Aktualności

Zapytanie ofertowe Przygotowanie biznesplanu

Białystok, 23-02-2017

Stowarzyszenie Europartner

Akademicki Klub Integracji Europejskiej

ul. Warszawska 44/1 (III piętro)

15-077 Białystok

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  1 / 2.3 / AKIE/2017

KOD CPV: 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe

 

W związku z realizacja projektu „Liderzy przedsiębiorczości.”

nr: WND-RPO.02.03.00-20-0010/15współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Priorytet II. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa,

Działanie 2.3.  Wspieranie powstania i rozwoju podmiotów gospodarczych.

 

I. Zamawiający:

Stowarzyszenie Europartner

Akademicki Klub Integracji Europejskiej

ul. Warszawska 44/1 (III piętro)

15-077 Białystok

tel/fax: 85 732 02 58

adres e-mail: biuro@europartner-akie.pl

https://www.europartner-akie.pl/

 

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Postepowanie jest prowadzone zgodnie z Zasadą Konkurencyjności, określoną w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowalności wydatków w Europejskiego Funduszu Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 o znaku MR/H 2014-2020/12(02)/09/2016 z dnia 19-09-2016


III. Termin wykonania zamówienia:

Od 24.03.2017r. do 10.04.2017r.


IV. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 48 grupowych szkoleń z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej dla 6 grup z modułu: „Przygotowanie biznesplanu” w okresie od 24.03.2017r. do 10.04.2017r.w ramach projektu „Liderzy przedsiębiorczości.” nr: WND-RPO.02.03.00-20-0010/15współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Priorytet II. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.3.  Wspieranie powstania i rozwoju podmiotów gospodarczych.


V. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Usługa obejmuje przeprowadzenie 48 grupowych szkoleń z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej dla 6 grup z modułu: „Przygotowanie biznesplanu” w okresie od 24.03.2017r. do 10.04.2017r:

 1. przeprowadzenia 48 godzin dydaktycznych szkoleń z modułu: „Przygotowanie binesplanu” (po 8 godzin dydaktycznych szkoleń dla każdej 6 grup szkoleniowych),które odbędą się w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego;
 2. opracowania i dostarczenia autorskiego konspektu szkoleń w jednym egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej w terminie do 3 dni przed rozpoczęciem szkoleń;
 3. przeprowadzenia wystąpienia z wykorzystaniem nowoczesnych technik przekazu komputerowego, obrazowego i słownego;
 4. wykonania czynności związanych z dokumentacją niezbędną do przeprowadzenia wystąpienia dostarczoną przez Zamawiającego.


VI. Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy wykażą, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności, że spełniają warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym dotyczące:

1) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadania wiedzy i doświadczenia – wymagane CV

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

6.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków.

6.2.1. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zasadą konkurencyjności.

6.2.2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zasadą konkurencyjności.

6.2.3. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności.


VII. Kryteria oceny:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:
Cena brutto – 100 %


VIII. Opis sposobu przygotowania oferty:

8.1 Wymagania podstawowe:

 • oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej w sposób czytelny i przejrzysty – według wzoru: FORMULARZ OFERTOWY (Załącznik nr 1)
 • Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postepowania
 • do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami zapytania ofertowego oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami – załącznikami

8.2. Cena:

 • oferta powinna być podana w polskich złotych (PLN) i musi zawierać cenę netto oraz cenę brutto (PLN)
 • cena przestawiona w ofercie powinna zawierać pełny koszt dla Zamawiającego.

8.3. Tryb udzielania wyjaśnień do oferty.

 • każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści przedmiotowego zapytania ofertowego.
 • osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego jest:

KRZYSZTOF MNICH, tel. +48 602 454 998 , email: krzysztof.mnich81@gmail.com

8.4. Wykonawca może złożyć jedną ofertę (tylko z jedną ostateczną ceną); złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub wariantowe (w tym tzw. oferty wariantowej)- spowoduje odrzucenie ofert złożonych przez tego Wykonawcę.

8.5. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (wskazane, by była również opieczętowana) lub przez osobę(y) uprawnioną(e) oraz oznaczona co do nazwy i adresu Wykonawcy np. przez opatrzenie oferty pieczęcią firmową. Przez osobę(y) uprawnioną(e) należy rozumieć odpowiednio:

a) osobę(y), która(e) zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowym i oraz odpowiednimi przepisami jest uprawniona do reprezentowania Wykonawcy, w obrocie gospodarczym;

b) pełnomocnika lub pełnomocników Wykonawcy , którym pełnomocnictwa udzieliła(y) osoba(y), o której(ych) mowa w 7.6.a). Pełnomocnictwo (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) musi zostać załączona do oferty.

c) pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) musi zostać załączona do oferty.

8.6. Do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami zapytania ofertowego oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami: załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje i dane.

8.7 Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

¾ Żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie zamówienia,

¾ Unieważnienia postepowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny,  a także do pozostawienia postepowania bez wyboru oferty,

¾ Odrzucenia oferty z rażąco niską ceną

8.8 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,

8.9 Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających,

8.10Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych


IX. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: adres e-mail: biuro@europartnera-akie.pl, faksem na nr: 85 732 02 58,  poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej, ul. Warszawska 44/1 (III piętro) ,15-077 Białystok, w terminie od dnia 23 lutego 2017r. do dnia 13 marca 2017 r. do godziny 16:00. Oferty, które wpłyną po terminie wyznaczonym na składanie ofert nie będą rozpatrywane.

Osobą uprawnioną do kontaktu jest:

Krzysztof Mnich – (85) 732-02-58, e-mail: krzysztof.mnich81@gmail.com

Informacje będą udzielane w godz. 9:00-15:00 z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.


X. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


XI. Wykluczenie

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

5) pozostawanie z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 

                           ………………………………………………………………………………..

                                                                        (podpis osoby potwierdzającej odbiór zaproszenia)

 

   POBIERZ ZAPYTANIE PDF