Aktualności

Rekrutacja do projektu „Liderzy przedsiębiorczości”

WEŹ UDZIAŁ W PROJEKCIE PT. „LIDERZY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Izba Przemysłowo – Handlowa informuje o uruchomieniu rekrutacji do projektu „Liderzy przedsiębiorczości” na otrzymanie dotacji do założenia działalności gospodarczej.

Termin przyjmowania formularzy rekrutacyjnych do projektu: od 06.02.2017 r. do 17.02.2017 r. do godz. 15.00

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zapoznanie się z dokumentami rekrutacyjnymi dostępnymi na stronie internetowej www.ihp.bialystok.pl oraz w Biurze Projektu.

W ramach projektu oferowane jest wsparcie w postaci:

  • Szkolenia i doradztwo przed uruchomieniem działalności gospodarczej
  • Dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej (wysokość dotacji: maks. 23125,00 zł)

Po uruchomieniu działalności gospodarczej:

  • Wsparcie pomostowe finansowe (wypłacane przez okres 12 m-cy)
  • Specjalistyczne wsparcie towarzyszące
  • Forum Wymiany Doświadczeń

Więcej informacji na stronie https://www.iph.bialystok.pl/projekt-liderzy-przedsiebiorczosci/

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej II PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA

Działanie 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych

Priorytet inwestycyjny 8.iii – Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw