• Kompleksowe Szkolenia
 • Innowacyjne Pomysły
 • Partnerstwo Publiczno-Społeczne
 • Skuteczne Doradztwo
 • Nowoczesne Metody Zarządzania
 • Profesjonalne Negocjacje
 • Kompleksowe Szkolenia

 • Innowacyjne Pomysły

 • Partnerstwo Publiczno-Społeczne

 • Skuteczne Doradztwo

 • Nowoczesne Metody Zarządzania

 • Profesjonalne Negocjacje

Aktualności

Mój własny biznes

Lokalna Grupa Działania Puszcza Knyszyńska

„Mój własny biznes” nr RPPD.09.01.00-20-0131/17

 

Cel projektu:

Wzmocnienie aktywności zawodowej 22 (10 kobiet i 12 mężczyzn) mieszkańców obszaru objętego LSR LGD Biebrzański Dar Natury, tj. gmin Czarna Białostocka, Gródek, Knyszyn, Jasionówka, Michałowo, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, poprzez udzielenie im wsparcia prowadzącego do utworzenia przez nich 15 działalności gospodarczych na obszarze objętym LSR LGD Puszcza Knyszyńska, tj. gmin Czarna Białostocka, Gródek, Knyszyn, Jasionówka, Michałowo, do dnia 31.12.2019 r.

·           liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymają bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie - 15

Obszar realizacji:

Obszar objęty LSR: gminy Czarna Białostocka, Gródek, Jasionówka, Knyszyn, Michałowo

Termin realizacji :

01.11.2018 r.- 31.07.2020

Grupa docelowa:

Grupą docelową projektu jest społeczność lokalna z terenu realizacji projektu, tj. obszaru objętego LSR: gminy Czarna Białostocka, Gródek, Jasionówka, Knyszyn, Michałowo (w przypadku os. fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze danej LGD w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) i jednocześnie będące osobami fizycznymi w wieku od 30 r.ż. (wiek ustala się na podstawie daty urodzenia w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalność gospodarczą (z wyłączeniem osób, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu jako dzień złożenia dokumentacji rekrutacyjnej) będące

bezrobotnymi lub poszukującymi pracy (pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia) lub nieaktywnymi zawodowo oraz jednocześnie znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: os. starsze po 50 r.ż. (os. w wieku 50 lat i więcej) lub kobiety lub os. z niepełnosprawnością (ON) lub os. długotrwale bezrobotne lub os. o niskich kwalifikacjach.

Jednocześnie Wnioskodawca kieruje wsparcie do grupy defaworyzowanych (spełniającej powyższe kryteria GD) zidentyfikowanej w LSR w Rozdziale III. Diagnoza-opis obszaru i ludności (s.29): 1. Bezrobotna młodzież, wśród której najwięcej jest jednostek aktywnych emigrujących za granicę w poszukiwaniu pracy, 2. Osoby bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne. Projekt obejmie wsparciem powyżej 50% uczestników z wyżej wymienionych grup defaworyzowanych zidentyfikowanych w LSR.

 

 

Formy wsparcia:

1.         Indywidualne doradztwo zawodowe- 2 godz./os.

2.         Indywidualne doradztwo w zakresie przygotowywania biznesplanów- 6 h/os.

3.         Dotacja inwestycyjna- ok. 23 000,00 zł/osobę

4.         Wsparcie pomostowe przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności- ok. 1700,00 zł/osobę/miesiąc

5.         Wsparcie pomostowe przez kolejne 6 miesięcy prowadzenia działalności ok. 450,00 zł/osobę/miesiąc.

6.         Wsparcie doradcze specjalistyczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą- 24 h/os.-

 

Oś: IX: ROZWÓJ LOKALNY

Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

Priorytet: 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność

Czas na biznes

Projekt pn. „Czas na biznes”

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury

Cel projektu:

·         utworzenie min.12 miejsc pracy w ramach udzielonych dotacji na podjęcie działalności gospodarczej

·         objęcie wsparciem pomostowym finansowym i niefinansowym 12 UP,

·         zwiększenie wiedzy u 20UP (9K i 11M) z zakresu m.in. podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, przygotowania biznesplanu

Obszar realizacji:

Obszar objęty  Lokalną Strategią Rozwoju. W skład obszaru LGD wchodzą następujące gminy: Grajewo, Radziłów, Rajgród, Szczuczyn, Wąsosz, Jedwabne, Przytuły, Bargłów Kościelny i Miasto Grajewo.

