Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/3.3.1/2017

Białystok, 01.08.2017 r.

Stowarzyszenie Europartner

Akademicki Klub Integracji Europejskiej

ul. Warszawska 44/1 IIIp.

15-077 Białystok

NIP: 9661737736

Regon: 052237368

KRS: 0000206867

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/3.3.1/2017

W związku z realizacją projektu „Młodzi – kompetentni zawodowo”

nr: RPO.03.03.01-20.0101/16 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje

Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Priorytet inwestycyjny 9.5 Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

Miejsce publikacji ogłoszenia:

strona internetowa Zamawiającego: www.europartner-akie.pl

 

I. Zamawiający:

Stowarzyszenie Europartner

Akademicki Klub Integracji Europejskiej

ul. Warszawska 44/1 (III piętro)

15-077 Białystok

tel/fax: 85 732 02 58

adres e-mail: biuro@europartner-akie.pl

NIP: 9661737736

Regon: 052237368

KRS: 0000206867

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Postepowanie jest prowadzone zgodnie z Zasadą Konkurencyjności, określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 o znaku MR/H 2014 -2020/12(02)/09/2016 z dnia 19.09.2016 r., przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Zapytanie ofertowe nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego w ramach przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2015 r. Nr 113, poz. 2164).

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do trzech pracowni nauki zawodów: technik handlowiec, technik drogownictwa oraz technik rolnik oraz usługa wykonania sieci wraz z dostawą urządzeń w dwóch pracowniach, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę następujących materiałów, urządzeń, sprzętów oraz usług:

– Kasa fiskalna, 6 szt

– Metkownica z taśmą, 6 szt

– Czytnik kodów kreskowych wraz z okablowaniem umożliwiającym współpracę z kasami fiskalnymi, wraz z podstawką do czytnika, 6 szt

– Lada sklepowa, 6 szt

– Waga elektroniczna na słupku, 6 szt

– Tester banknotów w promieniach UV i świetle widzialnym, 1 szt

– Materiały do pakowania towarów – 6 kompletów

– Druki dokumentów – 6 kompletów

– Wersja elektroniczna programów: PKWiU i PKD, 6 licencji

– Podręczniki przygotowujące do egzaminów zawodowych – komplet

– Komputery wraz z oprogramowaniem, 12 sztuk

– Wykonanie sieci w pracowni (dostawa serwera i sprzętu sieciowego oraz wykonanie okablowania strukturalnego), 2 szt

– Młotek do kostki brukowej, 4 szt

– Ubijak ręczny stalowy, 4 szt

– Kamizelka odblaskowa, 12 szt

– Imak brukarski, 4 szt

– Drukarka laserowa ze skanerem, 1 szt

– Gilotyna do cięcia kostki brukowej, 4 szt

– Piła ręczna do cięcia desek, 4 szt

– Suszarka laboratoryjna, 3 szt

– Aparat proctora, 6 szt

– Młotek schmidta, 1 szt

– Projektor FullHD, 1 szt

– Drukarka sieciowa, 1 szt

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający minimalne wymagane parametry oraz cechy materiałów, urządzeń, sprzętów i usług znajduje się w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego i stanowi jednocześnie niezbędną część oferty Wykonawcy.

4. Wszystkie materiały, sprzęty i urządzenia musza być fabrycznie nowe, posiadać stosowne atesty / certyfikaty dopuszczające do ich sprzedaży na terenie Unii Europejskiej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

5. Wykonawca zapewni transport wszystkich materiałów, urządzeń i sprzętów objętych niniejszym zapytaniem ofertowym. Koszt transportu musi być uwzględniony w oferowanej cenie.

6. Dostawa materiałów, urządzeń, sprzętów i usług objętych niniejszym zapytaniem odbędzie się w Zespole Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Szkół Podchorążych Rezerwy w Zambrowie, ul. Wojska Polskiego 29, 18-300 Zambrów

7. Wykonawca zapewni odpowiedni personel do wykonania zamówienia, tj. do transportu, wniesienia, ustawienia, podłączenia oraz wykonania okablowania.

8. Zamawiający udostępni sale, dla których przeznaczony jest przedmiot niniejszego zamówienia.

9. Wykonawca deklaruje gotowość do wykonania dostawy materiałów, urządzeń, sprzętów i usług w miejscu i terminach określonych przez Zamawiajacego.

