Aktualności

ROZEZNANIE RYNKU na stanowisko Specjalisty ds. rekrutacji w projekcie

ROZEZNANIE RYNKU
na stanowisko Specjalisty ds. rekrutacji w projekcie
„Otwórz drzwi i pracuj!”

Białystok, 17-12-2018 r.

Stowarzyszenie EuroPartner
Akademicki Klub Integracji Europejskiej
ul. Warszawska 44/1 III p.
15-077 Białystok
NIP: 9661737736

ROZEZNANIE RYNKU
W związku z realizacją projektu „Otwórz drzwi i pracuj!”
nr: RPO.07.01.00-20-0189/18 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa VII: Poprawa spójności społecznej
Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji
Priorytet inwestycyjny 9.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans
oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie
Numer naboru RPPD.07.01.00-IZ.00-20-004/17

Miejsce publikacji ogłoszenia:
strona internetowa Zamawiającego: https://europartner-akie.pl
I. Zamawiający:
Stowarzyszenie EuroPartner
Akademicki Klub Integracji Europejskiej
ul. Warszawska 44/1 III p.
15-077 Białystok
NIP: 9661737736

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postepowanie jest prowadzone zgodnie z procedurą Rozeznania Rynku, określoną w Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
o znaku MR/H 2014-2020/23(3)/07/2017 z dnia 19.07.2017 r.
III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja niżej wymienionej usługi w ramach
projektu „Otwórz drzwi i pracuj!”:
wykonywanie czynności wchodzących w skład zadań Specjalisty ds. rekrutacji
SPECJALISTA DS. REKRUTACJI: osoba odpowiedzialna za aktywne rekrutowanie
uczestników do projektu, przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa w projekcie, kompletowanie
dokumentacji rekrutacyjnej, organizowanie i prowadzenie spotkań rekrutacyjnych dla
uczestników projektu.
Miejsce realizacji usługi: powiat grajewski, kolneński, wysokomazowiecki, zambrowski, m.
Łomża.
a. Wymagania kwalifikacyjne wobec Wykonawcy:
 minimum roczne doświadczenie w budowaniu relacji z Klientem, obsłudze
klienta (preferowane w branży rekrutacyjnej),
 minimum roczne doświadczenie zawodowe lub społeczne w obszarze
problematyki osób wykluczonych społecznie
b. Uczestnicy: osoby będące zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
zamieszkujące powiat: grajewski, kolneński, wysokomazowiecki, zambrowski, m. Łomża.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
CPV 79600000-0- Usługi rekrutacyjne
IV. Miejsce wykonania zamówienia:
Powiat: grajewski, kolneński, wysokomazowiecki, zambrowski, m. Łomża.
V. Termin wykonania zamówienia:
styczeń –lipec 2019 (7 m-cy)
VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków – określone dla każdego elementu zamówienia, przy czym wybrany Wykonawca musi
spełniać minimum jeden z wymogów dla każdego elementu zamówienia.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
6.1. Warunki udziału w postępowaniu.
O realizację zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą lub osoby prawne, dysponujące personelem o niżej określonych
kwalifikacjach:
1. Powiązanie z Zamawiającym – warunek konieczny – brak powiązania z Zamawiającym.
Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. W celu
udokumentowania spełnienie niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie zgodnie z
załącznikiem nr 2
2. Dostępność czasowa – Oferent, aby jego oferta była dopuszczona do oceny w
postepowaniu o udzielenie zamówienia musi deklarować odpowiednią dostępność czasową do
realizacji zamówienia oraz musi zadeklarować minimalne miesięczne zaangażowanie czasowe w
realizację zamówienia (oświadczenie – załącznik nr 3), jak również gwarantować dostępność
czasową do realizacji swoich usług w terminie objętym umową. Miesięczna możliwość
zaangażowania czasowego w realizację zamówienia w przypadku umowy realizowanej przez
osobę fizyczną na podstawie umowy cywilno-prawnej, nie więcej niż 276 godzin/miesiąc.
3. Posiada/ją wykształcenie wyższe. Będzie to weryfikacja informacji przedstawionych w
życiorysie, natomiast w przypadku oferentów będących przedsiębiorcami, weryfikowane będą
życiorysy i kwalifikacje osób oddelegowanych z ramienia firmy do realizacji
zamówienia. Posiadane wykształcenie weryfikowane będzie na podstawie załączonych
dokumentów:
 życiorys zawodowy
W przypadku, gdy ofertę składać będzie osoba fizyczna, jest ona zobowiązana do realizacji
zamówienia osobiście.
4. Posiadają wiedzę i doświadczenie w obszarze merytorycznym realizacji zamówienia:
 minimum roczne doświadczenie w budowaniu relacji z Klientem, obsłudze klienta
(preferowane w branży rekrutacyjnej)
 minimum roczne doświadczenie zawodowe lub społeczne w obszarze problematyki osób
wykluczonych społecznie
Powyżej wymienione wymagania w stosunku do doświadczenia Oferenta weryfikowane będą
na podstawie załączonych dokumentów: życiorys zawodowy, wskazane w życiorysie
zawodowym doświadczenie powinno umożliwić zweryfikowanie stawianych minimalnych
wymogów zawartych powyżej.
6.2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku
podstaw do wykluczenia z postępowania
W celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wykonawca musi złożyć wraz z ofertą
następujące oświadczenia i dokumenty:
a) formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
b) oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych – sporządzone
według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozeznania rynku;
c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacją na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia. Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik
nr 3 do rozeznania rynku.
d) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 4 do rozeznania rynku.
e) w przypadku, gdy oferent jest przedsiębiorcą aktualny na dzień składania oferty wydruk z
CEIDG lub KRS.
VII. Wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia
1. Niniejsze zamówienie nie może być udzielone osobom ani podmiotom powiązanym
osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe
rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w
linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W przypadku złożenia oferty przez osobę/podmiot spełniający przesłanki określone w pkt
a-d, zostanie on wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.
2. W razie wątpliwości co do informacji zawartych w ofercie, Zamawiający wystąpi z żądaniem
ich wyjaśnienia. Udzielone wyjaśnienia nie mogą powodować zmiany złożonej oferty.
3. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy nie spełniają
warunków udziału w postępowaniu poprzez niezłożenie dokumentów potwierdzających ich
spełnienie lub z przedłożonych dokumentów wynika fakt istnienia podstaw do wykluczenia z
postępowania.
VIII. Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować następującymi kryteriami
i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:
Cena brutto – 100 %

