Aktualności

ROZEZNANIE RYNKU NR 3/3.3.1/2018 W związku z realizacją projektu „Młodzi-kompetentni zawodowo”

 

Białystok, 14.02.2018 r.

Stowarzyszenie Europartner

Akademicki Klub Integracji Europejskiej

Warszawska 44/1 IIIp.

15-077 Białystok

 

 

ROZEZNANIE RYNKU NR 3/3.3.1/2018

 

W związku z realizacją projektu „Młodzi-kompetentni zawodowo”

nr: RPPD.03.03.01-IZ.00-20-001/16 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje

Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Priorytet inwestycyjny 10.4 Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami

 

 1. Zamawiający:

Stowarzyszenie Europartner

Akademicki Klub Integracji Europejskiej

 1. Warszawska 44/1 (III piętro)

15-077 Białystok

tel/fax: 85 732 02 58

adres e-mail: biuro@europartner-akie.pl

 

 1. Miejsce publikacji ogłoszenia:

 

 • Tryb udzielenia zamówienia:

 

Postepowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą rozeznania rynku, określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 o znaku MR/H 2014-2020/23(3)07/2017  z dnia 19 lipca 2017 r., tym samym nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego w ramach przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2015 r. Nr 113, poz. 2164).

 

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Przeprowadzenie Programu doskonalenia nauczycieli, tj. 60 zajęć grupowych (2 grupy, każda po 30 godz.) oraz 270 godz. indywidualnych spotkań z superwizorem (10 godz./osobę, 27 osób). W tym celu zostanie wykorzystany zwalidowany produkt projektu innowacyjnego zrealizowanego ze środków EFS w okresie 2007-2013 pt. „Moduł kształtowania kompetencji społecznych oraz program doskonalenia nauczycieli”. Rozwiązanie pozwoli nauczycielom na zdobycie kompetencji do prowadzenia zajęć kształtowania kompetencji społecznych dla uczniów w postaci programu doskonalenia zawodowego uwzględniającego kurs doskonalący oraz pracę pod okiem superwizora. Program doskonalenia zawodowego nauczycieli to 30-godzinny kurs doskonalący o charakterze warsztatowym rozwijający umiejętności zawodowe i osobiste nauczycieli w obszarze: pracy z grupą, zarządzania projektem na terenie klasy i rozwijania kompetencji społecznych oraz 10-godzinna superwizja mająca na celu pomoc w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów w trakcie realizacji zajęć, wsparcie psychologiczne w obszarze osobistym i merytoryczne w obszarze zawodowym.

Podniesieniem kwalifikacji i kompetencji kadry dydaktycznej w obszarze umiejętności interpersonalnych i społecznych zostaną objęci nauczyciele Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Szkół Podchorążych Rezerwy w Zambrowie.

 1. Wykonawca deklaruje gotowość do realizacji wskazanych zadań w miejscu i wymiarze godzinowym uzgadnianych każdorazowo z Zamawiającym oraz Zespołem Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Szkół Podchorążych Rezerwy w Zambrowie.
 2. Wykonawca deklaruje, że zna „Moduł kształtowania kompetencji społecznych oraz program doskonalenia nauczycieli”, będący produktem projektu „Myśleć, Pracować, Współpracować. Kompetencje Społeczne Na Rynku Pracy” zrealizowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży ze środków EFS na lata 2007-2013.
 3. Zamawiający zapewni salę do prowadzenia zajęć.
 4. Wykonawca zobowiązuje się do osobistego przeprowadzenia zajęć (w przypadku podmiotów gospodarczych – przez osoby wskazane w ofercie), zgodnie z ustalonym harmonogramem w pomieszczeniach udostępnianych przez Zamawiającego.
 5. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania materiałów na zajęcia zgodnych z ich tematyką.
 6. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji zajęć – list obecności uczestników, harmonogramów zajęć, kart doradztwa (karta spotkań z superwizorem).
 7. Wykonawca zobowiązuje się do informowania na bieżąco Zamawiającego o przypadkach nieobecności Uczestników na zajęciach.
 8. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia protokołu, wskazującego na prawidłowe wykonanie zadania w projekcie, uwzględniającego liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.
 9. Okres współpracy zostanie określony w umowie i zawierać się będzie w okresie od 01.03.2018 r. do 30.06.2018 r.
 10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dojazdem na zajęcia (wszelkie koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia itp.).

 

 1. KOD CPV:

80570000-0 – Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

 

 1. Termin wykonania zamówienia:

od 01.03.2018 do 30.06.2018 r.

