• Kompleksowe Szkolenia
 • Innowacyjne Pomysły
 • Partnerstwo Publiczno-Społeczne
 • Skuteczne Doradztwo
 • Nowoczesne Metody Zarządzania
 • Profesjonalne Negocjacje
 • Kompleksowe Szkolenia

 • Innowacyjne Pomysły

 • Partnerstwo Publiczno-Społeczne

 • Skuteczne Doradztwo

 • Nowoczesne Metody Zarządzania

 • Profesjonalne Negocjacje

Aktualności

AKTYWNA INTEGRACJA I PRACA SZANSĄ NA SUKCES

Aktywna Integracja i Praca Szansą na Sukces

 

Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej
w partnerstwie z

COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c.

Oraz

Fundacją Biznes i Prawo

zapraszają do wzięcia udziału w projekcie

 

Aktywna Integracja i Praca Szansa na Sukces

 

Priorytet

VII. Poprawa spójności społecznej

Działanie

7.1 Rozwój działań aktywnej integracji

 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 obejmujący:

Programy aktywizacji społeczno-zawodowej osób lub rodzin zagrożonych lub dotkniętych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach których dla każdego z uczestników przygotowywane i realizowane są indywidualne plany działania, opracowane w oparciu o analizę predyspozycji zawodowych danej osoby obejmujące następujące formy wsparcia:

 

 

 

Cel projektu:

Wzrost aktywności społeczno-zawodowej 60 UP będących osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie powiatu augustowskiego, kolneńskiego, łomżyńskiego, zambrowskiego, grajewskiego i monieckiego.

 

Okres realizacji:

od 01.12.2017 r. do 31.07.2019 r.

 

Adresaci szkoleń:

Uczestniczką/Uczestnikiem Projektu może zostać osoba spełniająca następujące kryteria:

1.       Zamieszkuje na terenie powiatu augustowskiego, kolneńskiego, łomżyńskiego, zambrowskiego, grajewskiego lub monieckiego.

2.       Jest osobą niepracującą

3.       Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

1) bezdomne realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

2) uzależnione od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,

3) uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,

4) chore psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,

5) długotrwale bezrobotne w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

6) zwalniane z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

7) uchodźcy realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

8) osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

c) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382);

e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);

f) osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375);

g) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;

h) osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.);

i) osoby niesamodzielne;

j) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;

k) osoby korzystające z PO PŻ.

4.       Jest osobą z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (tylko w zakresie, jakim jest to niezbędne do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w ramach projektu).

Do wsparcia w ramach projektu będą preferowane osoby lub rodziny doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie powodu więcej niż jednej przesłanki, w tym przede wszystkim korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

 

Formy wsparcia:

1.     Indywidualna Ścieżka Reintegracji cz.1:

Stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji, indywidualnego planu działania mającego na celu integrację społeczno-zawodową Uczestników Projektu – konsultacje z psychologiem (2h) i doradcą zawodowym (2 h) z Uczestnikiem Projektu.

2.       Reintegracja indywidualna:

W oparciu o przygotowany indywidualny Plan działania nastąpi objęcie UP reintegracją indywidualną. W ramach wsparcia indywidualnego przewidziane zostały następujące formy wsparcia: spotkania z psychologiem(5h/UP), coaching indywidualny (5h/UP), indywidualny program terapeutyczny (dla 10 uczestników – 5h/UP).

3.       Reintegracja grupowa:

W ramach wsparcia grupowego przewidziane są m.in. następujące formy wsparcia: warsztaty rozwoju osobistego (12h/gr), warsztaty umiejętności społecznych (12h/gr).

5.     Indywidualna Ścieżka Reintegracji cz.2:

w ramach wsparcia przewidziane są konsultacje psychologiczne oraz konsultacje z doradcą zawodowym.

6.       Reintegracja zawodowa:

W ramach działania przewidziane są : poradnictwo zawodowe (4h/UP), zajęcia aktywizujące zawodowo (12h/gr).

