Aktualności

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/02/7.3/2017/PZ

Białystok, 23.02.2017 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NR 3/02/7.3/2017/PZ

przeprowadzonego w ramach projektu pt. „Rozwój ekonomii społecznej”, nr: RPPD.07.03.00-IZ.00-20-00/16 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 

1.Zamawiający:

Stowarzyszenie Europartner

Akademicki Klub Integracji Europejskiej

ul. Warszawska 44/1 (III piętro)

15-077 Białystok

tel/fax: 85 732 02 58

adres e-mail: biuro@europartner-akie.pl

2.Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia było przeprowadzenie doradztwa specjalistycznego z zakresu: Doradztwo grupowe z zakładania i prowadzenia PES, w 20-osobowych grupach, w okresie od 01.03.2017 r. do 31.12.2017 r. w ilości 20 godzin na 1 grupę.

Doradztwo prowadzone będzie w zakresie zakładania i prowadzenia PES i będzie obejmowało:

– doradztwo z zakresu opracowywania biznes planów i wniosków grantowych,

– doradztwo z zakresu opracowywania statutów, regulaminów i innych dokumentów wewnętrznych,

– konsultacje w procesie rejestracji działalności gospodarczej, podstawy prawne dot. działalności fundacji i stowarzyszeń, kodeksu spółek handlowych,

– doradztwo z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, rozwiązywania konfliktów, księgowości i rachunkowości.

 

W celu zachowania konkurencyjności, jak też dokonania wyboru dostępnych specjalistów w określonym przedziale czasu, Zamówienie podzielone było na części, tj. poszczególne terminy wykonania przedmiotu zamówienia, w związku z czym Wykonawcy mogli złożyć ofertę na wszystkie, bądź wybrane części niniejszego zapytania:

 

CZĘŚĆ 1:  Przeprowadzenie doradztwa specjalistycznego z zakresu: Doradztwo grupowe z zakładania i prowadzenia PES, w 20-osobowych grupach, w okresie od 01.03.2017 r. do 30.06.2017 r.

 

CZĘŚĆ 2: Przeprowadzenie doradztwa specjalistycznego z zakresu: Doradztwo grupowe z zakładania i prowadzenia PES, w 20-osobowych grupach, w okresie od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r.

 

CZĘŚĆ 3: Przeprowadzenie doradztwa specjalistycznego z zakresu: Doradztwo grupowe z zakładania i prowadzenia PES, w 20-osobowych grupach, w okresie od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r.

 

zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym w punkcie III zapytania ofertowego.

3.Miejsce publikacji:

W celu zachowania zasady konkurencyjności zapytanie opublikowano na stronie internetowej Zamawiającego: www.europartner-akie.pl. W dokumentacji związanej z niniejszym zapytaniem znajduje się print screen oraz wydruk zamieszczonego zapytania. Treść zapytania przekazano również do trzech potencjalnych wykonawców:

A) Renata Zabielska, ul. Atłasowa 6/3, 15-680 Białystok

B) Piotr Janewicz, ul. Żwirowa 7, Klepacze, 15-635 Białystok

C) COGNITIO – CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SZKOLEŃ S.C.,  15- 604 Stanisławowo 36D

 

4.Terminy:

– termin ogłoszenia: 10.02.2017 r.

– termin składania ofert: 22.02.2017 r. godz. 16:00

– termin realizacji zamówienia:

CZĘŚĆ 1:  01.03.2017 – 30.06.2017 r.

CZĘŚĆ 2: 01.07.2017 – 30.09.2017 r.

CZĘŚĆ 3:  01.10.2017 – 31.12.2017 r.

 

5.Kryterium wyboru:

A. Cena brutto za 1 godzinę zegarową doradztwa – 60 %

B. Doświadczenie – 40%

 

6. Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego

W wyniku przeprowadzenia procedury właściwej dla Zasady Konkurencyjności, określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 r.,  wpłynęły oferty według poniższego zestawienia:

Część zapytania Wykonawca, który złożył ofertę (nazwa i adres) Data wpłynięcia oferty Oferowana łączna cena brutto Doświadczenie Łączna ilość przyznanych punktów
CZĘŚĆ 1 Piotr Janewicz

ul. Żwirowa 7, Klepacze, 15-635 Białystok

22.02.2017 63,00 zł 6 lat i 2 m-cy 100
CZĘŚĆ 1 COGNITIO – CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SZKOLEŃ S.C.,  15- 604 Stanisławowo 36D 22.02.2017 73,00 zł 3 lata i 4 m-ce 61,78
CZĘŚĆ 2 Piotr Janewicz ul. Żwirowa 7, Klepacze, 15-635 Białystok

 

22.02.2017 63,00 zł 6 lat i 2 m-cy 100
CZĘŚĆ 2 COGNITIO – CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SZKOLEŃ S.C.,  15- 604 Stanisławowo 36D 22.02.2017 73,00 zł 3 lata i 4 m-ce 61,78
CZĘŚĆ 3 Piotr Janewicz

ul. Żwirowa 7, Klepacze, 15-635 Białystok

22.02.2017 63,00 zł 6 lat i 2 m-cy 100
CZĘŚĆ 3 COGNITIO – CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SZKOLEŃ S.C.,  15- 604 Stanisławowo 36D 22.02.2017 73,00 zł 3 lata i 4 m-ce 61,78

 

Wszyscy Oferenci spełnili warunki udziału w postępowaniu określone w pkt VI Zapytania ofertowego.

W związku z powyższym, Zamawiający udzieli zamówienia następującym Wykonawcom:

Część zapytania Wybrany wykonawca
CZĘŚĆ 1 Piotr Janewicz, ul. Żwirowa 7, Klepacze, 15-635 Białystok
CZĘŚĆ 2 Piotr Janewicz, ul. Żwirowa 7, Klepacze, 15-635 Białystok
CZĘŚĆ 3 Piotr Janewicz, ul. Żwirowa 7, Klepacze, 15-635 Białystok

 

 

Uzasadnienie wyboru: Stowarzyszenie EUROPARTNER Akademicki Klub Integracji Europejskiej., mając na uwadze politykę finansową i ograniczenia budżetowe projektu, zdecydowało się na wybór najkorzystniejszych i jednocześnie najtańszych ofert dla poszczególnych części, zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym. Wybrany Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu oraz uzyskał najwyższą ilość punktów w każdej części zapytania ofertowego.