Aktualności

ROZEZNANIE RYNKU w związku z realizacją projektu „Wolontariat szansą na podniesienie kompetencji społecznych potrzebnych na rynku pracy” NA USŁUGĘ CATERINGU PODCZAS REALIZACJI PROJEKTU

Białystok, 17-04-2019 r.

Stowarzyszenie Europartner
Akademicki Klub Integracji Europejskiej
ul. Warszawska 44/1 IIIp.
15-077 Białystok

tel/fax: 85 732 02 58

adres e-mail: biuro@europartner-akie.pl
NIP: 9661737736
Regon: 052237368
KRS: 0000206867

ROZEZNANIE RYNKU

W związku z realizacją projektu Wolontariat szansą na podniesienie kompetencji społecznych potrzebnych na rynku pracy

nr: POWR.01.04.00-00-0014/18 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój

Działanie 1.4 Młodzież solidarna w działaniu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja

dotyczące podniesienia kompetencji społecznych młodych osób z województwa podlaskiego potrzebnych na rynku pracy.

Miejsce publikacji ogłoszenia:

 • strona internetowa Zamawiającego: europartner-akie.pl

I. Zamawiający:

Stowarzyszenie Europartner

Akademicki Klub Integracji Europejskiej

 1. Warszawska 44/1

15-077 Białystok

tel/fax: 85 732 02 58

adres e-mail: biuro@europartner-akie.pl
NIP  9661737736

Regon: 052237368
KRS: 0000206867

 

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Rozeznaniem Rynku, określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 o znaku  MR/H 2014-2020/23(3)/07/2017 z dnia 19.07.2017 r.

 

 III.            Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie 1000 posiłków na szkoleniach ABC wolontariatu dla 500 uczestników projektu oraz zapewnienie 140 obiadów dla 140 uczestników debaty wolontariatu. Realizacja opisanych usług odbędzie się w ramach  projektu „Wolontariat szansą na podniesienie kompetencji społecznych potrzebnych na rynku pracy.

 

Szkolenia ABC wolontariatu oraz debata odbywać się będą w dni robocze i/lub w weekendy pomiędzy godz. 8.00-21.00. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia/zwiększenia zapotrzebowania na posiłki w zależności od przebiegu szkoleń oraz debaty zgodnie z harmonogramami ustalonymi przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do dokonywania zmian w harmonogramie oraz zmian dotyczących liczby uczestników projektu, wykonania zamówienia rozkładając go na poszczególne terminy oraz na poszczególne grupy uczestników projektu, o czym poinformuje Wykonawcę zamówienia.

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

55321000-6 – Usługi przygotowywania posiłków

55320000-9 – Usługi podawania posiłków

55520000-1 – Usługi dostarczania posiłków

IV. Miejsce wykonania zamówienia:

Miejsce realizacji: obszar województwa podlaskiego

V. Termin wykonania zamówienia:

01.04.2019r. – 28.02.2020r.

VI. Warunki udziału w postępowaniu:

Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. Posiadają niezbędną wiedzę oraz dysponują potencjałem i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 2. Nie są powiązani z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: – uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; – posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; – pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; – pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 1. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi.

VII. Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:

Cena brutto – 100 %

Cena brutto za 1 godzinę zegarową zajęć (C) – 100% – oferta najkorzystniejsza cenowo (najtańsza) otrzyma 100 pkt. Ilość punktów dla każdej ocenianej oferty w kryterium zostanie wyliczona według wzoru.

C X 100 pkt.

Gdzie:

C – liczba punktów oferty badanej za kryterium „cena”

min – najniższa cena brutto oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia wśród wszystkich nadesłanych ofert nie podlegających odrzuceniu

bad. – cena brutto oferty badanej za wykonanie przedmiotu zamówienia

W przypadku uzyskania przez dwóch oferentów takiej samej ilości punktów, wybrany zostanie oferent z większą liczbą godzin przeprowadzonych szkoleń, a jeśli nadal nie będzie możliwy wybór oferenta, zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z oferentami, zajmującymi najwyższe miejsce w liście rankingowej.

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty:

8.1. Wymagania podstawowe:

 1. oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej (na komputerze lub odręcznie drukowanymi literami) w sposób czytelny i przejrzysty – według wzoru: Formularz wyceny (Załącznik nr 1);
 2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania;
 3. do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami rozeznania rynku oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami – załącznikami.

