AktualnościCzas na biznes

Lista osób kwalifikujących się do otrzymania dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „Czas na biznes” NABÓR II i III

Lista osób kwalifikujących się do otrzymania dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „Czas na biznes” NABÓR  II i III

Szanowni Państwo,

Informujemy o zakończeniu oceny formalnej i merytorycznej wniosków o przyznanie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego złożonych przez osoby zakwalifikowane do II i III rundy dotacyjnej w projekcie „CZAS NA BIZNES”.

Wsparcie finansowe otrzymają  osoby, których wnioski o przyznanie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego uzyskały największą liczbę punktów.

Poniżej zamieszczamy listę rankingową wniosków rekomendowanych do dofinansowania.

Jednocześnie zaznaczamy, że zgodnie z pkt. § 4 pkt. 11 Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości, Beneficjent tworzy w ramach budżetu rezerwę finansową w wysokości 15% wartości środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (dotacji inwestycyjnych oraz wsparcia pomostowego) planowanych do udzielenia w ramach projektu. Wspomniana rezerwa pozwoli przyznać środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości uczestnikom projektu, których Wnioski o udzielnie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego zostały pozytywnie rozpatrzone w wyniku ich ponownej oceny. W związku z powyższym wypłata 2 dotacji została zawieszona na czas oceny odwoławczej. Po dokonaniu ponownej oceny wniosków osób, które złożą odwołania, lista rankingowa zostanie zaktualizowana, a środki przeznaczone na odwołania zostaną przekazane na dofinansowanie wniosków z najwyższą liczbą punktów po obu ocenach.

Jednocześnie informujemy, że każdy z uczestników zostanie poinformowany pisemnie o wynikach oceny wraz z uzasadnieniem oceny.

Nabór II i III

Lista uczestników  kwalifikujących się do otrzymania dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego (zgodnie z numerami referencyjnymi wniosków o przyznanie dotacji)

 

L.p Numer referencyjny wniosku Liczba uzyskanych punktów (średnia ocen)
1 4/CNB/2019/2/W 100
2 5/CNB/2019/3/W 98,5
3 1/CNB/2019/3/W 98
4 3/CNB/2019/3/W 97,5
5 4/CNB/2019/3/W 97,5
6 5/CNB/2019/2/W 95
7 6/CNB/2019/2/W 94

 

Lista uczestników kwalifikujących się do otrzymania dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego (zgodnie z numerami referencyjnymi wniosków o przyznanie dotacji), dla których wstrzymana zostanie wypłata dotacji  do czasu zakończenia procedury odwoławczej.

1 6/CNB/2019/3/W 92
2 2/CNB/2019/2/W 92

 

 

Lista uczestników, których wnioski nie zostały zarekomendowane do dofinansowania ze względu na wyczerpanie puli środków przeznaczonych na dofinansowanie działalności (zgodnie z numerami referencyjnymi wniosków o przyznanie dotacji).

1 11/CNB/2019/2/W 85,5
2 1/CNB/2019/2/W 71,5

 

Lista uczestników, których wnioski zostały odrzucone na etapie oceny formalnej (zgodnie z numerami referencyjnymi wniosków o przyznanie dotacji).

1 10/CNB/2019/2/W
2 7/CNB/2019/3/W