Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/3.3.1/2017 – Świadczenie usług pośrednictwa edukacyjno-zawodowego

Stowarzyszenie Europartner

Akademicki Klub Integracji Europejskiej

Warszawska 44/1

15-197 Białystok

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/3.3.1/2017

W związku z realizacją projektu „Młodzi – kompetentni zawodowo”

nr: RPO.03.03.01-20.0101/16 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje

Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Priorytet inwestycyjny 9.5 Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

 

Miejsce publikacji ogłoszenia:

 • strona internetowa Zamawiającego: www.europartner-akie.pl

 

 1. Zamawiający:

Stowarzyszenie Europartner

Akademicki Klub Integracji Europejskiej

Warszawska 44/1 (III piętro)

15-077 Białystok

tel/fax: 85 732 02 58

adres e-mail: biuro@europartner-akie.pl

NIP: 9661737736

Regon: 052237368

KRS: 0000206867

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postepowanie jest prowadzone zgodnie z Zasadą Konkurencyjności, określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 o znaku  MR/H 2014 -2020/12(02)/09/2016 z dnia 19.09.2016 r., przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Zapytanie ofertowe nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego w ramach przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2015 r. Nr 113, poz. 2164).

 

 • Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest świadczenie usług pośrednictwa edukacyjno-zawodowego w ramach projektu „Młodzi – kompetentni zawodowo”

Przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z zakresu poradnictwa edukacyjno-zawodowego w ramach działalności szkolnego punktu informacji i Kariery (SPInKA) dla 154 uczniów ZSA. Zakres obowiązków doradcy zawodowego w ramach SPInKI:

 • Udzielanie indywidualnych porad edukacyjno-zawodowych uczniom (2h/m-c/1 uczeń);
 • Badanie predyspozycji zawodowych uczniów oraz ich analiza;
 • Wskazanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim dotyczących m in.: rynku pracy, trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudniania, wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych oraz możliwości udziału w programach Unii Europejskiej;
 • Gromadzeniu, aktualizacji i udostępnianiu informacji edukacyjno-zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
 • Wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych;
 • Udostępnianiu nauczycielom informacji i materiałów do pracy z uczniami;
 • Współpracy z instytucjami wspierającymi, w szczególności z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom;
 • Współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Państwową Inspekcją Pracy oraz zakładami pracy;
 • Współpracy z innymi Szkolnymi Punktami Informacji i Kariery działającymi na terenie miasta, powiatu, województwa;
 • Współpracy z pracodawcami – organizacja spotkań z uczniami, wycieczek do zakładów pracy, gromadzenie oraz udostępnianie informacji o zapotrzebowaniu na kwalifikacje oraz miejsca pracy wśród pracodawców działających w otoczeniu lokalnym;
 • Pomoc w wyborze szkoły wyższej
 • Organizacja Targów Pracy 2 x w roku.

 

UWAGA – Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wstępnie zaplanowanej liczby Uczestników/czek projektu.

 

Oferenci zobowiązują się do:

 1. gotowości do realizacji działań w miejscu, terminie i wymiarze godzinowym uzgadnianym każdorazowo z Zamawiającym
 2. przeprowadzenie usługi doradczej przez osoby posiadające doświadczenie w zakresie prowadzenia doradztwa zawodowego,
 3. wypełnienie dokumentacji projektu zgodnie ze wzorami przekazanymi przez Zamawiającego;
 4. ochrony danych osobowych oraz współpracy z personelem projektu,

 

 1. informowanie uczestników o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej
 2. prawidłowej i efektywnej realizacji powierzonych zadań,

Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) opisujące przedmiot zamówienia:

CPV 85312320-8 Usługi doradztwa.

 

 1. Miejsce wykonania zamówienia:

Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: województwo podlaskie; powiat zambrowski, m. Zambrów, Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie

 1. Termin wykonania zamówienia: wrzesień 2017 – lipiec 2019

UWAGA – Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wstępnie zaplanowanych terminów ww. wsparcia w zależności od harmonogramu realizacji projektu oraz potrzeb Uczestników/czek projektu.

