Projekty zrealizowane

Przystanek PRACA – aktywnością przeciw wykluczeniu

Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej

w partnerstwie ze

Stowarzyszeniem na rzecz rodziny i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym HOLOS

zapraszają do wzięcia udziału w projekcie

„Przystanek PRACA – aktywnością przeciw wykluczeniu”

 

Priorytet: IX. Rozwój lokalny

Działanie: 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 obejmujący:

Programy aktywności lokalnej – wsparcie skierowane do środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności do lokalnych społeczności na obszarach zdegradowanych objętych rewitalizacją odbywające się z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji

Cel projektu:

Wzrost aktywności społeczno-zawodowej 28 UP oraz 10 osób w wieku 15-18 lat będących osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym będących mieszkańcami 6 gmin zrzeczonych w LGD Brama na Podlasie: gmina Kulesze Kościelne, Wysokie Mazowieckie, Szepietowo, Kołaki Kościelne, Szumowo, Zambrów

Okres realizacji:

od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Uczestniczką/Uczestnikiem Projektu może zostać osoba spełniająca następujące kryteria:

Zamieszkuje na terenie jednej z 6 gmin zrzeszonych w LGD Brama na Podlasie: gmina Kulesze Kościelne, Wysokie Mazowieckie, Szepietowo, Kołaki Kościelne, Szumowo, Zambrów

Jest osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj. spełnia jedną z poniższych przesłanek:

– jest osobą korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej

– jest osobą uzależnioną lub dotkniętą przemocą w rodzinie

– jest osobą korzystającą z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

– jest osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkań

– jest osobą, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym

– jest osobą przebywającą w pieczy zastępczej lub opuszczającą pieczę zastępczą oraz należę do rodziny przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

– jest osobą nieletnią, wobec której zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382)

– jest osobą przebywającą w młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub młodzieżowym ośrodku socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

– jest członkiem rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością i co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością

– jest osobą niesamodzielną (tj. osobą, która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego)?

– jest osobą posiadającą orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Do wsparcia w ramach projektu będą preferowane osoby lub rodziny doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie powodu więcej niż jednej przesłanki, w tym przede wszystkim korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Formy wsparcia:

Zadanie 1 –  Konsultacje psychologiczne, Konsultacje z doradcą zawodowym

Zadanie 2 – Sesje socjoterapeutyczne, Konsultacje psychologiczne, Coaching indywidualny

Zadanie 3 – Poradnictwo prawne i obywatelskie, Warsztaty rozwoju osobistego, Warsztaty kompetencji pedagogiczno-wychowawczych, Trening umiejętności społecznych

Zadanie 4 – Poradnictwo zawodowe, Warsztaty aktywizujące zawodowo

Zadanie 5 – Pośrednictwo Pracy

Zadanie 6 – Szkolenia zawodowe na kierunkach np. Opiekun osób starszych, Magazynier z obsługa wózka jezdniowego, Kucharz, Betoniarz-zbrojarz

W ramach zadania zapewniamy zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, stypendium szkoleniowe.

Zadanie 7 –3 miesięczne staże zawodowe dla 16 UP

W ramach zadania zapewniamy dodatek do wynagrodzenia opiekuna stażu, refundację kosztów organizacji stażu, stypendium stażowe

Zadanie 8 – Integracja edukacyjna – lekcje języka angielskiego – dla 10 UP w wieku 15-18 lat.

Zadanie 9 – Integracja z udziałem otoczenia – dla 5 UP + 1 os. z otoczenia Uczestnika/czki

Programy terapeutyczne, Sesje socjoterapeutyczne, Spotkania z psychologiem, Spotkania z mediatorem

Rekrutacja:

Rekrutacja do projektu prowadzona jest do 15.03.2020r. Zastrzega się możliwość wydłużenia lub ponowienia naboru kwestionariuszy rekrutacyjnych, w związku ze złożeniem liczby formularzy niezapewniającej realizacji projektu zgodnie z jego założeniami. W przypadku zgłoszenia większej liczby osób niż zakładana w projekcie zostanie utworzona lista rezerwowa.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie (spełniające wymagania grupy docelowej) są zobligowane wypełnić kwestionariusz rekrutacyjny.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych stanowią:

Kwestionariusz rekrutacyjny wraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,

Oświadczenia lub zaświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów kwalifikujących do udziału w projekcie.

Wypełniony i podpisany kwestionariusz rekrutacyjny oraz odpowiednie dokumenty Kandydat/Kandydatka dostarcza osobiście bądź przesyła pocztą:

Biuro Projektu:

Mickiewicza 1A, 18-200 Wysokie Mazowieckie pok. 41

czynne we wtorki oraz czwartki w godzinach 8:00 – 11:00

Siedziba Realizatora:

Ul. Warszawska 44/1 IIIp., 15-077 Białystok
Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00

 Kwestionariusz rekrutacyjny powinien być wypełniony w języku polskim czytelnie.

Niedopuszczalna jest ingerencja w treść kwestionariusza np. usuwanie zapisów, logotypów.