Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/1.4/2019 „Wolontariat szansą na podniesienie kompetencji społecznych potrzebnych na rynku pracy”

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/1.4/2019

 

W ramach projektu nr POWR.01.04.00-00-0014/18 pn. „Wolontariat szansą na podniesienie kompetencji społecznych potrzebnych na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój, realizowanego w ramach Działania 1.4 Młodzież solidarna w działaniu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja dotyczące podniesienia kompetencji społecznych młodych osób z województwa podlaskiego potrzebnych na rynku pracy.

Celem głównym projektu jest nabycie kompetencji społecznych przydatnych na rynku pracy, wzrost wiedzy z zakresu wolontariatu, wzrost motywacji do pracy wolontariackiej, działalności w organizacjach pozarządowych, centrach młodzieżowych.

 

Definicje:

 • Projekt – projekt nr POWR.01.04.00-00-0014/18 pt. „Wolontariat szansą na podniesienie kompetencji społecznych potrzebnych na rynku pracy”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój.

 

 • Uczestnik – osoba fizyczna zakwalifikowana do udziału w Projekcie, tj. osoby młode w wieku 15-29 lat, nie posiadające/posiadające w małym stopniu umiejętności społeczne ważne na rynku pracy na terenie województwa podlaskiego.

 

 • Trener – osoba realizująca szkolenia, wyłoniona w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w oparciu o zasadę konkurencyjności.

 

 • Wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę w niniejszym postępowaniu lub zawarła umowę w sprawie zamówienia.

 

Miejsce publikacji ogłoszenia:

 

 

 1. Zamawiający:

Stowarzyszenie Europartner

Akademicki Klub Integracji Europejskiej

 1. Warszawska 44/1 (III piętro)

15-077 Białystok,

NIP  9661737736

e-mail: biuro@europartner-akie.pl

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postepowanie jest prowadzone zgodnie z Zasadą Konkurencyjności, określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 o znaku MR/H 2014-2020/23(3)07/2017  z dnia 19 lipca 2017 r., tym samym nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego w ramach przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2015 r. Nr 113, poz. 2164).

 

 • Opis przedmiotu zamówienia
 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie Konsultacji z Psychologiem podczas rekrutacji.

Łącznie zostanie przeprowadzonych 550 szt. Konsultacji psychologicznych

 

Celem konsultacji jest ocena pozyskanych kompetencji społecznych uczestnika przeprowadzona z wykorzystaniem testu psychometrycznego.

 

 1. Konsultacje prowadzone będą zgodnie z polityką równych szans kobiet i mężczyzn oraz dostępnością dla osób z niepełnoprawnościami opisaną w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn dostępnych na stronie https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasadyrownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/.

 

 1. Wykonawca deklaruje gotowość do realizacji wskazanych zadań w miejscu, terminach i wymiarze godzinowym uzgadnianych każdorazowo z Zamawiającym.
 2. Zamawiający zapewni salę do prowadzenia konsultacji.
 3. Wykonawca zobowiązuje się do osobistego przeprowadzenia konsultacji, zgodnie z ustalonym harmonogramem w pomieszczeniach udostępnianych przez Zamawiającego.
 4. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji konsultacji.
 5. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia protokołu, wskazującego na prawidłowe wykonanie zadania w projekcie, uwzględniającego liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.
 6. Okres współpracy zostanie określony w umowie i zawierać się będzie w okresie od 01.03.2019 do 02.2021 r. Godziny konsultacji będą ustalane przez Zamawiającego.
 7. Konsultacje będą się odbywać od poniedziałku do piątku (ewentualnie, ze względów organizacyjnych również w weekendy) w godzinach od 8.00-21.00., w terminach uzgodnionych uprzednio z uczestnikami projektu. UWAGA – Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wstępnie zaplanowanych terminów ww. wsparcia w zależności od harmonogramu realizacji projektu oraz potrzeb Uczestników projektu.

