Aktualności

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/7.3/03/2017/PZ

Białystok, 15.03.2017 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NR 1/7.3/03/2017/PZ

przeprowadzonego w ramach projektu pt. „Rozwój ekonomii społecznej”, nr: RPPD.07.03.00-IZ.00-20-00/16 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 

1. Zamawiający:

Stowarzyszenie Europartner

Akademicki Klub Integracji Europejskiej

ul. Warszawska 44/1 (III piętro)

15-077 Białystok

tel/fax: 85 732 02 58

adres e-mail: biuro@europartner-akie.pl

 

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia było przeprowadzenie doradztwa indywidualnego biznesowego z zakresu: prawa, księgowości, marketingu, finansów oraz zasobów ludzkich w okresie od 10.04.2017 r. do 28.02.2020 r., dla przedstawicieli 40 przedsiębiorstw społecznych.

 

W celu zachowania konkurencyjności, jak też dokonania wyboru specjalistów w określonym zakresie przedmiotu Zamówienia, podzielone było ono na części, tj. poszczególne zakresy, w związku z czym Wykonawcy mogli złożyć ofertę na wszystkie, bądź wybrane części niniejszego zapytania, zgodnie z posiadanym wykształceniem i/lub doświadczeniem:

 

CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA:

 

Świadczenie doradztwa specjalistycznego prawnego na rzecz Przedsiębiorstw Społecznych (PS), działających na terenie Subregionu Łomżyńskiego, obejmującego w szczególności:

a) prowadzenie działalności gospodarczej w ramach PS,
b) prawne aspekty działania w sferze ekonomii społecznej,
c) podatki bezpośrednie i pośrednie,
d) obowiązki pracodawcy względem pracowników,
e) doradztwo w czynnościach administracyjnych i sądowych związanych z tworzeniem oraz funkcjonowaniem PS (m.in. przygotowywanie aktów założycielskich, zgłaszanie podmiotów do Krajowego Rejestru Sądowego, zgłaszanie wszelkich zmian do Krajowego Rejestru Sądowego),
f) udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów prawa,

 

z zastosowaniem formy bezpośredniego kontaktu, formy pisemnej lub poczty elektronicznej, w okresie od dnia podpisania umowy do 29.02.2020 r. (będzie ono realizowane według bieżących potrzeb zgłaszanych przez uczestników Projektu). Łączny wymiar godzin doradztwa w danej części zamówienia wynosi 720 godzin z możliwością zwiększenia lub zmniejszenia wymiaru godzin doradztwa w zależności od zgłaszanych przez korzystających potrzeb w zakresie danego doradztwa.

CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA:

 

Świadczenie doradztwa specjalistycznego księgowego na rzecz PS działających na terenie Subregionu Łomżyńskiego, obejmującego w szczególności:

a) zasady prowadzenia rachunkowości przez PES i PS,
b) zobowiązania finansowe związane z prowadzoną działalnością,
c) zasady prowadzenia księgowości przez PES i PS,
d) płace i pochodne, ubezpieczenia społeczne,

 

z zastosowaniem formy bezpośredniego kontaktu, formy pisemnej lub poczty elektronicznej, w okresie od dnia podpisania umowy do 29.02.2020 r. (będzie ono realizowane według bieżących potrzeb zgłaszanych przez uczestników Projektu). Łączny wymiar godzin doradztwa w danej części zamówienia wynosi 720 godzin z możliwością zwiększenia lub zmniejszenia wymiaru godzin doradztwa w zależności od zgłaszanych przez korzystających potrzeb w zakresie danego doradztwa.

CZĘŚĆ 3 ZAMÓWIENIA:

Świadczenie doradztwa w zakresie marketingu na rzecz PS działających na terenie Subregionu łomżyńskiego obejmującego w szczególności:

a) planowanie marketingowe,

b) kształtowanie elastyczności ofertowej,

c) polityka kształtowania cen i optymalizacji kosztów,

d) opracowanie/modyfikacja strategii marketingowej,

e) badania rynku,

f) wypracowania i wdrażania standardów obsługi klienta,

g) nawiązanie i rozwój współpracy ze specjalistami w zakresie projektowania produktów i usług,

z zastosowaniem formy bezpośredniego kontaktu, formy pisemnej lub poczty elektronicznej, w okresie od dnia podpisania umowy do 29.02.2020 r. (będzie ono realizowane według bieżących potrzeb zgłaszanych przez uczestników Projektu). Łączny wymiar godzin doradztwa w danej części zamówienia wynosi 720 godzin z możliwością zwiększenia lub zmniejszenia wymiaru godzin doradztwa w zależności od zgłaszanych przez korzystających potrzeb w zakresie danego doradztwa.

CZĘŚĆ 4 ZAMÓWIENIA:

 

Świadczenie doradztwa specjalistycznego finansowego na rzecz PS działających na terenie Subregionu łomżyńskiego, obejmującego w szczególności:

 

a) pozyskiwanie źródeł finansowania działalności (m.in. produkty sektora finansowego) wraz ze wsparciem w przygotowaniu wniosków,

b) planowanie finansowe (z wykorzystaniem np. narzędzia Provelt.pl).

