AktualnościMój własny biznes

„Mój własny biznes”– informacja o rozpoczęciu rekrutacji

Szanowni Państwo, informujemy, że z powodu problemów technicznych związanych z działaniem strony projektu „ Mój własny biznes”, rekrutacja do projektu zostanie przedłużona do dnia 22-02-2019 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy o rozpoczęciu rekrutacji do projektu „Mój własny biznes”.

Nabór dokumentów rekrutacyjnych prowadzony będzie w terminie od 25.01.2019 do 15.02.2019

Poniżej zamieszczamy Regulamin rekrutacji uczestników projektu wraz z załącznikami.

Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin rekrutacji uczestników projektu

Formularz rekrutacyjny

Karta oceny formularza rekrutacyjnego

UWAGA: w terminie naboru do 15.02.2019 roku uczestnicy składają wyłącznie formularz rekrutacyjny (wraz z wymaganymi zaświadczeniami). Pozostałe dokumenty będą wypełniane w późniejszych etapach realizacji projektu. Wszelkie informacje będą umieszczane na naszej stronie.

Poniżej zamieszczamy pozostałe dokumenty projektowe.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA BEZZWROTNEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu- Wniosek o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości Biznesplan

ZAŁĄCZNIK NR 3 do Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości – Karta oceny biznesplanu

ZAŁĄCZNIK NR 4 do Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości –Wzór umowy o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego

ZAŁĄCZNIK NR 5  do Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości – Oświadczenie o dokonaniu zakupu towarów lub usług zgodnie z biznesplanem

ZAŁĄCZNIK NR 6. do Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości- Zestawienie towarówusług dokonanych ze środków na rozwój przedsiębiorczości

ZAŁĄCZNIK NR 7 do Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości- Protokół wykonania usługi

ZAŁĄCZNIK NR 8  do Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości- Oświadczenie o stopniu wykorzystania wsparcia pomostowego

ZAŁĄCZNIK NR 9. do Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości – Wzór wniosku o ponowną weryfikację Wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego

ZAŁĄCZNIK NR 10  do Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości- Formularz rozliczenia wsparcia pomostowego

 

ZAŁĄCZNIK NR 2.  Wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego- Formularz pomocy de minimis

ZAŁĄCZNIK NR 1.  Wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY

ZAŁĄCZNIK 5. do umowy Indywidualny plan potrzeb w zakresie specjalistycznego wsparcia towarzyszącego

ZAŁĄCZNIK 6. do umowy Wzór weksla in blanco oraz deklaracja wekslowa

Wykaz działalności wykluczonych z możliwości uzyskania dofinansowania

Regulamin KOW

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają w biurze projektu pod adresem ul. Rynek 15; 19-120 Knyszyn; tel: 85/732 02 58, w wyznaczonym w ogłoszeniu terminie, wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Formularz rekrutacyjny należy składać w zamkniętej kopercieosobiście w godzinach od 9.00 do 15.00 lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres Biuro projektu „Mój własny biznes” ul. Rynek 15; 19-120 Knyszyn, z dopiskiem na kopercie „Dokumenty rekrutacyjne do projektu RPOWP 2014-2020 pn.Mój własny biznes realizowanego przez Stowarzyszenie Europartner AKIE”.

Formularze rekrutacyjne dostarczone poza ogłoszonymi terminami naboru pozostaną bez rozpatrzenia.