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) dla wszystkich części zapytania ofertowego:

Usługi objęte zapytaniem według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

85121270-6 – Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

 

 1. MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

 

Miejsce realizacji: obszar województwa podlaskiego

 

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

01.03.2019r. – 28.02.2021r.

 

 1. ZASADY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 

 1. Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem oferty.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do:
  1. świadczenia usługi zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
  2. kontaktów zdalnych z Zamawiającym m.in. w celu ustalenia harmonogramu wykonywanych zadań.
 3. Cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi (m.in. wszelkie koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia itp.). Oferta powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności świadczonych przez okres i na warunkach określonych w ofercie.
 4. Cena podana w ofercie nie podlega zmianom przez cały okres trwania umowy.
 5. Cenę należy wyrazić w PLN w kwocie brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 6. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu ponoszonych przez Wykonawców/trenerów.
 7. Zamawiający przewiduje współpracę z wyłonionymi Wykonawcami na podstawie umowy
 8. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
 9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 10. Rozliczenie finansowe z Wykonawcą odbywać się będzie po zakończeniu działania, co zostanie potwierdzone podpisaniem przez przedstawicieli stron protokołu odbioru oraz po otrzymaniu kompletu dokumentów. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania kompletu dokumentów..
 11. Wykonawca posiada odpowiedni potencjał techniczny do wykonania przedmiotu zamówienia . W celu udokumentowania spełnienia niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego.

 

 • ZMIANY W UMOWIE:
  1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w Zapytaniu ofertowym oraz określił warunki takiej zmiany.
  2. Zmiany umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach:
 1. zaistnienia omyłki pisarskiej,
 2. zmiany danych teleadresowych,
 3. zaistnienia siły wyższej (np. powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie energii elektrycznej) mającej wpływ na realizację umowy,
 4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:
 • terminu realizacji umowy, z powodu nieskompletowania na czas pełnej grupy uczestników (o czas nie dłuższy niż konieczny do realizacji działań rekrutacyjnych), innych przyczyn organizacyjnych lub przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego (np. działania siły wyższej) (o czas nie dłuższy niż wynikający z okresu trwania tych okoliczności i przyczyn),
 • zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpływu na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją zadania na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom),
 • zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na współfinansowanie zamówienia na usługę,
 • zmiany stanu prawnego, który będzie wnosił nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek elementu usług.
 • jeżeli Zamawiający w dniu wykonania usługi nie będzie posiadał niezbędnych zezwoleń, umów, akredytacji.

 

 1. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego informowania o każdej zmianie danych w dokumentach rejestracyjnych oraz innych danych wymienionych w umowie a mających wpływ na jej ważność.
 2. Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnego aneksu, potwierdzonego podpisami przez obie strony.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku wstrzymania dofinansowania projektu.
 4. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ustalone w oparciu o faktyczną liczby przeprowadzonych konsultacji, potwierdzonych wydanym przez Wykonawcę protokołem.
 5. Wykonawca nie ma wobec Zamawiającego żadnych roszczeń o wykonanie szkoleń w zakresie określonym w niniejszym zapytaniu.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli w trakcie kontroli konsultacji przez wytypowanych pracowników Zamawiającego. W razie stwierdzenia wad w realizacji usługi, Zamawiający niezwłocznie poinformuje o ich zaistnieniu Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia.
 7. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących działalności Zamawiającego.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie, bez podawania przyczyny.

 

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB DOKONANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA:

Wybór Wykonawcy będzie się odbywał z zachowaniem zasady konkurencyjności wymaganej przy realizacji projektów, bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2017 r., poz. 1579 z późn. zm., zwaną w dalszej części: PZP, ustawą PZP).

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy łącznie spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu:

1) WARUNEK DOPUSZCZAJĄCY NUMER 1: Dotyczący zdolności zawodowej – wykonawca dysponuje lub będzie dysponować na czas realizacji przedmiotu zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. spełniającymi wszystkie wymagania:

 1. posiadanie wykształcenia wyższego/zawodowego lub certyfikatu/zaświadczenia/innego dokumentu umożliwiającego przeprowadzenie wsparcia,
 2. posiadanie minimum 2-letniego doświadczenia zawodowego w pracy z osobami młodymi w wieku 15-29 lat.