Termin realizacji :

01.08.2018 r.- 30.04.2020

Grupa docelowa:

Grupą docelową projektu będą osoby fizyczne w wieku od 30 r.ż. (wiek ustala się na podstawie daty urodzenia w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu jako dzień złożenia dokumentacji rekrutacyjnej) zamieszkujące obszar objęty Lokalną Strategią Działania LGD Biebrzański Dar Natury na lata 2015-2022 w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (obszar obejmuje: miasto Grajewo oraz gminy Grajewo, Radziłów, Rajgród, Szczuczyn, Wąsosz, Jedwabne, Przytuły, Bargłów kościelny)

będące

osobami bezrobotnymi lub poszukującymi pracy (pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia) lub nieaktywnymi zawodowo oraz jednocześnie osobami znajdującymi się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: os. starsze po 50 r.ż. (os. w wieku 50 lat i więcej), kobiety, os. z niepełnosprawnością, os. długotrwale bezrobotne, os. o niskich kwalifikacjach.

Formy wsparcia:

1.         Indywidualne doradztwo zawodowe- 2 godz./os.

2.         Indywidualne doradztwo w zakresie przygotowywania biznesplanów- 60 h/os.

3.         Dotacja inwestycyjna- ok. 20 000,00 zł/osobę

4.         Wsparcie pomostowe przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności- ok. 950,00 zł/osobę/miesiąc

5.         Wsparcie pomostowe przez kolejne 6 miesięcy prowadzenia działalności ok. 450,00 zł/osobę/miesiąc.

6.         Wsparcie doradcze specjalistyczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą- 24 h/os.

AKTYWNA INTEGRACJA I PRACA SZANSĄ NA SUKCES

Aktywna Integracja i Praca Szansą na Sukces

 

Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej
w partnerstwie z

COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c.

Oraz

Fundacją Biznes i Prawo

zapraszają do wzięcia udziału w projekcie

 

Aktywna Integracja i Praca Szansa na Sukces

 

Priorytet

VII. Poprawa spójności społecznej

Działanie

7.1 Rozwój działań aktywnej integracji

 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 obejmujący:

Programy aktywizacji społeczno-zawodowej osób lub rodzin zagrożonych lub dotkniętych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach których dla każdego z uczestników przygotowywane i realizowane są indywidualne plany działania, opracowane w oparciu o analizę predyspozycji zawodowych danej osoby obejmujące następujące formy wsparcia:

 

 

 

Cel projektu:

Wzrost aktywności społeczno-zawodowej 60 UP będących osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie powiatu augustowskiego, kolneńskiego, łomżyńskiego, zambrowskiego, grajewskiego i monieckiego.

 

Okres realizacji:

od 01.12.2017 r. do 31.07.2019 r.

 

Adresaci szkoleń:

Uczestniczką/Uczestnikiem Projektu może zostać osoba spełniająca następujące kryteria:

1.       Zamieszkuje na terenie powiatu augustowskiego, kolneńskiego, łomżyńskiego, zambrowskiego, grajewskiego lub monieckiego.

2.       Jest osobą niepracującą

3.       Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

1) bezdomne realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

2) uzależnione od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,

3) uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,

4) chore psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,

5) długotrwale bezrobotne w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

6) zwalniane z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

7) uchodźcy realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

8) osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

c) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382);

e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);

f) osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375);

g) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;

h) osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.);

i) osoby niesamodzielne;

j) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;

k) osoby korzystające z PO PŻ.

4.       Jest osobą z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (tylko w zakresie, jakim jest to niezbędne do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w ramach projektu).

Do wsparcia w ramach projektu będą preferowane osoby lub rodziny doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie powodu więcej niż jednej przesłanki, w tym przede wszystkim korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

 

Formy wsparcia:

1.     Indywidualna Ścieżka Reintegracji cz.1:

Stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji, indywidualnego planu działania mającego na celu integrację społeczno-zawodową Uczestników Projektu – konsultacje z psychologiem (2h) i doradcą zawodowym (2 h) z Uczestnikiem Projektu.

