AktualnościCzas na biznes

Lista rankingowa tura I

Szanowni Państwo,

 

Informujemy o zakończeniu oceny formalnej i merytorycznej wniosków o przyznanie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego złożonych przez osoby zakwalifikowane do I rundy dotacyjnej w projekcie „CZAS NA BIZNES”.

Wsparcie finansowe otrzymają  osoby, których wnioski o przyznanie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego uzyskały największą liczbę punktów.

Poniżej zamieszczamy listę rankingową wniosków rekomendowanych do dofinansowania.

 

Jednocześnie zaznaczamy, że zgodnie z pkt. § 4 pkt. 11 Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości, Beneficjent tworzy w ramach budżetu rezerwę finansową w wysokości 15% wartości środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (dotacji inwestycyjnych oraz wsparcia pomostowego) planowanych do udzielenia w ramach projektu (1 dotacja). Wspomniana rezerwa pozwoli przyznać środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości uczestnikom projektu, których Wnioski o udzielnie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego zostały pozytywnie rozpatrzone w wyniku ich ponownej oceny. W związku z powyższym wypłata 1 dotacji została zawieszona na czas oceny odwoławczej. Po dokonaniu ponownej oceny wniosków osób, które złożą odwołania, lista rankingowa zostanie zaktualizowana, a środki przeznaczone na odwołania zostaną przekazane na dofinansowanie wniosków z najwyższą liczbą punktów po obu ocenach.

 

Jednocześnie informujemy, że każdy z uczestników zostanie poinformowany pisemnie o wynikach oceny wraz z uzasadnieniem oceny.

 

Lista uczestników  kwalifikujących się do otrzymania dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego (zgodnie z numerami referencyjnymi wniosków o przyznanie dotacji)

W projekcie „CZAS NA BIZNES”

 

Nabór I

 

Lp. Numer referencyjny wniosku o dotację
1 1/CNB/2019/W
2 3/CNB/2019/W

 

Lista uczestników kwalifikujących się do otrzymania dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego (zgodnie z numerami referencyjnymi wniosków o przyznanie dotacji), dla których wstrzymana zostanie wypłata dotacji  do czasu zakończenia procedury odwoławczej.

3 2/CNB/2019/W

 

Lista uczestników, których wnioski nie zostały zarekomendowane do dofinansowania ze względu na nie uzyskanie minimum punktów, wymaganych do otrzymania  dofinansowania (zgodnie z numerami referencyjnymi wniosków o przyznanie dotacji).

 

1 5/CNB/2019/W