7.       Pośrednictwo pracy:

W ramach działania przewidziana jest pomoc w znalezieniu pracy (poszukiwanie ofert) dla 60 Uczestników Projektu (10h/UP).

8.       Kursy i szkolenia zawodowe:

W ramach działania przewidziana jest organizacja kursów zawodowych dla 60 Uczestników Projektu w pełni dostosowanych do kwalifikacji i kompetencji Uczestników Projektu. Kursy będą zakończone egzaminem państwowym pozwalającym na uzyskanie certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji. Dodatkowo UP otrzymają stypendia szkoleniowe oraz pokrycie kosztów dojazdu.

9.       Staże zawodowe:

W ramach działania przewidziana jest organizacja 3-miesięcznych staży zawodowych dla 35 Uczestników Projektu. Wybór odbywających staż nastąpi na podstawie określonych kryteriów: największa motywacja w chęci podjęcia zatrudnienia, najlepszymi opiniami trenerów, wysokimi ocenami z egzaminów z kursów zawodowych.

 

 

Rekrutacja:

 

1.      Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzona w terminie od XII.2017 – VII.2018. Zastrzega się możliwość wydłużenia lub ponowienia naboru kwestionariuszy rekrutacyjnych, w związku ze złożeniem liczby formularzy niezapewniającej realizacji projektu zgodnie z jego założeniami. W przypadku zgłoszenia większej liczby osób niż zakładana w projekcie (60) zostanie utworzona lista rezerwowa.

2.      Osoby zainteresowane udziałem w projekcie (spełniające wymagania grupy docelowej) są zobligowane wypełnić kwestionariusz rekrutacyjny.

3.      Komplet dokumentów rekrutacyjnych stanowią:

a.    Kwestionariusz rekrutacyjny wraz z oświadczeniem,

b.    Kopie dokumentów potwierdzających daną sytuację życiową

Ø  w przypadku osoby lub rodziny korzystającej ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną, tj. spełniające co najmniej jeden z warunków określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej - zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej lub oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą);

Ø  w przypadku osób o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym - zaświadczenie z właściwej instytucji lub oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą)

Ø  w przypadku osób przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających pieczę zastępczą, rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - zaświadczenie z właściwej instytucji, zaświadczenie od kuratora, wyrok sądu, oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą);

Ø  w przypadku osób nieletnich, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich - zaświadczenie od kuratora; zaświadczenie z zakładu poprawczego lub innej instytucji czy organizacji społecznej zajmującej się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym; kopia postanowienia sądu; inny dokument potwierdzający zastosowanie środków zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości;

Ø  w przypadku osób przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2015, poz. 2156 z późn. zm.) - zaświadczenie z ośrodka wychowawczego/ młodzieżowego/ socjoterapii;

Ø  w przypadku osób z niepełnosprawnością - odpowiednie orzeczenie lub innym dokument poświadczający stan zdrowia;

Ø  w przypadku rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością - odpowiednie orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia oraz oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą);

Ø  w przypadku osób zakwalifikowanych do III profilu pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - zaświadczenie z urzędu pracy;

Ø  w przypadku osób niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek, niepełnosprawność lub stan zdrowia - zaświadczenie od lekarza; odpowiednie orzeczenie lub innym dokument poświadczający stan zdrowia, oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą)

Ø  w przypadku osób bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań - zaświadczenie od właściwej instytucji lub inny dokument potwierdzający ww. sytuację np. kopia wyroku sądowego, pismo ze spółdzielni o zadłużeniu, oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą).

Ø  W przypadku osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą).

4.      Kwestionariusz rekrutacyjny zawiera pytania dotyczące trudnej sytuacji życiowej Kandydata/Kandydatki.

Zostaną przyznane punkty za :

ü  opis sytuacji życiowej (max 20 pkt.),

ü  posiadanie stopnia niepełnosprawności (max 10 pkt., dodatkowe 5pkt. dla osób z niepełnosprawnością w znacznym lub umiarkowanym stopniu z niepełnosprawności sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi),

ü  poziom wykształcenia i niskie kwalifikacje zawodowe (max 5 pkt.),

ü  sytuacja materialna, dochody (max 5 pkt.),

ü  korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej (max 5 pkt.),

ü  osoby korzystające z PO PŻ (5pkt),

ü  osoby uzależnione lub dotknięte przemocą w rodzinie (max 5 pkt.).