2.       Reintegracja indywidualna:

W oparciu o przygotowany indywidualny Plan działania nastąpi objęcie UP reintegracją indywidualną. W ramach wsparcia indywidualnego przewidziane zostały następujące formy wsparcia: spotkania z psychologiem(5h/UP), coaching indywidualny (5h/UP), indywidualny program terapeutyczny (dla 10 uczestników – 5h/UP).

3.       Reintegracja grupowa:

W ramach wsparcia grupowego przewidziane są m.in. następujące formy wsparcia: warsztaty rozwoju osobistego (12h/gr), warsztaty umiejętności społecznych (12h/gr).

5.     Indywidualna Ścieżka Reintegracji cz.2:

w ramach wsparcia przewidziane są konsultacje psychologiczne oraz konsultacje z doradcą zawodowym.

6.       Reintegracja zawodowa:

W ramach działania przewidziane są : poradnictwo zawodowe (4h/UP), zajęcia aktywizujące zawodowo (12h/gr).

7.       Pośrednictwo pracy:

W ramach działania przewidziana jest pomoc w znalezieniu pracy (poszukiwanie ofert) dla 60 Uczestników Projektu (10h/UP).

8.       Kursy i szkolenia zawodowe:

W ramach działania przewidziana jest organizacja kursów zawodowych dla 60 Uczestników Projektu w pełni dostosowanych do kwalifikacji i kompetencji Uczestników Projektu. Kursy będą zakończone egzaminem państwowym pozwalającym na uzyskanie certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji. Dodatkowo UP otrzymają stypendia szkoleniowe oraz pokrycie kosztów dojazdu.

9.       Staże zawodowe:

W ramach działania przewidziana jest organizacja 3-miesięcznych staży zawodowych dla 35 Uczestników Projektu. Wybór odbywających staż nastąpi na podstawie określonych kryteriów: największa motywacja w chęci podjęcia zatrudnienia, najlepszymi opiniami trenerów, wysokimi ocenami z egzaminów z kursów zawodowych.

 

 

Rekrutacja:

 

1.      Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzona w terminie od XII.2017 – VII.2018. Zastrzega się możliwość wydłużenia lub ponowienia naboru kwestionariuszy rekrutacyjnych, w związku ze złożeniem liczby formularzy niezapewniającej realizacji projektu zgodnie z jego założeniami. W przypadku zgłoszenia większej liczby osób niż zakładana w projekcie (60) zostanie utworzona lista rezerwowa.

2.      Osoby zainteresowane udziałem w projekcie (spełniające wymagania grupy docelowej) są zobligowane wypełnić kwestionariusz rekrutacyjny.

3.      Komplet dokumentów rekrutacyjnych stanowią:

a.    Kwestionariusz rekrutacyjny wraz z oświadczeniem,

b.    Kopie dokumentów potwierdzających daną sytuację życiową

Ø  w przypadku osoby lub rodziny korzystającej ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną, tj. spełniające co najmniej jeden z warunków określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej - zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej lub oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą);

Ø  w przypadku osób o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym - zaświadczenie z właściwej instytucji lub oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą)

Ø  w przypadku osób przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających pieczę zastępczą, rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - zaświadczenie z właściwej instytucji, zaświadczenie od kuratora, wyrok sądu, oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą);

Ø  w przypadku osób nieletnich, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich - zaświadczenie od kuratora; zaświadczenie z zakładu poprawczego lub innej instytucji czy organizacji społecznej zajmującej się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym; kopia postanowienia sądu; inny dokument potwierdzający zastosowanie środków zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości;

Ø  w przypadku osób przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2015, poz. 2156 z późn. zm.) - zaświadczenie z ośrodka wychowawczego/ młodzieżowego/ socjoterapii;

Ø  w przypadku osób z niepełnosprawnością - odpowiednie orzeczenie lub innym dokument poświadczający stan zdrowia;

Ø  w przypadku rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością - odpowiednie orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia oraz oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą);

Ø  w przypadku osób zakwalifikowanych do III profilu pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - zaświadczenie z urzędu pracy;

Ø  w przypadku osób niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek, niepełnosprawność lub stan zdrowia - zaświadczenie od lekarza; odpowiednie orzeczenie lub innym dokument poświadczający stan zdrowia, oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą)

Ø  w przypadku osób bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań - zaświadczenie od właściwej instytucji lub inny dokument potwierdzający ww. sytuację np. kopia wyroku sądowego, pismo ze spółdzielni o zadłużeniu, oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą).

