Aktualności

Zapytanie ofertowe nr 2/7.3/03/2017/PZ

 06.03.2017 r.

 

Zapytanie ofertowe nr 2/7.3/03/2017/PZ: pełnienie funkcji Animatora OWES (Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej) polegającej na przeprowadzaniu spotkań inicjujących powstawanie grup inicjatywnych, inicjowanie i wspieranie powstawania grup, osób i instytucji zamierzających rozpocząć działalność w formie PES (Przedsiębiorstwa Ekonomii Społecznej), w gminach Subregionu Łomżyńskiego, 30 godzin w miesiącu, przez 32 miesiące, w okresie od 10.04.2017 r. do 28.02.2020 r., w ramach projektu „Rozwój ekonomii społecznej” nr: RPPD.07.03.00-IZ.00-20-00/16.

 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Animatora OWES (Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej) polegającej na przeprowadzaniu spotkań inicjujących powstawanie grup inicjatywnych, inicjowanie i wspieranie powstawania grup, osób i instytucji zamierzających rozpocząć działalność w formie PES (Przedsiębiorstwa Ekonomii Społecznej), w gminach Subregionu Łomżyńskiego, 30 godzin w miesiącu, przez 32 miesiące, w okresie od 10.04.2017 r. do 28.02.2020 r. Przedmiot zamówienia realizuje Działanie 1 w Zadaniu 10 przedmiotowego Projektu.

 

Wybrany Animator OWES będzie zajmował się inicjowaniem aktywności osób, grup i instytucji w przestrzeni publicznej, ożywieniem społeczności lokalnej poprzez inicjowanie różnego rodzaju aktywności, polegających na pracy z grupami w środowisku lokalnym, mających szczególnie na celu aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem oraz inicjowanie powstawania grup inicjatywnych. Animator będzie docierał do poszczególnych gmin i powiatów, inicjował spotkania z różnymi grupami ludzi, aby wspólnie stworzyć platformę wymiany informacji, pomysłów, współpracy. Będzie on działał w ramach umawianych spotkań. Działania Animatora mają na celu zainteresowanie ideą przedsiębiorczości społecznej, wspierania istniejących oraz powstających przedsiębiorstw społecznych, wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, podmiotami ekonomii społecznej.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

85320000-8  Usługi społeczne

 

Miejsce wykonania zamówienia: Województwo podlaskie, teren Subregionu Łomżyńskiego obejmującego powiaty: kolneński, łomżyński, wysokomazowiecki, grajewski, zambrowski

 

Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:

A. Cena brutto za 1 godzinę zegarową świadczenia usług  – 60 % B. Doświadczenie animatora – 40%

 

Termin wykonania zamówienia:

10.04.2017 – 29.02.2020 r.

 

Termin i miejsce składania ofert: Oferty należy składać za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: biuro@europartnerakie.pl, faksem na nr: 85 732 02 58,  poczty tradycyjnej, kuriera lub też dostarczyć osobiście na adres: Stowarzyszenie Europartner AKIE, ul. Warszawska 44/1 (III piętro) 15-077 Białystok, w terminie od dnia 06.03.2017 r. do dnia 14.03.2017 r. do godz. 16:00. Oferty, które wpłyną po terminie wyznaczonym na składanie ofert nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 732 02 58 od poniedziałku do piątku w godz. 09:0016:00.  Osobą uprawnioną do kontaktu jest: Paweł Backiel – (85) 732-02-58, +48 501 514 055, e-mail: pawel.backiel@gmail.com

 

Informacje, takie jak: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia, opis kryteriów i sposób oceny ofert, opis sposobu przygotowania oferty, załączniki oraz pozostałe informacje znajdują się w formularzu zapytania ofertowego, w załączeniu.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe z załącznikami.