Łączna liczba punktów do uzyskania wynosi 120 – po 60punktów przyznanych od jednej osoby sprawdzającej (dokumenty rekrutacyjne będą sprawdzane przez dwie osoby z kadry zarządzającej).

5.      Beneficjent zapewnia preferencję wyboru osobom lub rodzinom korzystającym ze wsparcia w ramach PO PŻ 2014-2020.

6.      Wypełniony i podpisany kwestionariusz rekrutacyjny oraz odpowiednie dokumenty Kandydat/Kandydatka przedstawia w biurze projektu osobiście bądź przesyła pocztą lub faxem. Kwestionariusz rekrutacyjny powinien być wypełniony w języku polskim czytelnie. Niedopuszczalna jest ingerencja w treść kwestionariusza np. usuwanie zapisów, logotypów.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie

Kwestionariusz Aplikacyjny

Oświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej

Oświadczenie o korzystaniu z Programu Operacyjnego Pomoc Żywieniowa 2014-2020

Oświadczenie – rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym

Oświadczenie o byciu osobą zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Fabryka młodego pracownika

O projekcie

Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej
w partnerstwie ze
Stowarzyszeniem "Euroregion Niemen"
zapraszają do wzięcia udziału w projekcie w ramach „Gwarancji dla młodzieży”:

FABRYKA MŁODEGO PRACOWNIKA

Priorytet I
„Osoby młode na rynku pracy”

Działanie 1.3
„Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji”
Poddziałanie 1.3.1

„Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”

 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
obejmujący:

Programy aktywizacji społeczno-zawodowej osób  młodych w wieku 15-29 lat, w tym niepełnosprawnych,  pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. W ramach programów dla każdego z uczestników przygotowywane i realizowane są indywidualne plany działania, opracowane w oparciu o analizę predyspozycji zawodowych danej osoby, obejmujące następujące formy wsparcia:

1. Grupowe i indywidualne poradnictwo zawodowe prowadzące do integracji społecznej i zawodowej.

2. Kursy i szkolenia umożliwiające podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych.

3. Szkolenie z zakładania działalności gospodarczej.

4. Staże zawodowe.

5. Pośrednictwo pracy.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cel projektu:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia 120 osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) z województwa podlaskiego do XII 2017.

Okres realizacji:

od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r.

Adresaci projektu:

 

120 osób w wieku 15 – 29 lat pozostające bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, i jednocześnie należące do jednej z grup:

1. Młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu)

2. Matki opuszczające pieczę zastępczą (do roku po opuszczeniu)

3. Absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu ośrodków)

4. Absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu ośrodków)

5. Matki przebywające w domach samotnej matki,

- osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu)

 

Formy wsparcia:

1. „ŚWIADOMA KARIERA”

1.1. Indywidualne poradnictwo zawodowe dla 120 osób w formie spotkań z doradcą zawodowym i psychologiem. Celem  spotkań będzie skonstruowanie indywidualnych planów  działania – diagnoza i określenie kluczowych predyspozycji zawodowych i osobowych, rodzaju aktywności zawodowej z wykorzystaniem analizy stopnia oddalenia od rynku pracy. Na podstawie rozpoznania potrzeb szkoleniowych doradca wraz z uczestnikiem projektu wskaże szkolenia zaw. oraz przedstawi możliwości dalszego doskonalenia zawodowego.  

1.2. Poradnictwo grupowe „Aktywne formy poszukiwania pracy oraz autoprezentacji” prowadzone w grupach 12 osobowych obejmujące ćwiczenia z pisania CV i listu motywacyjnego, prowadzenia rozmowy z pracodawcą, informacje o źródłach pozyskiwania ofert pracy, ćwiczenia rozmów kwalifikacyjnych z użyciem kamery, wskazanie elastycznych form pracy.