Ø  W przypadku osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą).

4.      Kwestionariusz rekrutacyjny zawiera pytania dotyczące trudnej sytuacji życiowej Kandydata/Kandydatki.

Zostaną przyznane punkty za :

ü  opis sytuacji życiowej (max 20 pkt.),

ü  posiadanie stopnia niepełnosprawności (max 10 pkt., dodatkowe 5pkt. dla osób z niepełnosprawnością w znacznym lub umiarkowanym stopniu z niepełnosprawności sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi),

ü  poziom wykształcenia i niskie kwalifikacje zawodowe (max 5 pkt.),

ü  sytuacja materialna, dochody (max 5 pkt.),

ü  korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej (max 5 pkt.),

ü  osoby korzystające z PO PŻ (5pkt),

ü  osoby uzależnione lub dotknięte przemocą w rodzinie (max 5 pkt.).

Łączna liczba punktów do uzyskania wynosi 120 – po 60punktów przyznanych od jednej osoby sprawdzającej (dokumenty rekrutacyjne będą sprawdzane przez dwie osoby z kadry zarządzającej).

5.      Beneficjent zapewnia preferencję wyboru osobom lub rodzinom korzystającym ze wsparcia w ramach PO PŻ 2014-2020.

6.      Wypełniony i podpisany kwestionariusz rekrutacyjny oraz odpowiednie dokumenty Kandydat/Kandydatka przedstawia w biurze projektu osobiście bądź przesyła pocztą lub faxem. Kwestionariusz rekrutacyjny powinien być wypełniony w języku polskim czytelnie. Niedopuszczalna jest ingerencja w treść kwestionariusza np. usuwanie zapisów, logotypów.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie

Kwestionariusz Aplikacyjny

Oświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej

Oświadczenie o korzystaniu z Programu Operacyjnego Pomoc Żywieniowa 2014-2020

Oświadczenie – rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym

Oświadczenie o byciu osobą zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Fabryka młodego pracownika

O projekcie

Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej
w partnerstwie ze
Stowarzyszeniem "Euroregion Niemen"
zapraszają do wzięcia udziału w projekcie w ramach „Gwarancji dla młodzieży”:

FABRYKA MŁODEGO PRACOWNIKA

Priorytet I
„Osoby młode na rynku pracy”

Działanie 1.3
„Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji”
Poddziałanie 1.3.1

„Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”

 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
obejmujący:

Programy aktywizacji społeczno-zawodowej osób  młodych w wieku 15-29 lat, w tym niepełnosprawnych,  pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. W ramach programów dla każdego z uczestników przygotowywane i realizowane są indywidualne plany działania, opracowane w oparciu o analizę predyspozycji zawodowych danej osoby, obejmujące następujące formy wsparcia:

1. Grupowe i indywidualne poradnictwo zawodowe prowadzące do integracji społecznej i zawodowej.

2. Kursy i szkolenia umożliwiające podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych.

3. Szkolenie z zakładania działalności gospodarczej.

4. Staże zawodowe.

5. Pośrednictwo pracy.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cel projektu:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia 120 osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) z województwa podlaskiego do XII 2017.

Okres realizacji:

od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r.

Adresaci projektu:

 

120 osób w wieku 15 – 29 lat pozostające bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, i jednocześnie należące do jednej z grup:

1. Młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu)

2. Matki opuszczające pieczę zastępczą (do roku po opuszczeniu)

3. Absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu ośrodków)

4. Absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu ośrodków)

5. Matki przebywające w domach samotnej matki,

- osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu)

 

Formy wsparcia:

1. „ŚWIADOMA KARIERA”

1.1. Indywidualne poradnictwo zawodowe dla 120 osób w formie spotkań z doradcą zawodowym i psychologiem. Celem  spotkań będzie skonstruowanie indywidualnych planów  działania – diagnoza i określenie kluczowych predyspozycji zawodowych i osobowych, rodzaju aktywności zawodowej z wykorzystaniem analizy stopnia oddalenia od rynku pracy. Na podstawie rozpoznania potrzeb szkoleniowych doradca wraz z uczestnikiem projektu wskaże szkolenia zaw. oraz przedstawi możliwości dalszego doskonalenia zawodowego.  