 

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku:

W celu spełnienia tego warunku Wykonawca, w tabeli stanowiącej Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego musi wskazać informacje potwierdzające spełnianie powyższych wymagań. Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji dokumentów potwierdzających wskazane doświadczenie.

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Załącznika nr 2 do zapytania ofertowego w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia wymagań przez Zamawiającego.

 

2) WARUNEK DOPUSZCZAJĄCY NUMER 2: Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

 

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku:

Wykonawca podpisując ofertę oświadcza spełnienie ww. warunku.

3) WARUNEK DOPUSZCZAJĄCY NUMER 3: Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku:

Wykonawca podpisując ofertę oświadcza spełnienie ww. warunku.

 

 1. Wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia dla wszystkich części zapytania.

 

 1. Zakres wykluczenia
 1. Zamówienie nie może być udzielone:

osobom/podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 1. W przypadku złożenia oferty przez osobę/podmiot spełniający przesłanki określone pkt a-d, zostanie on wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.
 • W razie wątpliwości co do informacji zawartych w ofercie, Zamawiający wystąpi z żądaniem ich wyjaśnienia. Udzielone wyjaśnienia nie mogą powodować zmiany złożonej oferty.
 1. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu poprzez niezłożenie dokumentów potwierdzających ich spełnienie lub z przedłożonych dokumentów wynika fakt istnienia podstaw do wykluczenia z postępowania.

 

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku:

Wykonawca podpisując ofertę oświadcza spełnienie ww. warunku.

 

 1. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

 

 • Zainteresowanych Wykonawców prosimy o wypełnienie formularza ofertowego (Załącznik nr 1,2 i 3) dostępnego w wersji Word.
 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca oferujący realizację konsultacji przy pomocy większej liczby trenerów, składa ofertę, na którą składa się jeden formularz ofertowy (załącznik nr 1 do zapytania) oraz formularz potwierdzający spełnienie przez Wykonawcę wymagań (załącznik nr 2 do zapytania) oddzielnie dla każdego zgłaszanego trenera oraz załącznik numer 3- oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 • Ofertę należy złożyć:
  1. osobiście bądź za pośrednictwem poczty lub kuriera w formie pisemnej w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w formie dokumentu podpisanego przez Wykonawcę. Na kopercie (opakowaniu) powinny widnieć nazwa i adres Zamawiającego oraz następujące oznaczenie: „Oferta na przeprowadzenie konsultacji przy rekrutacji w ramach projektu „Wolontariat szansą na podniesienie kompetencji społecznych potrzebnych na rynku pracy”. Na kopercie należy podać również nazwę i adres Wykonawcy lub
  2. drogą elektroniczną (skan podpisanej dokumentacji w formacie PDF) na adres e-mail: biuro@europartner-akie.pl, w temacie wiadomości e-mail należy wpisać: „Oferta na przeprowadzenie konsultacji przy rekrutacji w projekcie Wolontariat szansą na podniesienie kompetencji społecznych potrzebnych na rynku pracy”. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej, po zakwalifikowaniu się oferenta do testu i rozmowy kwalifikacyjnej (po wstępnym stwierdzeniu przez Zamawiającego spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę), należy dostarczyć przesłany egzemplarz oferty w oryginale w formie papierowej.

 

4) Miejsce złożenia oferty: Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej, ul. Warszawska 44/1 (III piętro), 15-077 Białystok, biuro@europartner-akie.pl

5) Termin złożenia ofert: do 09.03.2019r.

6) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

7) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

8) Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

 

 1. ROZSTRZYGNIECIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wynikach rozstrzygnięcia zapytania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w ten sam sposób w jaki zapytanie zostało ogłoszone.