10. Zamawiający dokona odbioru/odbiorów cząstkowych przedmiotu zamówienia od Wykonawcy w formie pisemnej pod warunkiem stwierdzenia zgodności dostarczonych materiałów, urządzeń, sprzętów i usług ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, ofertą Wykonawcy i umową.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

CPV 30142000-6 Maszyny księgujące i kasy rejestrujące

CPV 30170000-1 Maszyny do metkowania

CPV 30216130-6 Czytniki kodu kreskowego

CPV 39172000-8 Lady

CPV 38311000-8 Wagi elektroniczne i akcesoria

CPV 35121200-0 Wykrywacze fałszywych pieniędzy

CPV 18937100-7 Torby do pakowania towarów

CPV 30197600-2 Papier i tektura gotowe

CPV 44424200-0 Taśma przylepna

CPV 22000000-0 Druki i produkty podobne

CPV 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

CPV 30200000-1 Urządzenia komputerowe

CPV 48821000-9 Serwery sieciowe

CPV 72710000-0 Usługi w zakresie lokalnej sieci komputerowej

CPV 44512000-2 Różne narzędzia ręczne

CPV 35113440-5 Kamizelki odblaskowe

CPV 30232110-8 Drukarki laserowe

IV. Miejsce wykonania zamówienia:

Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Szkół Podchorążych Rezerwy w Zambrowie, ul. Wojska Polskiego 29, 18-300 Zambrów

V. Termin wykonania zamówienia.

do 31.12.2017 r.

VI. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, wraz z wykazem oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz dokonania oceny złożonej oferty.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne, dysponujące potencjałem technicznym oraz kadrowym niezbędnym do wykonania zamówienia.

2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać oferenci, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie podpisanego oświadczenia w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

3. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać oferenci, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zapytania, spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie podpisanego oświadczenia w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

4. Dostawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym, umożliwiającym realizacje dostaw i usług opisanych w niniejszym zapytaniu ofertowym, spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie podpisanego oświadczenia w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

5. Dostawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia, spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie podpisanego oświadczenia w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

6. Dostawca nie może być podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie podpisanego oświadczenia w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego.

7. Oferent składa następujące oświadczenia i dokumenty:

a) wypełniony i podpisany formularz oferty – załącznik nr 1,

b) dokument rejestracyjny firmy,

c) oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz dokonania oceny złożonej oferty – załącznik nr 2,

d) oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych – sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3. e) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający parametry i cechy materiałów, urządzeń, sprzętów oraz usług, a także ich ceny jednostkowe – załącznik nr 4

VII. Wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia

1. Niniejsze zamówienie nie może być udzielone osobom ani podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W przypadku złożenia oferty przez osobę/podmiot spełniający przesłanki określone w punktach a-d, zostanie on wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

2. W razie wątpliwości co do informacji zawartych w ofercie, Zamawiający wystąpi z żądaniem ich wyjaśnienia. Udzielone wyjaśnienia nie mogą powodować zmiany złożonej oferty.

3. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu poprzez niezłożenie dokumentów potwierdzających ich spełnienie lub z przedłożonych dokumentów wynika fakt istnienia podstaw do wykluczenia z postępowania.

VIII. Kryteria oceny i sposób oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować następującymi kryteriami:

Cena brutto – 100 %

Pod uwagę brana będzie łączna cena (C) brutto wszystkich elementów przedmiotu zamówienia. Oferta najkorzystniejsza cenowo (najtańsza) otrzyma 100 pkt. Ilość punktów dla każdej ocenianej oferty w kryterium zostanie wyliczona według wzoru:

C=C min/Cbad. X 100 pkt.

gdzie:

C – liczba punktów oferty badanej za kryterium „cena”

Cmin – najniższa cena brutto oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia wśród wszystkich nadesłanych ofert nie podlegających odrzuceniu

Cbad. – cena brutto oferty badanej za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Wyliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, według zasady, iż wartości 1-4 zaokrągla się w dół, a 5-9 w górę.

W przypadku uzyskania przez dwóch oferentów takiej samej ilości punktów, zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z oferentami, zajmującymi najwyższe miejsce w liście rankingowej.

IX. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Wymagania podstawowe:

a. oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej (na komputerze lub odręcznie drukowanymi literami) w sposób czytelny i przejrzysty – według wzoru: FORMULARZ OFERTOWY (Załącznik nr 1);

b. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postepowania;

c. do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami zapytania ofertowego oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami – załącznikami.

