Projekty aktualne

Liderzy przedsiębiorczości

Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku
w partnerstwie z

Powiatem Białostockim

Krajową Izbą Gospodarczą Centrum Promocji Sp.z o.o.

Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej

Gminą Łapy

Starostwem Powiatowym w Białymstoku

Ośrodkiem Przedsiębiorczości w Łapach

zapraszają do wzięcia udziału w projekcie:

Liderzy Przedsiębiorczości

 

Priorytet

II. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Działanie

2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 obejmujący:

Pracę na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw obejmujące następujące formy:

Cel projektu:

Zwiększenie wiedzy 100 UP po 30r.ż. zamieszkałych na terenie Subregionu Białostockiego z zakresu zakładania działalności gospodarczej oraz wsparcie utworzenia przez nich 40 nowych działalności gospodarczych na terenie Subregionu Białostockiego.

Okres realizacji:

od 01.09.2016 r. do 31.07.2018 r.

Adresaci szkoleń:

Grupą docelową projektu będą osoby fizyczne łącznie 100 osób planujących założyć własną działalność gospodarczą (z wyłączeniem osób, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do PR) zamieszkujących podregion Białostocki w rozumieniu przepisów KC, będące bezrobotnymi, poszukującymi pracy, nieaktywnymi zawodowo oraz jednocześnie znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby starsze po 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnością, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach. Projekt jest skierowany do osób zamieszkujących podregion Białostocki tj.: miasto Białystok oraz gminy: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków oraz Zabłudów.

Główne zadania:

1. Rekrutacja:

 • ETAP I – ocenienie formularza rekrutacyjnego – wyłonienie 150 osób na podstawie zgłoszenia formularza rekrutacyjnego ( ze względu na opis planu działania, charakterystykę klientów, charakterystykę konkurencji, stopień przygotowania inwestycji do realizacji, zakres planowanej inwestycji, posiadane doświadczenie/wykształcenie przydatne do prowadzenia działalności).
 • ETAP II – weryfikacja predyspozycji – wezmą w drugim etapie udział osoby wyłonione z etapu I. Na podstawie rozmów w trakcie indywidualnego doradztwa w postaci weryfikacji predyspozycji osób planujących założyć własną działalność gospodarczą przez co wybranych zostanie 100 Uczestników Projektu. Osoby te zostaną wybrane według maksymalnej liczby punktów (15) z uwzględnieniem ilości kobiet i mężczyzn w grupie docelowej. Stworzona zostanie lista podstawowa jak i rezerwowa. Zostanie zachowana równość szans i niedyskryminacja wobec kobiet i mężczyzn.

2. Grupowe szkolenia – weryfikacja predyspozycji – prowadzenie rozmów w trakcie indywidualnego doradztwa w postaci weryfikacji predyspozycji os. planujących założyć dział. Gosp. przeprowadzonego przez doradcę zawodowego. Wybranych zostanie 100 Uczestników Projektu, osoby zostaną wybrane wg max liczby punktów. Szkolenia z zakresu

 • przygotowywania biznesplanu,
 • podstaw i procedur prawnych z zakresu zakładania i funkcjonowania działalności gospodarczej,
 • form prowadzenia działań marketingu, księgowość,
 • form zatrudnienia pracowników,
 • obowiązków pracodawcy i płatnika wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.
 • Dodatkowa tematyka szkoleń odpowiadająca indywidualnym potrzebom Uczestnika Projektu zbadanych podczas rozmowy z doradcą zawodowym. Podczas rekrutacji do wyboru (E-commerce, budowanie wizerunku firmy, CSR w biznesie, zarządzanie sprzedażą i relacją z klientem, kluczowe momenty w negocjacji, zarządzanie jakością).

Etap szkoleniowy zakończy się wydaniem Uczestnikowi Projektu zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu.

3. Dotacja inwestycyjna – na podstawie oceny wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej min 40 Uczestników Projektu otrzyma dofinansowanie inwestycyjne na założenie działalności gospodarczej max. 23 125 zł/os. Dotacja wypłacane na podstawie umowy o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego Uczestników Projektu, którzy otrzymają dofinansowanie muszą oni prowadzić działalność gospodarczą przez min. 12 m-cy. W celu sprawdzenia poprawności wydatkowania środków na dotacje inwestycyjne Beneficjent dokona kontroli minimum raz w przypadku każdej działalności gospodarczej.

4. Wsparcie pomostowe finansowe – jego celem jest zapewnienie trwałości i ciągłości realizowanego przedsięwzięcia. Środki finansowe i doradztwo w ramach wsparcia pomostowego służą wsparciu przedsiębiorcy w dążeniu do utrzymania płynności finansowej w pierwszym okresie działalności. Wsparcie te będzie wypłacane w okresie 12 m – cy. Środki te mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie opłat związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

5.Specjalistyczne wsparcie towarzyszące – polegać będzie na indywidualnym i grupowym doradztwie w zakresie zasad przedsiębiorczości, prowadzenia własnego biznesu, doradztwa inwestycyjnego w zakresie podejmowania/wdrażania działań innowacyjnych. Grupowe wsparcie pomostowe specjalistyczne wspierane będzie przez wolontariuszy pomagających trenerom biznesowym w prowadzeniu zajęć. Wsparcie będzie służyło rozwiązywaniu powstałych w trakcie prowadzenia działalności problemów, tak aby przedsiębiorstwa miały szansę na długie istnienie na rynku.

6. Forum wymiany doświadczeń – w ramach projektu stworzone zostanie forum wymiany doświadczeń, na którym Uczestnicy Projektu otrzymujący dotację inwestycyjną będą mogli podzielić się doświadczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz poinformować o powstałych problemach w trakcie realizacji projektu, efektywnym wykorzystaniu środków otrzymanych w ramach dotacji, pozyskiwaniu środków i innych źródeł na rozwoju działalności oraz maksymalizowaniu zysków. Oprócz Uczestników Projektu w forum wezmą też udział chętni przedsiębiorcy (ok. 10). Przeprowadzone zostaną 3 spotkania na temat:

 • Problemów powstałych podczas prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Efektywnego wykorzystania środków otrzymanych w ramach dotacji.
 • Możliwości rozwojowego prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Biuro Projektu: Izba Handlowo-Przemysłowa w Białymstoku, ul. Antoniukowska 7, 15-740 Białystok, tel. 85 652 56 45; 85 652 72 69

Punkt Konsultacyjno-Rekrutacyjny w Łapach przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 22 a, 18-100 Łapy, tel. 85 814 19 20

 

 Harmonogram szkoleń do pobrania:
– w formacie .doc
– w formacie .pdf