 

 1. Miejsce wykonania zamówienia:

Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Szkół Podchorążych Rezerwy w Zambrowie, Aleja Wojska Polskiego 29, 18-300 Zambrów

 

 • Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

7.1. Warunki udziału w postępowaniu:

 1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy (osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej), którzy spełniają wszystkie warunki łącznie określone w niniejszym zapytaniu ofertowym (posiadają wymagane doświadczenie oraz kwalifikacje) oraz wykażą, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
 2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać oferenci, którzy spełniają następujące warunki (warunki dopuszczające):

1) Warunek dopuszczający nr 1: Wykonawca obligatoryjnie posiada minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe lub dysponuje osobami posiadającymi minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe (każda z osób oddzielnie) w obszarze, w którym prowadzone będą zajęcia

lub

Wykonawca w ostatnich 5 latach przeprowadził należycie co najmniej 300 godzin  szkoleń/doradztwa zgodnych z zapytaniem lub dysponuje osobami, które wykonały łącznie w ostatnich 5 latach co najmniej 300 godzin szkoleń/doradztwa zgodnych z zapytaniem.

Oferty, które nie spełniają powyższego warunku nie będą brane pod uwagę. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku dopuszczającego na zasadzie „spełnia – nie spełnia”, na podstawie dołączonych do oferty:

 1. a) sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Rozeznania rynku – Formularz ofertowy oświadczenia oferenta w przedmiocie posiadanego doświadczenia w wyżej wymienionym zakresie,
 2. b) sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Rozeznania rynku wykazu usług oraz załączonych referencji, zgodnie z wykazem w Załączniku nr 3, załączonego CV (ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych i własnoręcznym podpisem), udostępnionych kopii dokumentów potwierdzających doświadczenie (świadectwa pracy, umowy cywilno-prawne, protokoły odbioru szkoleń / doradztwa, itp.)

2) Warunek dopuszczający nr 2: Wykonawca deklaruje znajomość „Modułu kształtowania kompetencji społecznych oraz programu doskonalenia nauczycieli”, będącego produktem projektu „Myśleć, Pracować, Współpracować. Kompetencje Społeczne Na Rynku Pracy” zrealizowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży ze środków EFS na lata 2007-2013.

Oferty, które nie spełniają powyższego warunku nie będą brane pod uwagę. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku dopuszczającego na zasadzie „spełnia – nie spełnia”, na podstawie oświadczenia Wykonawcy zamieszczonego w Załączniku nr 1 do Rozeznania rynku – Formularz ofertowy.

3). Warunek dopuszczający nr 3: W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy lub osoby, którymi dysponują, posiadający wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym na kierunkach społecznych i/lub humanistycznych, np.: socjologia, pedagogika, prawo.

Oferty, które nie spełniają powyższego warunku nie będą brane pod uwagę. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku dopuszczającego na zasadzie „spełnia – nie spełnia”. Potwierdzeniem spełnienia warunku jest złożenie podpisanego CV wraz z dokumentami potwierdzającymi wykształcenie wyższe – kserokopia dyplomu/świadectwa/ zaświadczenia potwierdzona za zgodność z oryginałem, wraz z datą i podpisem Zamawiającego.

 1. Wykonawca akceptuje prowadzenie zajęć we wskazanych przez Zamawiającego miejscach, bez możliwości ich zmiany (pełna dyspozycyjność).
 2. Wykonawca oświadcza, że po uwzględnieniu liczby godzin związanych z Zamówieniem łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie. W celu udokumentowania spełnienia niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie zgodnie z Załącznikiem nr 1- Formularz ofertowy.

 

 1. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. W celu udokumentowania spełnienia niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie zgodnie z Załącznikiem nr 1- Formularz ofertowy.

 

 1. Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. W celu udokumentowania spełnienia niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie zgodnie z Załącznikiem nr 2- Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych pomiędzy Oferentami i Zamawiającym.

7.2. Wykaz oświadczeń i/lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

 

 • w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
 1. oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych – sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Rozeznania rynku;
 2. oświadczenia dotyczące spełniania warunków dopuszczających sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozeznania rynku – Formularz ofertowy;
 3. wykaz wykonanych głównych usług (minimum 2 lata doświadczenia lub co najmniej 300 godzin należycie przeprowadzonych szkoleń/doradztwa w ciągu ostatnich 5 lat) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz których usługi zostały wykonane. Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Rozeznania rynku oraz dołączyć potwierdzenia w postaci referencji, zaświadczeń, świadectw pracy, umów cywilno-prawnych, itp.
 4. wykaz posiadanego wykształcenia, który należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Rozeznania rynku oraz dołączyć podpisane CV wraz z kopiami dyplomów ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia potwierdzonymi za zgodność z oryginałem, wraz z datą i podpisem Zamawiającego;
 5. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia. Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Rozeznania rynku;
 6. aktualny na dzień składania oferty wydruk z CEIDG lub KRS (w przypadku, gdy oferent jest przedsiębiorcą).

2). Wykonawca oświadcza, że po uwzględnieniu liczby godzin związanych z Zamówieniem jego łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie. W celu udokumentowania spełnienia niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie zgodnie z Załącznikiem nr 1 Formularz ofertowy.

 • Kryteria oceny:

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:

Cena brutto – 100 %

Cena brutto za 1 godzinę zegarową zajęć (C) – 100% – oferta najkorzystniejsza cenowo (najtańsza) otrzyma 100 pkt. Ilość punktów dla każdej ocenianej oferty w kryterium zostanie wyliczona według wzoru:

 

C  X 100 pkt.

 

gdzie:

C- liczba punktów oferty badanej za kryterium „cena”

Cmin – najniższa cena brutto oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia wśród wszystkich nadesłanych ofert nie podlegających odrzuceniu

Cbad. – cena brutto oferty badanej za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

W przypadku uzyskania przez trzech oferentów takiej samej ilości punktów, wybrany zostanie oferent z większym doświadczeniem zawodowym w dziedzinie zgodnej z tematyką przedmiotu zamówienia, a jeśli nadal nie będzie możliwy wybór oferenta, zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z oferentami, zajmującymi najwyższe miejsce w liście rankingowej.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:

 

 1. Wymagania podstawowe:
  1. oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej w sposób czytelny i przejrzysty – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.
  2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postepowania
  3. do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami zapytania ofertowego oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami – załącznikami
  4. Cena:
  5. oferta powinna zawierać cenę za 1 godzinę zegarową zajęć podaną w polskich złotych (PLN) w kwocie brutto, tzn. powinna zawierać podatek VAT lub inne podatki i składki ubezpieczeniowe (w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej).
  6. cena przestawiona w ofercie powinna zawierać pełny koszt dla Zamawiającego.
  7. Tryb udzielania wyjaśnień do oferty.
  8. każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści przedmiotowego zapytania.
  9. osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie zapytania jest:

 

PAWEŁ BACKIEL, tel. +48 501 514 055 , email: pawel.backiel@gmail.com

 

 1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę (z jedną ostateczną ceną); złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub wariantowe (w tym tzw. oferty wariantowej)- spowoduje odrzucenie ofert złożonych przez tego Wykonawcę.
 2. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (wskazane, by była również opieczętowana) lub przez osobę(y) uprawnioną(e) oraz oznaczona co do nazwy i adresu Wykonawcy np. przez opatrzenie oferty pieczęcią firmową. Przez osobę(y) uprawnioną(e) należy rozumieć odpowiednio:
 3. a) osobę(y), która(e) zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowym i oraz odpowiednimi przepisami jest uprawniona do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym;
 4. b) pełnomocnika lub pełnomocników Wykonawcy, którym pełnomocnictwa udzieliła(y) osoba(y), o której(ych) mowa w pkt. 5.a). Pełnomocnictwo (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) musi zostać załączona do oferty.
 5. c) pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) musi zostać załączona do oferty.
 6. Do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami zapytania ofertowego oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami: załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje i dane.

7.Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

– żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie zamówienia,

– unieważnienia postepowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny,  a także do pozostawienia postepowania bez wyboru oferty,

– odrzucenia oferty z rażąco niską ceną.

8.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

9.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 1. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczyć osobiście na adres: Stowarzyszenie Europartner AKIE, ul. Warszawska 44/1 (III piętro) 15-077 Białystok, w terminie od dnia 14 lutego 2018 r. do dnia 22 lutego 2018 r. do godziny 16:00. Oferty, które wpłyną po terminie wyznaczonym na składanie ofert nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 732 02 58 od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-16:00.

Osobą uprawnioną do kontaktu jest:

Paweł Backiel – (85) 732-02-58, +48 501 514 055, e-mail: pawel.backiel@gmail.com

 

 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

 • Wykluczenie

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

5) pozostawanie z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 

XIII. Zmiany w umowie

 1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w Zapytaniu ofertowym oraz określił warunki takiej zmiany.
 2. Zmiany umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach:
 3. a) zaistnienia omyłki pisarskiej,
 4. b) zmiany danych teleadresowych,
 5. c) zaistnienia siły wyższej (np. powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie energii elektrycznej) mającej wpływ na realizację umowy,
 6. d) dopuszcza się możliwość zmiany terminu doradztwa składającego się na przedmiot umowy z następujących przyczyn:

– jeżeli w wyniku przeprowadzonej rekrutacji do udziału w doradztwie nie zostanie zakwalifikowana odpowiednia liczba uczestników spełniających kryteria stawiane na etapie procesu rekrutacji,

– jeżeli ze względu na wypadek losowy nie będzie możliwe przeprowadzenie doradztwa  (w szczególności: choroba trenera/doradcy, siła wyższa),

– jeżeli Zamawiający w dniu wykonania usługi nie będzie posiadał niezbędnych zezwoleń, umów, akredytacji.

 1. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego informowania o każdej zmianie danych w dokumentach rejestracyjnych oraz innych danych wymienionych w umowie a mających wpływ na jej ważność.
 2. Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnego aneksu, potwierdzonego podpisami przez obie strony.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku braku decyzji o dofinansowaniu lub wstrzymaniu dofinansowania projektu.

 

XIV.    Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu  rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 1. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty
 2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Oferentów, których Oferty zostały złożone w terminie i nie zostały wykluczone z postępowania.
 3. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę spośród złożonych ofert.

 

Wykaz załączników:

 1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1
 2. Oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych – Załącznik nr 2
 3. Wykaz wykonanych usług i wykształcenia – Załącznik nr 3
 4. Wykaz osób – Załącznik nr 4