2. „FABRYKA FACHOWCÓW”

Każdy ze 120 uczestników projektu weźmie udział w szkoleniu zawodowym w obszarach deficytowych z punktu widzenia podlaskiego rynku pracy. Liczebność grup oraz profile szkoleń zawodowych zostaną dookreślone na etapie konsultacji z doradcą zawodowym  i będą w pełni dostosowane do kwalifikacji  i kompetencji UP. Szkolenia zakończą się egzaminem państwowym i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje.

3. „BYĆ PRZEDSIĘBIORCĄ - warsztaty z ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Szkolenia grupowe dla 40 osób o tematyce zakładania własnej działalności gospodarczej, rejestracji firmy i formalności z tym związanych, konstruowania  z uwzględnieniem nabytych profili zawodowych.  Wsparcie kończyć się będzie dla uczestników projektu egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje.

4. „NOWE DOŚWIADCZENIE SZANSĄ NA ZATRUDNIENIE”

Organizacja 3 miesięcznych staży zawodowych z zastosowaniem metod coachingu spełniających standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży. Staż umożliwi nabycie doświadczenia zawodowego, wykorzystanie umiejętności i wiedzy zdobytych w trakcie projektu, pozwoli na przekonanie pracodawcy o swoich umiejętnościach i przydatności na danym miejscu pracy.

5. POŚREDNICTWO PRACY

Prowadzenie pośrednictwa pracy - utrzymanie stałego kontaktu z uczestnikami projektu, poszukiwanie ofert pracy, tworzenie bazy pracodawców. Pośrednik pracy będzie informował uczestników projektu o przysługujących im prawach i obowiązkach, współdziałać z PUP w zakresie wymiany informacji  o możliwości uzyskania zatrudnienia.

 

HARMONOGRAMY SPOTKAŃ

Doradztwo grupowe

Bukieciarz florysta

Koparko – ładowarka wszystkie typy klasa III

Kurs Monter konstrukcji i instalacji budowalnych z obsługa wózka widłowego

Kurs Monter konstrukcji i instalacji budowalnych z obsługa wózka widłowego gr 2

Kurs Prawo Jazdy kat. C

Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C C+E C1 C1+E

Monter instalacji informatycznych i elektrycznych do 1kV

Pracownik gospodarczy i magazynowy z obsługa wózka jezdniowego

Prawo jazdy kat. C

Integracja szansą rozwoju

Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej
w partnerstwie z

Stowarzyszeniem "COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c."

zapraszają do wzięcia udziału w projekcie z :

 

INTEGRACJA SZANSĄ ROZWOJU”

 

Priorytet

VII. Poprawa spójności społecznej

Działanie

7.1 Rozwój działań aktywnej integracji

 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 obejmujący:

Programy aktywizacji społeczno-zawodowej osób lub rodzin zagrożonych lub dotkniętych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach których dla każdego z uczestników przygotowywane i realizowane są indywidualne plany działania, opracowane w oparciu o analizę predyspozycji zawodowych danej osoby obejmujące następujące formy wsparcia:

 

 

 

Cel projektu:

Wzrost aktywności społeczno-zawodowej 50 UP będących osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz min. 10 osób z ich otoczenia zamieszkałych na terenie powiatu wysokomazowieckiego i zambrowskiego.

Okres realizacji:

od 01.01.2017 r. do 30.06.2018 r.

Adresaci szkoleń:

Uczestniczką/Uczestnikiem Projektu może zostać osoba spełniająca następujące kryteria:

 1. Zamieszkuje na terenie powiatu wysokomazowieckiego lub zambrowskiego.

 2. Jest osobą bezrobotną.

 3. Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

 • osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

 • osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

 • osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

 • osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382);

 • osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);

 • osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375);

 • rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;

 • osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.);

 • osoby niesamodzielne;

 • osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;

 • osoby korzystające z PO PŻ.