 • KRYTERIA OCENY OFERT DLA WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAPYTANIA

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:

 1. a) Cena brutto za 1 szt. oceny – 60 %
 2. b) Test sprawdzający wiedzę – 20%
 3. c) Rozmowa kwalifikacyjna – 20%

 

KRYTEIRUM A

Cena (C) – 60% – oferta najkorzystniejsza cenowo (najtańsza) otrzyma 60 pkt. Ilość punktów dla każdej ocenianej oferty w kryterium zostanie wyliczona według wzoru:

 

C  X 60 pkt.

 

gdzie:

C – liczba punktów oferty badanej za kryterium „cena”

Cmin – najniższa cena brutto oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia wśród wszystkich nadesłanych ofert nie podlegających odrzuceniu

Cbad. – cena brutto oferty badanej za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

KRYTERIUM B

Posiadanie umiejętności rozpoznania kompetencji społecznych, wiedza merytoryczna i umiejętności praktyczne z zakresu objętego szkoleniem oraz wiedza i umiejętności trenerskie potrzebne do realizacji programu szkoleniowego, weryfikowane będą na podstawie testu wiedzy przeprowadzonego w ustalonym terminie, w siedzibie Zamawiającego przed zakończeniem procedury wyboru Wykonawcy, po terminie upływu składania ofert. W teście wiedzy mogą uczestniczyć wyłącznie osoby wskazane przez Oferenta w Załączniku nr 2 do zapytania. Wszyscy oferenci zakwalifikowani do testu, zostaną powiadomieni o jego terminie.

Maksymalna łączna liczba punktów możliwych do uzyskania w ramach kryterium C to 20 punktów.

Test będzie testem wyboru, a punkty będą przyznawane według zasady: dobra odpowiedź = 2 punkty, zła odpowiedź = 0 punktów. Do wykonania testu zaproszeni zostaną wszyscy oferenci, których oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie została odrzucona.

 

Test (T) – 20% –  osoba z najlepszym wynikiem z testu otrzyma 20 pkt. Ilość punktów dla każdej ocenianej osoby w kryterium zostanie wyliczona według wzoru:

 

T =  X 20 pkt.

 

Gdzie:

T – liczba punktów uzyskanych za kryterium test

Tbad. – liczba punktów uzyskanych z testu przez badana osobę.

Tmax. – maksymalna liczba punktów, możliwa do uzyskania z testu.

 

KRYTERIUM C

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania podczas rozmowy kwalifikacyjnej to 20 punktów.

Na rozmowę kwalifikacyjną zaproszeni zostaną wszyscy oferenci, których oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie została odrzucona.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, po upływie terminu składania ofert. Wszyscy oferenci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej, zostaną powiadomieni o jej terminie.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej oceniana będzie metodyka wsparcia dla uczestników projektu:

 • przedstawienie stosowanych metod projektowania procesu szkoleniowego: 5 pkt. (za udzielenie pełnej odpowiedzi 5 pkt., w przypadku niepełnej lub braku odpowiedzi – 0 pkt.),
 • przedstawienie mechanizmów zapewnienia jakości konsultacji: 5 pkt (za udzielenie pełnej odpowiedzi 5 pkt., w przypadku niepełnej lub braku odpowiedzi – 0 pkt.)
 • przedstawienie aktywnych metod prowadzenia konsultacji i dobór narzędzi do poszczególnych Uczestników projektu, w tym niepełnosprawnych: 5 pkt. (za udzielenie pełnej odpowiedzi 5 pkt., w przypadku niepełnej lub braku odpowiedzi – 0 pkt.)
 • sposoby rozwiązywania sytuacji trudnych: 5 pkt. (za udzielenie pełnej odpowiedzi 5 pkt., w przypadku niepełnej lub braku odpowiedzi – 0 pkt.)

 

Test i rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzone zostaną z użyciem klucza odpowiedzi opracowanego przez Zamawiającego. Klucz odpowiedzi będzie dostępny do wglądu po przeprowadzeniu testu i rozmowy ze wszystkimi uczestnikami wyłonionymi do tego etapu postępowania.

