Historia i misja

Stowarzyszenie Europartner AKIE powstało w 2004 roku. Od początku swojej działalności zrealizowaliśmy ponad 200 różnego rodzaju projektów. To doświadczenie oraz zadowolenie naszych partnerów i klientów dają nam podstawę do twierdzenia, że znamy się na zarządzaniu projektami.

Mamy satysfakcję z tego, że nasze projekty pomagają rozwijać potencjał firm, jednostek publicznych, organizacji pozarządowych oraz podnosić kompetencje mieszkańców naszego regionu. Rzetelność i wysoka jakość są wizytówką naszych działań.

W naszej organizacji działamy zgodnie z filozofią, że podstawą sukcesu i rozwoju każdej organizacji jest zarządzanie projektowe, rozwój kompetencji jej pracowników oraz gotowość do podejmowania odważnych decyzji w obliczu zmieniających się warunków.

Naszą misją jest rozwijanie sieci współpracy pomiędzy I, II i III sektorem w imię pomnażania potencjału i rozwoju poprzez wymianę doświadczeń i know-how.

Promujemy również współpracę międzysektorową z organizacjami z zagranicy. W tym celu zawarliśmy porozumienie o współpracy z Instytutem Konfucjusza – chińską organizacją rządową zajmującą się promocją kultury i języka chińskiego na świecie. Od 2013 roku organizujemy kursy języka chińskiego z native speakerem oraz kursy etykiety chińskiej w biznesie, której znajomość jest niezbędna przy współpracy z organizacjami z Chin.

Specjalizujemy się w zarządzaniu projektami innowacyjnymi oraz badawczo-rozwojowymi, a także projektami z obszaru umiejętności miękkich (w tym współfinansowanych z UE) i projektami consultingowymi. Projektowe podejście do realizowanych działań opieramy o wytyczne kompetencji NCB International Project Management Association i wynika ono z przekonania, że miarą sukcesu jest stawianie sobie ambitnych celów oraz osiąganie najwyższych wskaźników i najlepszych rezultatów.

Realizowaliśmy projekty dla przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i samorządów oraz uczestników rynku pracy. Od początku swojej działalności zrealizowaliśmy projekty o łącznej wartości blisko 30 mln PLN.

Od 2013 roku jesteśmy certyfikowanym Ośrodkiem Wspierania Ekonomii Społecznej. Jesteśmy częścią trzeciego sektora, znamy jego specyfikę i potrzeby, dlatego dostarczamy mu rozwiązań szytych na miarę. Z usług w ramach naszych projektów skorzystało ponad 150 organizacji pozarządowych.

Krzysztof Mnich

Prezes Zarządu

Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (w zakresie finansów publicznych) oraz MBA (kierunek Human Resources) na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ekspert w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Paweł Backiel

Wiceprezes Zarządu

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Politechniki Białostockiej. Wykładowca akademicki na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska w Warszawie.

Project Manager w kilku projektach dofinansowanych ze środków europejskich. Pełni funkcję trenera oraz doradcy biznesowego w wielu instytucjach na terenie kraju. Wykładowca na kilku uczelniach. Autor ponad dwudziestu publikacji, w tym współautor Strategii Polski Wschodniej – Wspólne Potencjały Rozwoju.

Członek Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Jest członkiem Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska od 2011 roku, Stowarzyszenia Inicjatyw Firm Rodzinnych w Warszawie.

Project Manager, trener, doradca, ekspert w kilkudziesięciu projektach współfinansowanych w ramach EFS. Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze realizacji działań związanych z ekonomią społeczną. Członek Komitetów Monitorujących: KM PO Wiedza Edukacja Rozwój, KM Polska Wschodnia.

Od 2009 r. uczestniczy w Parlamentarnej Komisji ds. Reformy Prawa Spółdzielczego. Występuje w publicznych mediach jako ekspert prawa spółdzielczego.