8.2. Cena:

 1. Oferta powinna mieć charakter ryczałtowy i uwzględniać wszystkie koszty wykonania usługi (w tym te leżące po stronie Zamawiającego związane z zawarciem umowy zlecenie oraz dowozu posiłków oraz obiadów).Oferta powinna zawierać cenę w polskich złotych (PLN) w kwocie brutto, tzn. powinna zawierać podatek VAT;

8.3. Tryb udzielania wyjaśnień do oferty.

 1. każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści przedmiotowego rozeznania rynku.
 2. osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie rozeznania rynku jest:

Paweł Backiel – 85 732 02 58, e- mail: biuro@europartner-akie.pl

8.4. Wykonawca może złożyć jedną ofertę (tylko z jedną ostateczną ceną); złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub wariantowe (w tym tzw. oferty wariantowej)- spowoduje odrzucenie ofert złożonych przez tego Wykonawcę.

8.5 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

8.6. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (wskazane, by była również opieczętowana) lub przez osobę(y) uprawnioną(e) oraz oznaczona co do nazwy i adresu Wykonawcy np. przez opatrzenie oferty pieczęcią firmową. Przez osobę(y) uprawnioną(e) należy rozumieć odpowiednio:

 1. a) osobę(y), która(e) zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowym i oraz odpowiednimi przepisami jest uprawniona do reprezentowania Wykonawcy, w obrocie gospodarczym;
 2. b) pełnomocnika lub pełnomocników Wykonawcy, którym pełnomocnictwa udzieliła(y) osoba(y. Pełnomocnictwo (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) musi zostać załączona do oferty.
 3. c) pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) musi zostać załączona do oferty.

8.7. Do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami rozeznania rynku oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami: załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje i dane.

8.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 1. a)      Żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie zamówienia,
 2. b)      W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. III czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
 3. c)      żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
 4. d)      żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów,
 5. e)      przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia,
 6. f)       Unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny,  a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty,
 7. g)      Odrzucenia oferty z rażąco niską ceną,
 8. h)      Odrzucenia ofert, których wartość przekroczy kwotę możliwą do zakontraktowania określoną we wniosku o dofinansowanie projektu (kwota wartości zamówienia).

8.9.            W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

8.10.        Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

8.11.        Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

8.12.        Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty w konsorcjum.

IX. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: biuro@europartner-akie.pl,  poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej, ul. Warszawska 44/1 (IIIpiętro) 15-077 Białystok, w terminie do dnia 25.04.2019r. Oferty, które wpłyną po terminie wyznaczonym na składanie ofert nie będą rozpatrywane.

Osobą uprawnioną do kontaktu jest:

Paweł Backiel – 85 732 02 58, e- mail: biuro@europartner-akie.pl

 

X. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

XI. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu  rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XII.   Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Oferentów, których Oferty zostały złożone w terminie i nie zostały wykluczone z postępowania.

Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę spośród złożonych ofert.

 

XIII.   Zmiany w umowie

 1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w rozeznania rynku oraz określił warunki takiej zmiany.
 2. Zmiany umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach:
 3. a)      zaistnienia omyłki pisarskiej,
 4. b)      zmiany danych teleadresowych,
 5. c)      zaistnienia siły wyższej (np. powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie energii elektrycznej) mającej wpływ na realizację umowy,
 6. d)      dopuszcza się możliwość zmiany terminu przedmiotu umowy z następujących przyczyn:
 • jeżeli w wyniku przeprowadzonej rekrutacji do udziału w projektu nie zostanie zakwalifikowana odpowiednia liczba uczestników spełniających kryteria stawiane na etapie procesu rekrutacji,
 • jeżeli ze względu na wypadek losowy nie będzie możliwe przeprowadzenie przedmiotu zamówienia (w szczególności: choroba pośrednika, siła wyższa),
 • jeżeli Zamawiający w dniu wykonania usługi nie będzie posiadał niezbędnych zezwoleń, umów, akredytacji.
 1. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego informowania o każdej zmianie danych w dokumentach rejestracyjnych oraz innych danych wymienionych w umowie a mających wpływ na jej ważność.
 2. Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnego aneksu, potwierdzonego podpisami przez obie strony.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku braku decyzji o dofinansowaniu lub wstrzymaniu dofinansowania projektu.

Wykaz załączników:

 1. Wypełniony formularz wyceny – Załącznik nr 1
 2. Wypełnione oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2