2. Cena:

a. oferta powinna zawierać łączną cenę brutto całego przedmiotu zamówienia podaną w polskich złotych (PLN). Cena brutto musi uwzględniać podatek VAT, którego obowiązek regulowania wynika z aktualnie obowiązujących przepisów. Dodatkowo, w załączniku nr 4 należy wymienić ceny jednostkowe brutto wszystkich elementów przedmiotu zamówienia, a ich suma powinna być równa łącznej cenie brutto całego przedmiotu zamówienia, podanej w zał. nr 1 Formularz ofertowy.

3. Tryb udzielania wyjaśnień do oferty.

a. każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści przedmiotowego zapytania ofertowego.

b. osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego jest:

Paweł Backiel – (85) 732-02-58, e-mail: pawel.backiel@gmail.com

4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (z jedną ostateczną ceną). Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub wariantowe (w tym tzw. oferty wariantowej)- spowoduje odrzucenie ofert złożonych przez tego Wykonawcę.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (wskazane, by była również opieczętowana) lub przez osobę(y) uprawnioną(e) oraz oznaczona co do nazwy i adresu Wykonawcy np. przez opatrzenie oferty pieczęcią firmową. Przez osobę(y) uprawnioną(e) należy rozumieć odpowiednio:

a. osobę(y), która(e) zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowym i oraz odpowiednimi przepisami jest uprawniona do reprezentowania Wykonawcy, w obrocie gospodarczym;

b. pełnomocnika lub pełnomocników, którym Wykonawca udzielił pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) musi zostać załączona do oferty.

c. pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) musi zostać załączona do oferty.

7. Do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami zapytania ofertowego oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami: załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje i dane.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

  • Żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie zamówienia,
  • Unieważnienia postepowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postepowania bez wyboru oferty,
  • Odrzucenia oferty z rażąco niską ceną,
  • Odrzucenia ofert, których wartość przekroczy kwotę możliwą do zakontraktowania określoną we wniosku o dofinansowanie projektu (kwota wartości zamówienia).

9. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

X. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: biuro@europartner-akie.pl, faksem na nr: 85 732 02 58, poczty tradycyjnej, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Stowarzyszenie Europartner AKIE, ul. Warszawska 44/1 (III piętro) 15-077 Białystok, w terminie od dnia 01.08.2017 r. do dnia 09.08.2017 r. do godz. 16:00. Oferty, które wpłyną po terminie wyznaczonym na składanie ofert nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 732 02 58 od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-16:00.

Osobą uprawnioną do kontaktu jest:

Paweł Backiel – (85) 732-02-58, e-mail: pawel.backiel@gmail.com

XI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Oferentów, których Oferty zostały złożone w terminie i nie zostały wykluczone z postępowania.

Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę spośród złożonych ofert.

XIV. Zmiany w umowie

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w Zapytaniu ofertowym oraz określił warunki takiej zmiany.

2. Zmiany umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach:

a) zaistnienia omyłki pisarskiej,

b) zmiany danych teleadresowych,

c) zaistnienia siły wyższej (np. powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie energii elektrycznej) mającej wpływ na realizację umowy,

d) dopuszcza się możliwość zmiany terminu dostawy posiłków składających się na przedmiot umowy z następujących przyczyn:

  •  jeżeli ze względu na dłuższe pozyskiwanie uczestników projektu zostanie przesunięty termin szkoleń lub doradztwa,
  •  jeżeli ze względu na wypadek losowy nie będzie możliwe przeprowadzenie szkolenia/doradztwa (w szczególności: choroba trenera/doradcy, siła wyższa),
  •  jeżeli Zamawiający w dniu wykonania usługi nie będzie posiadał niezbędnych zezwoleń, umów, akredytacji.

3. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego informowania o każdej zmianie danych w dokumentach rejestracyjnych oraz innych danych wymienionych w umowie a mających wpływ na jej ważność.

4. Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnego aneksu, potwierdzonego podpisami przez obie strony.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku braku decyzji o dofinansowaniu lub wstrzymaniu dofinansowania projektu.

XV. Pozostałe informacje

Wykaz załączników:

1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 3,

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 4

Załączniki 1-3 do pobrania

Załącznik 4 do pobrania