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Cena brutto za 40 godzin realizacji zadań Specjalisty ds. rekrutacji w wymiarze miesięcznym (C) –
100% – oferta najkorzystniejsza cenowo (najtańsza) otrzyma 100 pkt. Ilość punktów dla każdej
ocenianej oferty w kryterium zostanie wyliczona według wzoru.
C=(Cmin/Cbad )x 100 pkt.
Gdzie:
C – liczba punktów oferty badanej za kryterium „cena”
C min – najniższa cena brutto oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia wśród wszystkich
nadesłanych ofert nie podlegających odrzuceniu
C bad. – cena brutto oferty badanej za wykonanie przedmiotu zamówienia
IX. Opis sposobu przygotowania oferty:
9.1. Wymagania podstawowe:
a. oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej (na
komputerze lub odręcznie drukowanymi literami) w sposób czytelny i przejrzysty
– według wzoru: FORMULARZ OFERTOWY (Załącznik nr 1);
b. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty,
niezależnie od wyniku postepowania;
c. do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi
postanowieniami rozeznania rynku oraz przedstawionymi przez Zamawiającego
wzorami – załącznikami.
9.2. Cena:
a. oferta powinna zawierać cenę za 40 godzin realizacji zadań Specjalisty ds.
rekrutacji w wymiarze miesięcznym, podaną w polskich złotych (PLN) w kwocie
brutto;
9.3. Tryb udzielania wyjaśnień do oferty.
a. każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
przedmiotowego rozeznania rynku.
b. osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie rozeznania rynku jest:
Paweł Backiel, tel. 85 732 02 58 , email: pawel.backiel@gmail.com
9.4 Wykonawca może złożyć jedną ofertę (tylko z jedną ostateczną ceną); złożenie przez
Wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie ofert złożonych przez tego
Wykonawcę.
9.6. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (wskazane, by była również opieczętowana)
lub przez osobę(y) uprawnioną(e) oraz oznaczona co do nazwy i adresu Wykonawcy np. przez

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
opatrzenie oferty pieczęcią firmową. Przez osobę(y) uprawnioną(e) należy rozumieć
odpowiednio:
a) osobę(y), która(e) zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowym i oraz
odpowiednimi przepisami jest uprawniona do reprezentowania Wykonawcy, w obrocie
gospodarczym;
b) pełnomocnika lub pełnomocników Wykonawcy, którym pełnomocnictwa udzieliła(y)
osoba(y. Pełnomocnictwo (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) musi zostać
załączona do oferty.
c) pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Pełnomocnictwo (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) musi zostać załączona
do oferty.
9.7. Do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi
postanowieniami rozeznania rynku oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami:
załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje i dane.
9.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie
prowadzenia procedury rozeznania rynku,
b) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww.
wymogów i dokonywania ich oceny,
c) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww.
wymogów,
d) unieważnienia postepowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także
do pozostawienia postepowania bez wyboru oferty,
10. Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczyć osobiście na adres
biura projektu: Stowarzyszenie EuroPartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej
ul. Warszawska 44/1, IIIp., 15-077 Białystok, w terminie od dnia 17.12.2018 r. do dnia
28.12.2018 r. do godz. 16:00. Oferty, które wpłyną po terminie wyznaczonym na składanie ofert
nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 732 02 58 od
poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00.
Osobą uprawnioną do kontaktu jest:
Paweł Backiel – (85) 732-02-58, e-mail: pawel.backiel@gmail.com
11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
12. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
13. Pozostałe informacje
1. W przypadku zaangażowania w realizację zadań w ramach innych projektów finansowanych
z funduszy unijnych oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych
Zamawiającego i innych podmiotów, bądź zawarcia więcej niż jednej umowy cywilnoprawnej w ramach niniejszego projektu, Wykonawca musi posiadać możliwości prawidłowej
i efektywnej realizacji wszystkich zadań wykonywanych na rzecz Zamawiającego. Łączne
zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z
funduszy unijnych oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych
Zamawiającego i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie. Limit
zaangażowania zawodowego, o którym mowa dotyczy wszystkich form zaangażowania
zawodowego, w szczególności:
a) w przypadku stosunku pracy – uwzględnia liczbę dni roboczych w danym miesiącu
wynikających ze stosunku pracy, przy czym do limitu wlicza się czas nieobecności
pracownika związanej ze zwolnieniami lekarskimi i urlopem wypoczynkowym, a nie
wlicza się czasu nieobecności pracownika związanej z urlopem bezpłatnym,
b) w przypadku stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia oraz innych form
zaangażowania – uwzględnia czas faktycznie przepracowany, w tym czas
zaangażowania w ramach własnej działalności gospodarczej poza projektami (o ile
dotyczy)
Wykaz załączników:
1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1,
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 2,
3. Wykaz osób – Załącznik nr 3,
4. Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik nr 4.

 

Pobierz załączniki