AktualnościProjekty aktualne

Wolontariat szansą na podniesienie kompetencji społecznych potrzebnych na rynku pracy

Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej
w partnerstwie ze
Stowarzyszeniem na rzecz rodziny i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

HOLOS
zapraszają do wzięcia udziału w projekcie:

„Wolontariat szansą na podniesienie kompetencji społecznych potrzebnych na rynku pracy”

Priorytet I „Osoby młode na rynku pracy”,

Działanie 1.4 „Młodzież solidarna w działaniu”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji społecznych 500 osób młodych w 20 osobowych grupach od 15 do 29 roku życia z województwa podlaskiego

Okres realizacji projektu: od: 2019-03-01 do: 2021-02-28

Adresaci projektu:

Uczestnikami projektu mogą być osoby młode w wieku 15-29 lat zamieszkałe na terenie województwa podlaskiego:

 1. Odbywające ostatni rok danego etapu edukacji
 2. Posiadające orzeczenie o niepełnosprawności
 3. c) Nie posiadające/posiadające w niewielkim stopniu kompetencje społeczne potrzebne na rynku pracy.

Formy wsparcia:

 1. Indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe

Prowadzone przez doradcę zawodowego (8 godzin na każdego Uczestnika Projektu) – diagnoza i określenie kluczowych predyspozycji zawodowo-edukacyjnych uczestników ( pomoc w wyborze szkoły , rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań zawodowych, pomoc w świadomym planowaniu własnej kariery zawodowej) – określenie ścieżki edukacyjno-zawodowej z wykorzystaniem analizy dokonanej przy rekrutacji UP przez psychologa, doradcy zawodowego i samego uczestnika – udzielaniu indywidualnych porad edukacyjno- zawodowych dla każdego uczestnika projektu w tym pomoc w określeniu swoich mocnych stron i świadomość własnych ograniczeń, motywowanie do podjęcia wysiłku przy planowaniu swojej przyszłości zawodowej, analiza własnych możliwości psychofizycznych przy wyborze zawodu i szkoły, pomoc w poszerzaniu wiedzy ogólnej i umiejętności miękkich, przygotowanie do roli pracownika) – wskazywanie uczestnikom dodatkowych źródeł informacji dotyczących .m. in.: rynku pracy, trendów rozwoju w świecie zawodowym i zatrudnieniowym , wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu aktualnych i przyszłych zadań zawodowych, – aktualizacja i udostępnianiu informacji edukacyjno – zawodowej właściwych dla danego poziomu kształcenia, – gromadzenie oraz udostępnianie informacji o zapotrzebowaniu na kwalifikacje oraz miejsca pracy wśród pracodawców działających w otoczeniu lokalnym, – pomoc w wyborze szkoły na etapie dalszej nauki oraz kierunku zawodowego

 1. Warsztaty ABC wolontariatu

(12 godzin na grupę)

Zakres tematyczny zajęć m.in.: zalety i korzyści płynące z podejmowania działań wolontariackich, rodzaje i formy, obszary, w które mogą zaangażować się jako wolontariusze, systemy motywacyjne i budowanie pozytywnych relacji w zespole wolontariackim oraz planowanie indywidualnej ścieżki rozwoju w projektu.

 1. Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych

(zajęcia z psychologiem 20 godzin na grupę i zajęcia z trenerem kompetencji miękkich 20 godzin na grupę)

Cykl warsztatów będzie obejmował zajęcia z trenerem kompetencji miękkich oraz psychologiem co ma na celu nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz podniesienie min. 8 z 15 kompetencji Wymienionych w Regulaminie Konkursu. Zajęcia będą prowadzone w formie studia przypadku, symulacji, wymiany doświadczeń, ćwiczeń wykonywanych indywidualnie oraz grupowo , scenek oraz dyskusji.

Kompetencje społeczne:

 1. Doradzać innym
 2. Pracować w zespole
 3. Posługiwać się mową ciała
 4. Instruować inne osoby
 5. Przewodzić innym osobom
 6. Posiadać kompetencje międzykulturowe
 7. Wypracowywać kompromis
 8. Motywować innych
 9. Wspierać współpracowników
 10. Stosować techniki zadawania pytań
 11. Przekazywać informacje o faktach
 12. Zwracać się do słuchaczy
 13. Przyjmować konstruktywną krytykę
 14. Wchodzić w interakcję z innymi osobami
 15. Przekonywać inne osoby

 

 1. Debata wolontariacka

Poszerzenie świadomości społeczeństwa na temat  korzyści płynących z pracy wolontariackiej, wymiana doświadczeń wolontariuszy, przedstawienie punktu widzenia ze strony pracodawców odnośnie wolontariatu potencjalnych kandydatów na pracowników.

Debata odbędzie się z udziałem z przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców z obszaru województwa Podlaskiego, z tematem przewodnim dotyczącym wolontariatu, kompetencji społecznych, rynku pracy oraz kompetencji porządnych przez pracodawców.

 1. Program wolontariacki

Każdy z Uczestników Projektu zostanie skierowany na 5 miesięczny wolontariat do organizacji pozarządowych, podmiotów reprezentujących młodzież, centrów młodzieżowych, młodzieżowych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych itd. Działania realizowane w danych instytucjach przez osoby młode będą odpowiadać na potrzeby społeczności lokalnej oraz prowadzić do rozwiąż. Problemów społecznych danej lokalnej wspólnoty. Działania Uczestników Projektu w formie wolontariatu będą związane z solidarnością międzypokoleniową, pomocą potrzebującym członkom wspólnoty lokalnej.

Harmonogram wsparcia w projekcie Wolontariat szansą na podniesienie kompetencji społecznych potrzebnych na rynku pracy

 

Harmonogram na stronę Gr.1. Białystok

Harmonogram na stronę Gr.2. Łomża

Harmonogram na stronę Gr.3. Łomża

Harmonogram na stronę Gr.4. Suwałki

Harmonogram na stronę Gr.5. Łomża

Harmonogram na stronę Gr.6. Białystok

Harmonogram na stronę Gr.7. Białystok

Harmonogram Gr.8. Zambrów

Harmonogram Gr.9. Zambrów

Harmonogram Gr.10. Zambrów

Harmonogram Gr.11. Zambrów

Harmonogram Gr.12. Zambrów

Harmonogram Gr.13. Zambrów

Harmonogram Gr.14. Zambrów

Harmonogram Gr.15. Zambrów

Harmonogram Gr.16. Zambrów

Harmonogram Gr.17. Zambrów

Harmonogram Gr.18. Zambrów