 1. Jest osobą z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (tylko w zakresie, jakim jest to niezbędne do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w ramach projektu).

Do wsparcia w ramach projektu będą preferowane osoby lub rodziny doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie powodu więcej niż jednej przesłanki, w tym przede wszystkim korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

 

Formy wsparcia:

 1. Kontrakt socjalny cześć I (KS1):

Stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji, indywidualnego planu działania mającego na celu integrację społeczno-zawodową Uczestników Projektu – konsultacje z psychologiem (2h) i doradcą zawodowym (2 h) z Uczestnikiem Projektu.

 1. Reintegracja indywidualna:

W oparciu o przygotowany indywidualny Plan działania nastąpi objęcie UP reintegracją indywidualną. W ramach wsparcia indywidualnego przewidziane (5h) m.in. następujące formy wsparcia: spotkania z psychologiem(4h/UP), coaching indywidualny (4h/UP). Możliwy będzie udział Uczestnika Projektu w uzupełniających zajęciach szkolnych, wyrównawczych bądź korepetycjach (na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym) lub nauki na poziomie wyższym dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze lub inne formy opieki zastępczej.

 1. Reintegracja grupowa:

W ramach wsparcia grupowego przewidziane są m.in. następujące formy wsparcia: poradnictwo prawne i obywatelskie (4h/gr), warsztaty rozwoju osobistego (4h/gr), warsztaty kompetencji pedagogiczno-wychowawczych, trening umiejętności społecznych (4h/gr).

 1. Reintegracja z udziałem otoczenia:

W ramach reintegracji z udziałem otoczenia przewidziane są programy terapeutyczne (np. programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie, programy terapeutyczne dla osób uzależnionych). W ramach działania przewiduje się także wsparcie w postaci spotkań z psychologiem. W spotkaniach weźmie udział 1 Uczestnika Projektu i wskazana przez niego osoba z otoczenia.

 1. Kontrakt socjalny cześć II (KS2):

w ramach wsparcia przewidziane są konsultacje psychologiczne, konsultacje
z pracownikiem socjalnym (konsultacje indywidualne oraz z osobami z otoczenia), konsultacje z doradcą zawodowym.

 1. Reintegracja zawodowa:

W ramach działania przewidziane są : poradnictwo zawodowe, aktywizujące zajęcia warsztatowe, indywidualne konsultacje psychologiczne dla 50 Uczestników Projektu.

 1. Pośrednictwo pracy:

W ramach działania przewidziana jest pomoc w znalezieniu pracy (poszukiwanie ofert) dla 50 Uczestników Projektu.

 1. Kursy i szkolenia zawodowe:

W ramach działania przewidziana jest organizacja kursów zawodowych dla 50 Uczestników Projektu w pełni dostosowanych do kwalifikacji i kompetencji Uczestników Projektu. Kursy będą zakończone egzaminem państwowym pozwalającym na uzyskanie certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji. Dodatkowo UP otrzymają stypendia szkoleniowe oraz pokrycie kosztów dojazdu.

 1. Staże zawodowe:

 

W ramach działania przewidziana jest organizacja 3-miesięcznych staży zawodowych dla 30 Uczestników Projektu. Wybór odbywających staż nastąpi na podstawie określonych kryteriów: największa motywacja w chęci podjęcia zatrudnienia, najlepszymi opiniami trenerów, wysokimi ocenami z egzaminów z kursów zawodowych.

 

Zapytanie ofertowe + załączniki

Liderzy przedsiębiorczości

O projekcie

Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku
w partnerstwie z

Powiatem Białostockim

Krajową Izbą Gospodarczą Centrum Promocji Sp.z o.o.

Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej

Gminą Łapy

Starostwem Powiatowym w Białymstoku

Ośrodkiem Przedsiębiorczości w Łapach

zapraszają do wzięcia udziału w projekcie:

 

Liderzy Przedsiębiorczości

 

Priorytet

II. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Działanie

2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych

 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 obejmujący:

Pracę na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw obejmujące następujące formy:

 

 

 

Cel projektu:

Zwiększenie wiedzy 100 UP po 30r.ż. zamieszkałych na terenie Subregionu Białostockiego z zakresu zakładania działalności gospodarczej oraz wsparcie utworzenia przez nich 40 nowych działalności gospodarczych na terenie Subregionu Białostockiego.

Okres realizacji:

od 01.09.2016 r. do 31.07.2018 r.

Adresaci szkoleń:

Grupą docelową projektu będą osoby fizyczne łącznie 100 osób planujących założyć własną działalność gospodarczą (z wyłączeniem osób, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do PR) zamieszkujących podregion Białostocki w rozumieniu przepisów KC, będące bezrobotnymi, poszukującymi pracy, nieaktywnymi zawodowo oraz jednocześnie znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby starsze po 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnością, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach. Projekt jest skierowany do osób zamieszkujących podregion Białostocki tj.: miasto Białystok oraz gminy: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków oraz Zabłudów.

 

Główne zadania:

1. Rekrutacja:

 • ETAP I - ocenienie formularza rekrutacyjnego - wyłonienie 150 osób na podstawie zgłoszenia formularza rekrutacyjnego ( ze względu na opis planu działania, charakterystykę klientów, charakterystykę konkurencji, stopień przygotowania inwestycji do realizacji, zakres planowanej inwestycji, posiadane doświadczenie/wykształcenie przydatne do prowadzenia działalności).

 • ETAP II – weryfikacja predyspozycji – wezmą w drugim etapie udział osoby wyłonione z etapu I. Na podstawie rozmów w trakcie indywidualnego doradztwa w postaci weryfikacji predyspozycji osób planujących założyć własną działalność gospodarczą przez co wybranych zostanie 100 Uczestników Projektu. Osoby te zostaną wybrane według maksymalnej liczby punktów (15) z uwzględnieniem ilości kobiet i mężczyzn w grupie docelowej. Stworzona zostanie lista podstawowa jak i rezerwowa. Zostanie zachowana równość szans i niedyskryminacja wobec kobiet i mężczyzn.

2. Grupowe szkolenia – weryfikacja predyspozycji – prowadzenie rozmów w trakcie indywidualnego doradztwa w postaci weryfikacji predyspozycji os. planujących założyć dział. Gosp. przeprowadzonego przez doradcę zawodowego. Wybranych zostanie 100 Uczestników Projektu, osoby zostaną wybrane wg max liczby punktów. Szkolenia z zakresu

 • przygotowywania biznesplanu,

 • podstaw i procedur prawnych z zakresu zakładania i funkcjonowania działalności gospodarczej,

 • form prowadzenia działań marketingu, księgowość,

 • form zatrudnienia pracowników,

 • obowiązków pracodawcy i płatnika wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.

 • Dodatkowa tematyka szkoleń odpowiadająca indywidualnym potrzebom Uczestnika Projektu zbadanych podczas rozmowy z doradcą zawodowym. Podczas rekrutacji do wyboru (E-commerce, budowanie wizerunku firmy, CSR w biznesie, zarządzanie sprzedażą i relacją z klientem, kluczowe momenty w negocjacji, zarządzanie jakością).

Etap szkoleniowy zakończy się wydaniem Uczestnikowi Projektu zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu.

3. Dotacja inwestycyjna – na podstawie oceny wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej min 40 Uczestników Projektu otrzyma dofinansowanie inwestycyjne na założenie działalności gospodarczej max. 23 125 zł/os. Dotacja wypłacane na podstawie umowy o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego Uczestników Projektu, którzy otrzymają dofinansowanie muszą oni prowadzić działalność gospodarczą przez min. 12 m-cy. W celu sprawdzenia poprawności wydatkowania środków na dotacje inwestycyjne Beneficjent dokona kontroli minimum raz w przypadku każdej działalności gospodarczej.