 

W przypadku uzyskania przez dwóch oferentów takiej samej ilości punktów, wybrany zostanie oferent z większą liczbą punktów uzyskanych w ramach kryterium B i C, a jeśli nadal nie będzie możliwy wybór oferenta, zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z oferentami, zajmującymi najwyższe miejsce w liście rankingowej.

 

 • WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

 

W celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wykonawca musi złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

 • oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;
 • Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego:
  a) Załącznik nr 1: Formularz oferty Wykonawcy,
 1. Załącznik nr 2: Formularz potwierdzający spełnienie przez Wykonawcę wymagań (wykształcenie, doświadczenie).
 2. Załącznik nr 3- oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 • W przypadku, gdy oferent jest przedsiębiorcą aktualny na dzień składania oferty wydruk z CEIDG lub KRS.

 

 • OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 

 1. Wymagania podstawowe:
 1. oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej (na komputerze lub odręcznie drukowanymi literami) w sposób czytelny i przejrzysty – według wzoru: Załącznik nr 1: Formularz oferty Wykonawcy, Załącznik nr 2: Formularz potwierdzający spełnienie przez Wykonawcę wymagań (wykształcenie, doświadczenie) oraz Załącznik numer 3 – oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postepowania;
 3. do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami zapytania ofertowego oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami – załącznikami.
 4. Cena:
 1. oferta powinna zawierać cenę za 1 godzinę dydaktyczną oraz łączną kwotę przedmiotu zamówienia podaną w polskich złotych (PLN) w kwocie brutto, tzn. powinna zawierać podatek VAT lub inne podatki i składki ubezpieczeniowe (w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej) oraz łączną kwotę przedmiotu zamówienia.

 

 1. Tryb udzielania wyjaśnień do oferty.
  1. każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści przedmiotowego zapytania ofertowego.
  2. osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego jest:

 

Paweł Backiel, tel. 501 514 055, e- mail: pawel.backiel@gmail.com

 

 1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę (tylko z jedną ostateczną ceną); złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub wariantowe (w tym tzw. oferty wariantowej)- spowoduje odrzucenie ofert złożonych przez tego Wykonawcę.
 2. Zamawiający nie przewiduje możliwość składania ofert częściowych.
 3. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (wskazane, by była również opieczętowana) lub przez osobę(y) uprawnioną(e) oraz oznaczona co do nazwy i adresu Wykonawcy np. przez opatrzenie oferty pieczęcią firmową. Przez osobę(y) uprawnioną(e) należy rozumieć odpowiednio:
 4. a) osobę(y), która(e) zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowym i oraz odpowiednimi przepisami jest uprawniona do reprezentowania Wykonawcy, w obrocie gospodarczym;
 5. b) pełnomocnika lub pełnomocników Wykonawcy , którym Wykonawca udzielił pełnomocnictwa Pełnomocnictwo (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) musi zostać załączona do oferty.
 6. c) pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) musi zostać załączona do oferty.
 7. Do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami zapytania ofertowego oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami: załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje i dane.
  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 • Żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie zamówienia,
 • Unieważnienia postepowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postepowania bez wyboru oferty,
 • Odrzucenia oferty z rażąco niską ceną,
 • Odrzucenia ofert, których wartość przekroczy kwotę możliwą do zakontraktowania określoną we wniosku o dofinansowanie projektu (kwota wartości zamówienia).
  1. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniają
  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

 1. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

 • INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Oferentów, których Oferty zostały złożone w terminie i nie zostały wykluczone z postępowania.

 

Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę spośród złożonych ofert.

 

Wykaz załączników:

 1. Załącznik nr 1: Formularz oferty Wykonawcy,
 2. Załącznik nr 2: Formularz potwierdzający spełnienie przez Wykonawcę wymagań (wykształcenie, doświadczenie),
 3. Załącznik nr 3- oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.