Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/7.3/03/2017/PZ

 06.03.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/7.3/03/2017/PZ:  przeprowadzenie doradztwa indywidualnego biznesowego z zakresu: prawa, księgowości, marketingu, finansów oraz zasobów ludzkich w okresie od 10.04.2017 r. do 28.02.2020 r., dla przedstawicieli 40 przedsiębiorstw społecznych, w ramach projektu „Rozwój ekonomii społecznej” nr: RPPD.07.03.00-IZ.00-2000/16.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie doradztwa indywidualnego biznesowego z zakresu: prawa, księgowości, marketingu, finansów oraz zasobów ludzkich w okresie od 10.04.2017 r. do 28.02.2020 r., dla przedstawicieli 40 przedsiębiorstw społecznych. Przedmiot zamówienia realizuje Działanie 2 w Zadaniu 7 przedmiotowego Projektu.

W celu zachowania konkurencyjności, jak też dokonania wyboru specjalistów w określonym zakresie przedmiotu Zamówienia, podzielone jest ono na części, tj. poszczególne zakresy, w związku z czym Wykonawcy mogą złożyć ofertę na wszystkie, bądź wybrane części niniejszego zapytania, zgodnie z posiadanym wykształceniem i/lub doświadczeniem:

 

CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA:

Świadczenie doradztwa specjalistycznego prawnego na rzecz Przedsiębiorstw Społecznych (PS), działających na terenie Subregionu Łomżyńskiego.

 

CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA:

Świadczenie doradztwa specjalistycznego księgowego na rzecz PS działających na terenie Subregionu Łomżyńskiego.

 

CZĘŚĆ 3 ZAMÓWIENIA:

Świadczenie doradztwa w zakresie marketingu na rzecz PS działających na terenie Subregionu łomżyńskiego.

 

CZĘŚĆ 4 ZAMÓWIENIA:

Świadczenie doradztwa specjalistycznego finansowego na rzecz PS działających na terenie Subregionu łomżyńskiego.

 

CZĘŚĆ 5 ZAMÓWIENIA:

Świadczenie doradztwa specjalistycznego osobowego na rzecz PS działających na terenie Subregionu łomżyńskiego.

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) dla wszystkich części:

CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA: 79100000-5 – usługi prawnicze; 79111000-5 – usługi w zakresie doradztwa prawnego; 79140000-7 doradztwo prawne i usługi informacyjne

CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA: 79200000-6 – usługi księgowe, audytorskie i podatkowe; 853123208 – usługi doradztwa;

CZĘŚĆ 3 ZAMÓWIENIA: 79342000-3 – usługi marketingowe; 79341100-7 – doradcze usługi reklamowe; 85312320-8 – usługi doradztwa; 79000000-4 – usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania;

CZĘŚĆ 4 ZAMÓWIENIA: 79410000-8 – usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne; 79411100-9 – usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej; 79412000-5 – usługi doradcze w zakresie zarządzania finansami; 85312320-8 – usługi doradztwa; 79000000-4 – usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania;

CZĘŚĆ 5 ZAMÓWIENIA: 79414000-9 – usługi doradcze w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, 85312320-8 – usługi doradztwa; 79000000-4 – usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania;

 

Miejsce wykonania zamówienia dla wszystkich części:

Województwo podlaskie, teren Subregionu Łomżyńskiego obejmującego powiaty: kolneński, łomżyński, wysokomazowiecki, grajewski, zambrowski – spotkania odbędą się miejscowości w obrębie maksymalnie 10 km od miasta powiatowego.

 

Kryteria oceny ofert dla wszystkich części:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach: A. Cena brutto za 1 godzinę doradztwa biznesowego – 80 % B. Doświadczenie doradcy w danym zakresie doradztwa biznesowego – 20%

 

Termin wykonania zamówienia.

CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA : Od dnia 10.04.2017r. do dnia 29.02.2020 r.  CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA: Od dnia 10.04.2017r. do dnia 29.02.2020 r.  CZĘŚĆ 3 ZAMÓWIENIA: Od dnia 10.04.2017r. do dnia 29.02.2020 r. CZĘŚĆ 4 ZAMÓWIENIA: Od dnia 10.04.2017r. do dnia 29.02.2020 r. CZĘŚĆ 5 ZAMÓWIENIA: Od dnia 10.04.2017r. do dnia 29.02.2020 r.

 

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty – sporządzone na formularzu ofertowym według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego, w języku polskim, w sposób czytelny, wraz ze wszystkimi załącznikami oraz dokumentami wymienionymi w Zapytaniu Ofertowym, należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 14.03.2017 r. do godziny 16:00, osobiście w siedzibie Zamawiającego lub kurierem lub

przesyłką pocztową na adres siedziby Zamawiającego – w godzinach otwarcia biura Zamawiającego tj. od godziny 8.00 do 16.00 (z dopiskiem: „Oferta dotycząca świadczenia doradztwa biznesowego na rzecz  PS działających w Subregionie łomżyńskim, w ramach projektu pn. „Rozwój ekonomii społecznej”). Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert, nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert. Osobą uprawnioną do kontaktu jest: Paweł Backiel – (85) 732-02-58, e-mail: pawel.backiel@gmail.com

 

Informacje, takie jak: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia, opis kryteriów i sposób oceny ofert, opis sposobu przygotowania oferty, załączniki oraz pozostałe informacje znajdują się w formularzu zapytania ofertowego, w załączeniu.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe z załącznikami.