AktualnościTwój pomysł + Dotacja = Biznes

Lista osób kwalifikujących się do otrzymania dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „Twój pomysł + Dotacja = Biznes” NABÓR I i II

Szanowni Państwo,

Informujemy o zakończeniu oceny formalnej i merytorycznej wniosków o przyznanie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego złożonych przez osoby zakwalifikowane do I i II rundy dotacyjnej w projekcie „TWÓJ POMYSŁ + DOTACJA = BIZNES”.

Wsparcie finansowe otrzymają  osoby, których wnioski o przyznanie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego uzyskały największą liczbę punktów.

Poniżej zamieszczamy listę rankingową wniosków rekomendowanych do dofinansowania.

Jednocześnie zaznaczamy, że zgodnie z pkt. § 4 pkt. 11 Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości, Beneficjent tworzy w ramach budżetu rezerwę finansową w wysokości 15% wartości środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (dotacji inwestycyjnych oraz wsparcia pomostowego) planowanych do udzielenia w ramach projektu. Wspomniana rezerwa pozwoli przyznać środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości uczestnikom projektu, których Wnioski o udzielnie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego zostały pozytywnie rozpatrzone w wyniku ich ponownej oceny. W związku z powyższym wypłata 5 dotacji została zawieszona na czas oceny odwoławczej. Po dokonaniu ponownej oceny wniosków osób, które złożą odwołania, lista rankingowa zostanie zaktualizowana, a środki przeznaczone na odwołania zostaną przekazane na dofinansowanie wniosków z najwyższą liczbą punktów po obu ocenach.

Jednocześnie informujemy, że każdy z uczestników zostanie poinformowany pisemnie o wynikach oceny wraz z uzasadnieniem oceny.

Nabór I i II

Lista uczestników  kwalifikujących się do otrzymania dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego (zgodnie z numerami referencyjnymi wniosków o przyznanie dotacji)

L.p Numer referencyjny wniosku
1 13/PDB/2019/1/W
2 31/PDB/2019/1/W
3 7/PDB/2019/1/W
4 8/PDB/2019/1/W
5 30/PDB/2019/1/W
6 21/PDB/2019/1/W
7 12/PDB/2019/1/W
8 5/PDB/2019/1/W
9 1/PDB/2019/2/W
10 2/PDB/2019/1/W
11 10/PDB/2019/1/W
12 2/PDB/2019/2/W
13 39/PDB/2019/1/W
14 9/PDB/2019/1/W
15 43/PDB/2019/1/W
16 6/PDB/2019/2/W
17 40/PDB/2019/1/W
18 38/PDB/2019/1/W
19 3/PDB/2019/2/W
20 22/PDB/2019/1/W
21 11/PDB/2019/1/W
22 6/PDB/2019/1/W
23 33/PDB/2019/1/W
24 4/PDB/2019/1/W
25 20/PDB/2019/1/W
26 32/PDB/2019/1/W
27 14/PDB/2019/1/W
28 35/PDB/2019/1/W
29 37/PDB/2019/1/W
30 27/PDB/2019/1/W

 

Lista uczestników kwalifikujących się do otrzymania dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego (zgodnie z numerami referencyjnymi wniosków o przyznanie dotacji), dla których wstrzymana zostanie wypłata dotacji  do czasu zakończenia procedury odwoławczej.

1 41/PDB/2019/1/W
2 5/PDB/2019/2/W
3 36/PDB/2019/1/W
4 17/PDB/2019/1/W
5 25/PDB/2019/1/W

  

Lista uczestników, których wnioski nie zostały zarekomendowane do dofinansowania ze względu na wyczerpanie puli środków przeznaczonych na dofinansowanie działalności (zgodnie z numerami referencyjnymi wniosków o przyznanie dotacji).

1 18/PDB/2019/1/W

 

Lista uczestników, których wnioski zostały odrzucone na etapie oceny formalnej (zgodnie z numerami referencyjnymi wniosków o przyznanie dotacji).

1