1.2. Poradnictwo grupowe „Aktywne formy poszukiwania pracy oraz autoprezentacji” prowadzone w grupach 12 osobowych obejmujące ćwiczenia z pisania CV i listu motywacyjnego, prowadzenia rozmowy z pracodawcą, informacje o źródłach pozyskiwania ofert pracy, ćwiczenia rozmów kwalifikacyjnych z użyciem kamery, wskazanie elastycznych form pracy.

2. „FABRYKA FACHOWCÓW”

Każdy ze 120 uczestników projektu weźmie udział w szkoleniu zawodowym w obszarach deficytowych z punktu widzenia podlaskiego rynku pracy. Liczebność grup oraz profile szkoleń zawodowych zostaną dookreślone na etapie konsultacji z doradcą zawodowym  i będą w pełni dostosowane do kwalifikacji  i kompetencji UP. Szkolenia zakończą się egzaminem państwowym i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje.

3. „BYĆ PRZEDSIĘBIORCĄ - warsztaty z ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Szkolenia grupowe dla 40 osób o tematyce zakładania własnej działalności gospodarczej, rejestracji firmy i formalności z tym związanych, konstruowania  z uwzględnieniem nabytych profili zawodowych.  Wsparcie kończyć się będzie dla uczestników projektu egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje.

4. „NOWE DOŚWIADCZENIE SZANSĄ NA ZATRUDNIENIE”

Organizacja 3 miesięcznych staży zawodowych z zastosowaniem metod coachingu spełniających standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży. Staż umożliwi nabycie doświadczenia zawodowego, wykorzystanie umiejętności i wiedzy zdobytych w trakcie projektu, pozwoli na przekonanie pracodawcy o swoich umiejętnościach i przydatności na danym miejscu pracy.

5. POŚREDNICTWO PRACY

Prowadzenie pośrednictwa pracy - utrzymanie stałego kontaktu z uczestnikami projektu, poszukiwanie ofert pracy, tworzenie bazy pracodawców. Pośrednik pracy będzie informował uczestników projektu o przysługujących im prawach i obowiązkach, współdziałać z PUP w zakresie wymiany informacji  o możliwości uzyskania zatrudnienia.

 

HARMONOGRAMY SPOTKAŃ

Doradztwo grupowe

Bukieciarz florysta

Koparko – ładowarka wszystkie typy klasa III

Kurs Monter konstrukcji i instalacji budowalnych z obsługa wózka widłowego

Kurs Monter konstrukcji i instalacji budowalnych z obsługa wózka widłowego gr 2

Kurs Prawo Jazdy kat. C

Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C C+E C1 C1+E

Monter instalacji informatycznych i elektrycznych do 1kV

Pracownik gospodarczy i magazynowy z obsługa wózka jezdniowego

Prawo jazdy kat. C

Integracja szansą rozwoju

Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej
w partnerstwie z

Stowarzyszeniem "COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c."

zapraszają do wzięcia udziału w projekcie z :

 

INTEGRACJA SZANSĄ ROZWOJU”

 

Priorytet

VII. Poprawa spójności społecznej

Działanie

7.1 Rozwój działań aktywnej integracji

 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 obejmujący:

Programy aktywizacji społeczno-zawodowej osób lub rodzin zagrożonych lub dotkniętych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach których dla każdego z uczestników przygotowywane i realizowane są indywidualne plany działania, opracowane w oparciu o analizę predyspozycji zawodowych danej osoby obejmujące następujące formy wsparcia:

 

 

 

Cel projektu:

Wzrost aktywności społeczno-zawodowej 50 UP będących osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz min. 10 osób z ich otoczenia zamieszkałych na terenie powiatu wysokomazowieckiego i zambrowskiego.