Wykonawca deklaruje gotowość do realizacji wskazanych zadań w miejscu, terminach i wymiarze godzinowym uzgadnianych każdorazowo z Zamawiającym. Ostateczny termin zakończenia nastąpi w momencie udzielenia wsparcia wszystkim zaplanowanym uczestnikom projektu.

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 2. Warunki udziału w postępowaniu.
 • O realizację zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne, dysponujące personelem o niżej określonych kwalifikacjach:
 1. Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w danym obszarze merytorycznym.
 • Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dojazdem do miejsca realizacji konsultacji (wszelkie koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia itp.)
 • Wykonawca akceptuje prowadzenie zajęć we wskazanych przez Zamawiającego miejscach, bez możliwości ich zmiany.
 • Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia w miejscu i czasie ściśle określonym przez Zamawiającego, w oparciu o przedstawiany na bieżąco przez Zamawiającego harmonogram, uaktualniany w odniesieniu do możliwości i potrzeb Uczestników Projektu;
 • Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. W celu udokumentowania spełnienia niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie zgodnie z Załącznikiem nr 2- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
 • Wykonawca oświadcza, że w przypadku zaangażowania w realizację zadań w ramach innych projektów finansowanych z funduszy unijnych oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów, bądź zawarcia więcej niż jednej umowy cywilno-prawnej w ramach niniejszego projektu, Wykonawca posiada możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań wykonywanych na rzecz Zamawiającego. W celu udokumentowania spełnienia niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie zgodnie z Załącznikiem nr 1 – formularz ofertowy.
 • Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. W celu udokumentowania spełnienia niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie zgodnie z Załącznikiem nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
 • Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. W celu udokumentowania spełnienia niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie zgodnie z Załącznikiem nr 2- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
 1. Wykaz oświadczeń i/lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, jak też dokonania oceny oferty przez Zamawiającego dla wszystkich części zapytania.

W celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

 1. oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
 • Wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia dla wszystkich części zapytania.
  1. Niniejsze zamówienie nie może być udzielone osobom ani podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym (beneficjentem) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego (beneficjenta) lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego (beneficjenta) czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  2. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  3. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  4. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  5. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
  6. W przypadku złożenia oferty przez osobę/podmiot spełniający przesłanki określone w pkt a-d, zostanie on wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

 

 1. W razie wątpliwości co do informacji zawartych w ofercie, Zamawiający wystąpi z żądaniem ich wyjaśnienia. Udzielone wyjaśnienia nie mogą powodować zmiany złożonej oferty
 2. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu poprzez niezłożenie dokumentów potwierdzających ich spełnienie lub z przedłożonych dokumentów wynika fakt istnienia podstaw do wykluczenia z postępowania.
 • Kryteria oceny ofert dla wszystkich części zapytania:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:

 1. a) Cena brutto – 100 %

KRYTEIRUM A

Cena (C) – 100%

– oferta najkorzystniejsza cenowo (najtańsza) otrzyma 100 pkt. Ilość punktów dla każdej ocenianej oferty w kryterium zostanie wyliczona według wzoru:

 

C  X 100 pkt.

 

gdzie:

C – liczba punktów oferty badanej za kryterium „cena”

Cmin – najniższa cena brutto oferty za wykonanie poszczególnej części przedmiotu zamówienia wśród wszystkich nadesłanych ofert nie podlegających odrzuceniu

Cbad. – cena brutto oferty badanej za wykonanie poszczególnej części przedmiotu zamówienia.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:
 2. Wymagania podstawowe:
  1. oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej (na komputerze lub odręcznie drukowanymi literami) w sposób czytelny i przejrzysty – według wzoru: FORMULARZ OFERTOWY (Załącznik nr 1) wraz z pozostałymi załącznikami do Zapytania ofertowego;
  2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca składa ofertę dla jednej, kilku bądź wszystkich części zapytania.
  3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postepowania;
  4. do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami zapytania ofertowego oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami – załącznikami.
  5. Cena:
  6. oferta powinna zawierać cenę brutto za 1 miesiąc doradztwa zawodowego (umowa o pracę)
  7. podana w polskich złotych (PLN) kwota brutto powinna zawierać podatek VAT lub podatki i składki ubezpieczeniowe (w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej) obciążających zarówno pracownika, jak i pracodawcę.
  8. Tryb udzielania wyjaśnień do oferty.
  9. każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści przedmiotowego zapytania ofertowego.
  10. osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego jest:

 

Paweł Backiel, tel. 85/732 02 58, e- mail: pawel.backiel@gmail.com

 

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (z jedną ostateczną ceną) na każdą część zapytania ofertowego, bądź tylko na wybraną przez niego część; złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty na daną część lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub wariantowe (w tym tzw. oferty wariantowej)- spowoduje odrzucenie ofert złożonych przez tego Wykonawcę.
 2. Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych.
 3. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (wskazane, by była również opieczętowana) lub przez osobę(y) uprawnioną(e) oraz oznaczona co do nazwy i adresu Wykonawcy np. przez opatrzenie oferty pieczęcią firmową. Przez osobę(y) uprawnioną(e) należy rozumieć odpowiednio:
 4. a) osobę(y), która(e) zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowym i oraz odpowiednimi przepisami jest uprawniona do reprezentowania Wykonawcy, w obrocie gospodarczym;
 5. b) pełnomocnika lub pełnomocników Wykonawcy , którym Wykonawca udzielił pełnomocnictwa Pełnomocnictwo (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) musi zostać załączona do oferty.
 6. c) pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) musi zostać załączona do oferty.
 7. Do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami zapytania ofertowego oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami: załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje i dane.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 1. Żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie zamówienia,
 2. Unieważnienia postepowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postepowania bez wyboru oferty,
 3. Odrzucenia oferty z rażąco niską ceną,
 4. Odrzucenia ofert, których wartość przekroczy kwotę możliwą do zakontraktowania określoną we wniosku o dofinansowanie projektu (kwota wartości zamówienia).
 5. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

 1. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczyć osobiście na adres: Biuro Projektu „Młodzi – kompetentni zawodowo”, ul. Warszawska 44/1 (III piętro) 15-077 Białystok, w terminie od dnia 07.08.2017 r. do dnia 14.08.2017 r. Oferty, które wpłyną po terminie wyznaczonym na składanie ofert nie będą rozpatrywane.  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 732 02 58 od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00.

 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 • Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu  rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 • Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Oferentów, których Oferty zostały złożone w terminie i nie zostały wykluczone z postępowania.

Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę spośród złożonych ofert.

 • Zmiany w umowie
  1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w Zapytaniu ofertowym oraz określił warunki takiej zmiany.
  2. Zmiany umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach:
 1. zaistnienia omyłki pisarskiej,
 2. zmiany danych teleadresowych,
 3. zaistnienia siły wyższej (np. powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie energii elektrycznej) mającej wpływ na realizację umowy,
 4. dopuszcza się możliwość zmiany terminu zamówienia składającego się na przedmiot umowy z następujących przyczyn:
  • jeżeli w wyniku przeprowadzonej rekrutacji do udziału w projekcie nie zostanie zakwalifikowana odpowiednia liczba uczestników spełniających kryteria stawiane na etapie procesu rekrutacji,
  • jeżeli ze względu na wypadek losowy nie będzie możliwe przeprowadzenie konsultacji (w szczególności: choroba trenera/doradcy, siła wyższa),
  • jeżeli Zamawiający w dniu wykonania usługi nie będzie posiadał niezbędnych zezwoleń, umów, akredytacji.
   1. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego informowania o każdej zmianie danych w dokumentach rejestracyjnych oraz innych danych wymienionych w umowie a mających wpływ na jej ważność.
   2. Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnego aneksu, potwierdzonego podpisami przez obie strony.
   3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku wstrzymania dofinansowania projektu.
 1. Pozostałe informacje
  1. W przypadku zaangażowania w realizację zadań w ramach innych projektów finansowanych z funduszy unijnych oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów, bądź zawarcia więcej niż jednej umowy cywilno-prawnej w ramach niniejszego projektu, Wykonawca musi posiadać możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań wykonywanych na rzecz Zamawiającego

 

Wykaz załączników:

 1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 2
 3. CV