Projekty zrealizowane

Integracja szansą rozwoju

Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej
w partnerstwie z

Stowarzyszeniem „COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c.”

zapraszają do wzięcia udziału w projekcie z :

„INTEGRACJA SZANSĄ ROZWOJU”

 

Priorytet

VII. Poprawa spójności społecznej

Działanie

7.1 Rozwój działań aktywnej integracji

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 obejmujący:

Programy aktywizacji społeczno-zawodowej osób lub rodzin zagrożonych lub dotkniętych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach których dla każdego z uczestników przygotowywane i realizowane są indywidualne plany działania, opracowane w oparciu o analizę predyspozycji zawodowych danej osoby obejmujące następujące formy wsparcia:

Cel projektu:

Wzrost aktywności społeczno-zawodowej 50 UP będących osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz min. 10 osób z ich otoczenia zamieszkałych na terenie powiatu wysokomazowieckiego i zambrowskiego.

Okres realizacji:

od 01.01.2017 r. do 30.06.2018 r.

Adresaci szkoleń:

Uczestniczką/Uczestnikiem Projektu może zostać osoba spełniająca następujące kryteria:

 1. Zamieszkuje na terenie powiatu wysokomazowieckiego lub zambrowskiego.

 2. Jest osobą bezrobotną.

 3. Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

 • osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

 • osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

 • osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

 • osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382);

 • osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);

 • osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375);

 • rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;

 • osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.);

 • osoby niesamodzielne;

 • osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;

 • osoby korzystające z PO PŻ.

 1. Jest osobą z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (tylko w zakresie, jakim jest to niezbędne do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w ramach projektu).

Do wsparcia w ramach projektu będą preferowane osoby lub rodziny doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie powodu więcej niż jednej przesłanki, w tym przede wszystkim korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Formy wsparcia:

 1. Kontrakt socjalny cześć I (KS1):

Stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji, indywidualnego planu działania mającego na celu integrację społeczno-zawodową Uczestników Projektu – konsultacje z psychologiem (2h) i doradcą zawodowym (2 h) z Uczestnikiem Projektu.

 1. Reintegracja indywidualna:

W oparciu o przygotowany indywidualny Plan działania nastąpi objęcie UP reintegracją indywidualną. W ramach wsparcia indywidualnego przewidziane (5h) m.in. następujące formy wsparcia: spotkania z psychologiem(4h/UP), coaching indywidualny (4h/UP). Możliwy będzie udział Uczestnika Projektu w uzupełniających zajęciach szkolnych, wyrównawczych bądź korepetycjach (na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym) lub nauki na poziomie wyższym dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze lub inne formy opieki zastępczej.

 1. Reintegracja grupowa:

W ramach wsparcia grupowego przewidziane są m.in. następujące formy wsparcia: poradnictwo prawne i obywatelskie (4h/gr), warsztaty rozwoju osobistego (4h/gr), warsztaty kompetencji pedagogiczno-wychowawczych, trening umiejętności społecznych (4h/gr).

 1. Reintegracja z udziałem otoczenia:

W ramach reintegracji z udziałem otoczenia przewidziane są programy terapeutyczne (np. programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie, programy terapeutyczne dla osób uzależnionych). W ramach działania przewiduje się także wsparcie w postaci spotkań z psychologiem. W spotkaniach weźmie udział 1 Uczestnika Projektu i wskazana przez niego osoba z otoczenia.

 1. Kontrakt socjalny cześć II (KS2):

w ramach wsparcia przewidziane są konsultacje psychologiczne, konsultacje
z pracownikiem socjalnym (konsultacje indywidualne oraz z osobami z otoczenia), konsultacje z doradcą zawodowym.

 1. Reintegracja zawodowa:

W ramach działania przewidziane są : poradnictwo zawodowe, aktywizujące zajęcia warsztatowe, indywidualne konsultacje psychologiczne dla 50 Uczestników Projektu.

 1. Pośrednictwo pracy:

W ramach działania przewidziana jest pomoc w znalezieniu pracy (poszukiwanie ofert) dla 50 Uczestników Projektu.

 1. Kursy i szkolenia zawodowe:

W ramach działania przewidziana jest organizacja kursów zawodowych dla 50 Uczestników Projektu w pełni dostosowanych do kwalifikacji i kompetencji Uczestników Projektu. Kursy będą zakończone egzaminem państwowym pozwalającym na uzyskanie certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji. Dodatkowo UP otrzymają stypendia szkoleniowe oraz pokrycie kosztów dojazdu.

 1. Staże zawodowe:

 

W ramach działania przewidziana jest organizacja 3-miesięcznych staży zawodowych dla 30 Uczestników Projektu. Wybór odbywających staż nastąpi na podstawie określonych kryteriów: największa motywacja w chęci podjęcia zatrudnienia, najlepszymi opiniami trenerów, wysokimi ocenami z egzaminów z kursów zawodowych.

 

Zapytanie ofertowe + załączniki