4. Wsparcie pomostowe finansowe – jego celem jest zapewnienie trwałości i ciągłości realizowanego przedsięwzięcia. Środki finansowe i doradztwo w ramach wsparcia pomostowego służą wsparciu przedsiębiorcy w dążeniu do utrzymania płynności finansowej w pierwszym okresie działalności. Wsparcie te będzie wypłacane w okresie 12 m – cy. Środki te mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie opłat związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

5.Specjalistyczne wsparcie towarzyszące – polegać będzie na indywidualnym i grupowym doradztwie w zakresie zasad przedsiębiorczości, prowadzenia własnego biznesu, doradztwa inwestycyjnego w zakresie podejmowania/wdrażania działań innowacyjnych. Grupowe wsparcie pomostowe specjalistyczne wspierane będzie przez wolontariuszy pomagających trenerom biznesowym w prowadzeniu zajęć. Wsparcie będzie służyło rozwiązywaniu powstałych w trakcie prowadzenia działalności problemów, tak aby przedsiębiorstwa miały szansę na długie istnienie na rynku.

6. Forum wymiany doświadczeń – w ramach projektu stworzone zostanie forum wymiany doświadczeń, na którym Uczestnicy Projektu otrzymujący dotację inwestycyjną będą mogli podzielić się doświadczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz poinformować o powstałych problemach w trakcie realizacji projektu, efektywnym wykorzystaniu środków otrzymanych w ramach dotacji, pozyskiwaniu środków i innych źródeł na rozwoju działalności oraz maksymalizowaniu zysków. Oprócz Uczestników Projektu w forum wezmą też udział chętni przedsiębiorcy (ok. 10). Przeprowadzone zostaną 3 spotkania na temat:

 • Problemów powstałych podczas prowadzenia działalności gospodarczej.

 • Efektywnego wykorzystania środków otrzymanych w ramach dotacji.

 • Możliwości rozwojowego prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Biuro Projektu: Izba Handlowo-Przemysłowa w Białymstoku, ul. Antoniukowska 7, 15-740 Białystok, tel. 85 652 56 45; 85 652 72 69

Punkt Konsultacyjno-Rekrutacyjny w Łapach przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 22 a, 18-100 Łapy, tel. 85 814 19 20

 

 Harmonogram szkoleń do pobrania:
- w formacie .doc
- w formacie .pdf

 

Integracja szansą na sukces

O projekcie

Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi
w partnerstwie z

Stowarzyszeniem Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej

"COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c."

zapraszają do wzięcia udziału w projekcie:

 

Aktywna integracja szansą na sukces”

 

Priorytet

VII. Poprawa spójności społecznej

Działanie

7.1 Rozwój działań aktywnej integracji

 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 obejmujący:

Programy aktywizacji społeczno-zawodowej osób lub rodzin zagrożonych lub dotkniętych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach których dla każdego z uczestników przygotowywane i realizowane są indywidualne plany działania, opracowane w oparciu o analizę predyspozycji zawodowych danej osoby obejmujące następujące formy wsparcia:

 

 

Cel projektu:

wzrost aktywności zawodowej i społecznej wśród 50 Uczestników Projektu oraz min. 50 osób z otoczenia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu 15 gmin województwa podlaskiego: Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Knyszyn, Kobylin-Bożymy, Krypno, Łapy, Narew, Narewka, Poświętne, Sokoły, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wyszki, Zawady.

Okres realizacji:

od 01.01.2017 r. do 30.06.2018 r.

Adresaci szkoleń:

Uczestniczką/Uczestnikiem Projektu może zostać osoba spełniająca następujące kryteria:

 1. Zamieszkuje na terenie jednej z wymienionych gmin: Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Łapy, Poświętne, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Zawady, Wyszki, Knyszyn, Krypno, Kobylin - Bożymy, Sokoły, Narew, Narewka.

 2. Jest osobą bezrobotną.

 3. Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

 • osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

 • osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

 • osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

 • osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382);

 • osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);

 • osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375);

 • rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;

 • osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.);

 • osoby niesamodzielne;

 • osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;

 • osoby korzystające z PO PŻ.