Okres realizacji:

od 01.01.2017 r. do 30.06.2018 r.

Adresaci szkoleń:

Uczestniczką/Uczestnikiem Projektu może zostać osoba spełniająca następujące kryteria:

 1. Zamieszkuje na terenie powiatu wysokomazowieckiego lub zambrowskiego.

 2. Jest osobą bezrobotną.

 3. Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

 • osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

 • osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

 • osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

 • osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382);

 • osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);

 • osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375);

 • rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;

 • osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.);

 • osoby niesamodzielne;

 • osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;

 • osoby korzystające z PO PŻ.

 1. Jest osobą z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (tylko w zakresie, jakim jest to niezbędne do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w ramach projektu).

Do wsparcia w ramach projektu będą preferowane osoby lub rodziny doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie powodu więcej niż jednej przesłanki, w tym przede wszystkim korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

 

Formy wsparcia:

 1. Kontrakt socjalny cześć I (KS1):

Stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji, indywidualnego planu działania mającego na celu integrację społeczno-zawodową Uczestników Projektu – konsultacje z psychologiem (2h) i doradcą zawodowym (2 h) z Uczestnikiem Projektu.

 1. Reintegracja indywidualna:

W oparciu o przygotowany indywidualny Plan działania nastąpi objęcie UP reintegracją indywidualną. W ramach wsparcia indywidualnego przewidziane (5h) m.in. następujące formy wsparcia: spotkania z psychologiem(4h/UP), coaching indywidualny (4h/UP). Możliwy będzie udział Uczestnika Projektu w uzupełniających zajęciach szkolnych, wyrównawczych bądź korepetycjach (na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym) lub nauki na poziomie wyższym dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze lub inne formy opieki zastępczej.

 1. Reintegracja grupowa:

W ramach wsparcia grupowego przewidziane są m.in. następujące formy wsparcia: poradnictwo prawne i obywatelskie (4h/gr), warsztaty rozwoju osobistego (4h/gr), warsztaty kompetencji pedagogiczno-wychowawczych, trening umiejętności społecznych (4h/gr).

 1. Reintegracja z udziałem otoczenia:

W ramach reintegracji z udziałem otoczenia przewidziane są programy terapeutyczne (np. programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie, programy terapeutyczne dla osób uzależnionych). W ramach działania przewiduje się także wsparcie w postaci spotkań z psychologiem. W spotkaniach weźmie udział 1 Uczestnika Projektu i wskazana przez niego osoba z otoczenia.

 1. Kontrakt socjalny cześć II (KS2):

w ramach wsparcia przewidziane są konsultacje psychologiczne, konsultacje
z pracownikiem socjalnym (konsultacje indywidualne oraz z osobami z otoczenia), konsultacje z doradcą zawodowym.

 1. Reintegracja zawodowa:

W ramach działania przewidziane są : poradnictwo zawodowe, aktywizujące zajęcia warsztatowe, indywidualne konsultacje psychologiczne dla 50 Uczestników Projektu.

 1. Pośrednictwo pracy:

W ramach działania przewidziana jest pomoc w znalezieniu pracy (poszukiwanie ofert) dla 50 Uczestników Projektu.

 1. Kursy i szkolenia zawodowe:

W ramach działania przewidziana jest organizacja kursów zawodowych dla 50 Uczestników Projektu w pełni dostosowanych do kwalifikacji i kompetencji Uczestników Projektu. Kursy będą zakończone egzaminem państwowym pozwalającym na uzyskanie certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji. Dodatkowo UP otrzymają stypendia szkoleniowe oraz pokrycie kosztów dojazdu.

 1. Staże zawodowe:

 

W ramach działania przewidziana jest organizacja 3-miesięcznych staży zawodowych dla 30 Uczestników Projektu. Wybór odbywających staż nastąpi na podstawie określonych kryteriów: największa motywacja w chęci podjęcia zatrudnienia, najlepszymi opiniami trenerów, wysokimi ocenami z egzaminów z kursów zawodowych.

 

Zapytanie ofertowe + załączniki

Projekty konsultingowe

Projekty badawcze

Kurs języka chińskiego

Kurs języka chińskiego

Projekty UE

Projekty unijne