Oferty, które wpłyną po terminie wyznaczonym na składanie ofert nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 732 02 58 od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-16:00.

Osobą uprawnioną do kontaktu jest:

Paweł Backiel – (85) 732-02-58, e-mail: pawel.backiel@gmail.com

 

XII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

XIII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


XIV.
Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Oferentów, których Oferty zostały złożone w terminie i nie zostały wykluczone z postępowania.

 

Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę spośród złożonych ofert.

 

XV. Zmiany w umowie

 1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w Zapytaniu ofertowym oraz określił warunki takiej zmiany.
 2. Zmiany umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach:
 • zaistnienia omyłki pisarskiej,
 • zmiany danych teleadresowych,
 • zaistnienia siły wyższej (np. powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie energii elektrycznej) mającej wpływ na realizację umowy,
 • dopuszcza się możliwość zmiany terminu szkolenia składającego się na przedmiot umowy z następujących przyczyn:
  • jeżeli w wyniku przeprowadzonej rekrutacji do udziału w szkoleniu nie zostanie zakwalifikowana odpowiednia liczba uczestników spełniających kryteria stawiane na etapie procesu rekrutacji,
  • jeżeli ze względu na wypadek losowy nie będzie możliwe przeprowadzenie szkolenia (w szczególności: choroba trenera/doradcy, siła wyższa),
  • jeżeli Zamawiający w dniu wykonania usługi nie będzie posiadał niezbędnych zezwoleń, umów, akredytacji.
   1. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego informowania o każdej zmianie danych w dokumentach rejestracyjnych oraz innych danych wymienionych w umowie a mających wpływ na jej ważność.
   2. Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnego aneksu, potwierdzonego podpisami przez obie strony.
   3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku braku decyzji o dofinansowaniu lub wstrzymaniu dofinansowania projektu.

 

XVI. Pozostałe informacje

 1. W przypadku zaangażowania w realizację zadań w ramach innych projektów finansowanych z funduszy unijnych oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów, bądź zawarcia więcej niż jednej umowy cywilno-prawnej w ramach niniejszego projektu, Wykonawca musi posiadać możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań wykonywanych na rzecz Zamawiającego. Łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy unijnych oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie. Limit zaangażowania zawodowego, o którym mowa dotyczy wszystkich form zaangażowania zawodowego, w szczególności:
 • w przypadku stosunku pracy – uwzględnia liczbę dni roboczych w danym miesiącu wynikających ze stosunku pracy, przy czym do limitu wlicza się czas nieobecności pracownika związanej ze zwolnieniami lekarskimi i urlopem wypoczynkowym, a nie wlicza się czasu nieobecności pracownika związanej z urlopem bezpłatnym,
 • w przypadku stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia oraz innych form zaangażowania – uwzględnia czas faktycznie przepracowany, w tym czas zaangażowania w ramach własnej działalności gospodarczej poza projektami (o ile dotyczy) – w przypadku zatrudnienia w innych projektach finansowanych z funduszy unijnych wykonawca będzie składać godzinową ewidencję czasu pracy dotyczącą wszystkich projektów.

  2.Wykonanie zadań przez Wykonawcę jest potwierdzone protokołem sporządzonym przez tę osobę, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.

 

 

Wykaz załączników:

Wypełniony formularz ofertowy – Załącznik nr 1

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 2

Opis doświadczenia – Załącznik nr 3

Wykaz osób – Załącznik nr 4

Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik nr 5