 1. Jest osobą z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (tylko w zakresie, jakim jest to niezbędne do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w ramach projektu).

Do wsparcia w ramach projektu będą preferowane osoby lub rodziny doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie powodu więcej niż jednej przesłanki, w tym przede wszystkim korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.Formy wsparcia:

 1. Kontrakt socjalny cześć I (KS1):

 • Ustalenie indywidualnej ścieżki reintegracji (IŚR) mającej na celu stworzenie pierwszej części kontraktu socjalnego (KS1) – konsultacje z psychologiem i pracownikiem socjalnym z Uczestnikami Projektu oraz członkami ich otoczenia.

 1. Reintegracja indywidualna:

 • W oparciu o przygotowany indywidualny kontrakt socjalny nastąpi objęcie Uczestników Projektu reintegracją indywidualną. W ramach wsparcia indywidualnego przewidziano m.in. następujące formy wsparcia: sesje socjoterapeutyczne, spotkania z psychologiem, coaching indywidualny.

 • Możliwy będzie udział Uczestników Projektu w uzupełniających zajęciach szkolnych, wyrównawczych bądź korepetycjach (na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym) lub nauki na poziomie wyższym dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze lub inne formy opieki zastępczej.

 1. Reintegracja grupowa:

 • W ramach wsparcia grupowego przewidziane są m.in. następujące formy wsparcia: poradnictwo prawne i obywatelskie, warsztaty rozwoju osobistego, warsztaty kompetencji pedagogiczno-wychowawczych, trening umiejętności społecznych.

 1. Reintegracja z udziałem otoczenia:

 • W ramach wsparcia przewidziane są m.in. następujące formy wsparcia (skierowane do Uczestników Projektu oraz osób z ich otoczenia w szczególności członków rodzin): sesje socjoterapeutyczne, spotkania z psychologiem, spotkania z udziałem mediatora.

 • W ramach reintegracji z udziałem otoczenia przewidziane są programy terapeutyczne (np. programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie, programy terapeutyczne dla osób uzależnionych).

 1. Kontrakt socjalny – część 2 (KS2):

 • w ramach wsparcia przewidziane są konsultacje psychologiczne, konsultacje
  z pracownikiem socjalnym (konsultacje indywidualne oraz z osobami z otoczenia), konsultacje z doradcą zawodowym.

 1. Reintegracja zawodowa:

 • W ramach działania przewidziane są : poradnictwo zawodowe, aktywizujące zajęcia warsztatowe, indywidualne konsultacje psychologiczne dla 50 Uczestników Projektu.

 1. Pośrednictwo pracy:

 • W ramach działania przewidziana jest pomoc w znalezieniu pracy (poszukiwanie ofert) dla 50 Uczestników Projektu.

 1. Kursy zawodowe:

 • W ramach działania przewidziana jest organizacja kursów zawodowych dla 50 Uczestników Projektu w pełni dostosowanych do kwalifikacji i kompetencji Uczestników Projektu. Kursy będą zakończone egzaminem państwowym pozwalającym na uzyskanie certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji. Dodatkowo Uczestników Projektu otrzymają stypendia szkoleniowe oraz pokrycie kosztów dojazdu.

 1. Staże zawodowe:

 • W ramach działania przewidziana jest organizacja 3-miesięcznych staży zawodowych dla 40 Uczestników Projektu . Wybór odbywających staż nastąpi na podstawie określonych kryteriów: najwyższa frekwencja na zajęciach, najwyższa ocena z egzaminów, opinia trenerów.

 

Osoba do kontaktu: Katarzyna Klimczuk –Wlaźlak, tel./fax. 85 650 51 38, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Regulamin projektu

Formularz rekrutacyjny

 

 

Więcej artykułów…

Projekty konsultingowe

Projekty badawcze

Kurs języka chińskiego

Kurs języka chińskiego

Projekty UE

Projekty unijne