 

z zastosowaniem formy bezpośredniego kontaktu, formy pisemnej lub poczty elektronicznej, w okresie od dnia podpisania umowy do 29.02.2020 r. (będzie ono realizowane według bieżących potrzeb zgłaszanych przez uczestników Projektu). Łączny wymiar godzin doradztwa w danej części zamówienia wynosi 720 godzin z możliwością zwiększenia lub zmniejszenia wymiaru godzin doradztwa w zależności od zgłaszanych przez korzystających potrzeb w zakresie danego doradztwa.

CZĘŚĆ 5 ZAMÓWIENIA:

 

Świadczenie doradztwa specjalistycznego osobowego na rzecz PS działających na terenie Subregionu łomżyńskiego obejmującego w szczególności:

 

a) zarządzanie organizacją,
b) zarządzanie pracownikami,
c) zarządzanie konfliktem i rozwiązywanie konfliktów,

z zastosowaniem formy bezpośredniego kontaktu, formy pisemnej lub poczty elektronicznej, w okresie od dnia podpisania umowy do 29.02.2020 r. (będzie ono realizowane według bieżących potrzeb zgłaszanych przez uczestników Projektu). Łączny wymiar godzin doradztwa w danej części zamówienia wynosi 720 godzin z możliwością zwiększenia lub zmniejszenia wymiaru godzin doradztwa w zależności od zgłaszanych przez korzystających potrzeb w zakresie danego doradztwa.

3. Miejsce publikacji:

W celu zachowania zasady konkurencyjności zapytanie opublikowano na stronie internetowej Zamawiającego: www.europartner-akie.pl. W dokumentacji związanej z niniejszym zapytaniem znajduje się print screen oraz wydruk zamieszczonego zapytania.

4. Terminy:

– termin ogłoszenia: 06.03.2017 r.

– termin składania ofert: 14.03.2017 r. godz. 16:00

– termin realizacji zamówienia:

CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA : Od dnia 10.04.2017r. do dnia 29.02.2020 r.

CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA: Od dnia 10.04.2017r. do dnia 29.02.2020 r.

CZĘŚĆ 3 ZAMÓWIENIA: Od dnia 10.04.2017r. do dnia 29.02.2020 r.

CZĘŚĆ 4 ZAMÓWIENIA: Od dnia 10.04.2017r. do dnia 29.02.2020 r.

CZĘŚĆ 5 ZAMÓWIENIA: Od dnia 10.04.2017r. do dnia 29.02.2020 r.

 

5. Kryterium wyboru:

A. Cena brutto za 1 godzinę doradztwa biznesowego – 80 %

B. Doświadczenie doradcy w danym zakresie doradztwa biznesowego – 20%

 

  1. Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego

W wyniku przeprowadzenia procedury właściwej dla Zasady Konkurencyjności, określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 r.,  wpłynęły oferty według poniższego zestawienia:

Część zapytania Wykonawca, który złożył ofertę (nazwa i adres) Data wpłynięcia oferty Oferowana łączna cena brutto Doświadczenie Łączna ilość przyznanych punktów
CZĘŚĆ 1 Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorz Śledziewski; ul. Dolna 24, 18-305 Szumowo

 

14.03.2017 63,00 3 lata 80
CZĘŚĆ 2 Elżbieta Bolesta

ul. Storczykowa 1/1 m. 8, 15-664 Białystok

14.03.2017 63,00 4 lata 85
CZĘŚĆ 3 Jarosław Sidoruk

ul. Kraszewskiego 8/36, 15-025 Białystok

14.03.2017 63,00 3 lata 80
CZĘŚĆ 4 Anna Fiedorczuk

ul. Sukienna 9/21, 15-881 Białystok

 

14.03.2017 63,00 3 lata 80
CZĘŚĆ 5 Rafał Chraboł

ul. Dobra 18/19, 15-334 Białystok

14.03.2017 63,00 3 lata 80

 

Wszyscy Oferenci spełnili warunki udziału w postępowaniu określone w pkt VII Zapytania ofertowego.

W związku z powyższym, Zamawiający udzieli zamówienia następującym Wykonawcom:

Część zapytania Wybrany wykonawca
CZĘŚĆ 1 Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorz Śledziewski
CZĘŚĆ 2 Elżbieta Bolesta
CZĘŚĆ 3 Jarosław Sidoruk
CZĘŚĆ 4 Anna Fiedorczuk
CZĘŚĆ 5 Rafał Chraboł

 

 

Uzasadnienie wyboru: Stowarzyszenie EUROPARTNER Akademicki Klub Integracji Europejskiej., mając na uwadze politykę finansową i ograniczenia budżetowe projektu, zdecydowało się na wybór najkorzystniejszych i jednocześnie najtańszych ofert dla poszczególnych części, zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym. Wybrani Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu, złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu oraz uzyskali najwyższą ilość punktów.