Aktualności

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/7.3/03/2017/PZ

Białystok, 15.03.2017 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NR 2/7.3/03/2017/PZ

przeprowadzonego w ramach projektu pt. „Rozwój ekonomii społecznej”, nr: RPPD.07.03.00-IZ.00-20-00/16 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 

 

1. Zamawiający:

Stowarzyszenie Europartner

Akademicki Klub Integracji Europejskiej

ul. Warszawska 44/1 (III piętro)

15-077 Białystok

tel/fax: 85 732 02 58

adres e-mail: biuro@europartner-akie.pl

2. Przedmiot zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Animatora OWES (Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej) polegającej na przeprowadzaniu spotkań inicjujących powstawanie grup inicjatywnych, inicjowanie i wspieranie powstawania grup, osób i instytucji zamierzających rozpocząć działalność w formie PES (Przedsiębiorstwa Ekonomii Społecznej), w gminach Subregionu Łomżyńskiego, 30 godzin w miesiącu, przez 32 miesiące, w okresie od 10.04.2017 r. do 28.02.2020 r. Przedmiot zamówienia realizuje Działanie 1 w Zadaniu 10 przedmiotowego Projektu.
  2. Wybrany Animator OWES będzie zajmował się inicjowaniem aktywności osób, grup i instytucji w przestrzeni publicznej, ożywieniem społeczności lokalnej poprzez inicjowanie różnego rodzaju aktywności, polegających na pracy z grupami w środowisku lokalnym, mających szczególnie na celu aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem oraz inicjowanie powstawania grup inicjatywnych. Animator będzie docierał do poszczególnych gmin i powiatów, inicjował spotkania z różnymi grupami ludzi, aby wspólnie stworzyć platformę wymiany informacji, pomysłów, współpracy. Będzie on działał w ramach umawianych spotkań. Działania Animatora mają na celu zainteresowanie ideą przedsiębiorczości społecznej, wspierania istniejących oraz powstających przedsiębiorstw społecznych, wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, podmiotami ekonomii społecznej, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym w punkcie III zapytania ofertowego.

 

1. Miejsce publikacji:

W celu zachowania zasady konkurencyjności zapytanie opublikowano na stronie internetowej Zamawiającego: www.europartner-akie.pl. W dokumentacji związanej z niniejszym zapytaniem znajduje się print screen oraz wydruk zamieszczonego zapytania.

2. Terminy:

– termin ogłoszenia: 06.03.2017 r.

– termin składania ofert: 14.03.2017 r. godz. 16:00

– termin realizacji zamówienia: od 10.04.2017 r. do 29.02.2020 r.

3. Kryterium wyboru:

A. Cena brutto za 1 godzinę zegarową świadczenia usług  – 60 %

B. Doświadczenie animatora – 40%

 

4. Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego

 

W wyniku przeprowadzenia procedury właściwej dla Zasady Konkurencyjności, określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 r.,  wpłynęły oferty według poniższego zestawienia:

Zapytanie Wykonawca, który złożył ofertę (nazwa i adres) Data wpłynięcia oferty Oferowana łączna cena brutto Doświadczenie Łączna ilość przyznanych punktów
OFERTA 1 Sławomir Sidoruk

Rafałówka 76

16-060 Zabłudów

14.03.2017 63,00 8 lata 100,00
OFERTA 2 Krzysztof Mnich

Wojtówce 47

19-120 Knyszyn

14.03.2017 79,00 4 lata 87,85

 

Wszyscy Oferenci spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w pkt VI Zapytania ofertowego.

Dla części 4 i 5 zapytania ofertowego nie wpłynęła żadna oferta.

 

W związku z powyższym, Zamawiający udzieli zamówienia następującym Wykonawcom:

Część zapytania

Wybrany wykonawca

OFERTA 1 Sławomir Sidoruk, Rafałówka 76, 16-060 Zabłudów

 

Uzasadnienie wyboru: Stowarzyszenie EUROPARTNER Akademicki Klub Integracji Europejskiej., mając na uwadze politykę finansową i ograniczenia budżetowe projektu, zdecydowało się na wybór najkorzystniejszych i jednocześnie najtańszych ofert dla poszczególnych części, zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym. Wybrani Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu i złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu.