Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/02/7.3/2017/PZ

 10.02.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/02/7.3/2017/PZ: przeprowadzenie doradztwa specjalistycznego z zakresu: Doradztwo grupowe z zakładania i prowadzenia PES, w 20osobowych grupach, w okresie od 01.03.2017 r. do 31.12.2017 r. w ilości 20 godzin na 1 grupę, w ramach projektu „Rozwój ekonomii społecznej” nr: RPPD.07.03.00-IZ.00-20-00/16.

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie doradztwa specjalistycznego z zakresu: Doradztwo grupowe z zakładania i prowadzenia PES, w 20-osobowych grupach, w okresie od 01.03.2017 r. do 31.12.2017 r. w ilości 20 godzin na 1 grupę. Przedmiot zamówienia realizuje Działanie 1 w Zadaniu 2 przedmiotowego Projektu. Doradztwo prowadzone będzie w zakresie zakładania i prowadzenia PES i będzie obejmowało: – doradztwo z zakresu opracowywania biznes planów i wniosków grantowych,  – doradztwo z zakresu opracowywania statutów, regulaminów i innych dokumentów wewnętrznych, – konsultacje w procesie rejestracji działalności gospodarczej, podstawy prawne dot. działalności fundacji i stowarzyszeń, kodeksu spółek handlowych, – doradztwo z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, rozwiązywania konfliktów, księgowości i rachunkowości.

 

W celu zachowania konkurencyjności, jak też dokonania wyboru dostępnych specjalistów w określonym przedziale czasu, Zamówienie podzielone jest na części, tj. poszczególne terminy wykonania przedmiotu zamówienia, w związku z czym Wykonawcy mogą złożyć ofertę na wszystkie, bądź wybrane części niniejszego zapytania:

CZĘŚĆ 1:  Przeprowadzenie doradztwa specjalistycznego z zakresu: Doradztwo grupowe z zakładania i prowadzenia PES, w 20-osobowych grupach, w okresie od 01.03.2017 r. do 30.06.2017 r.

CZĘŚĆ 2: Przeprowadzenie doradztwa specjalistycznego z zakresu: Doradztwo grupowe z zakładania i prowadzenia PES, w 20-osobowych grupach, w okresie od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r.

CZĘŚĆ 3: Przeprowadzenie doradztwa specjalistycznego z zakresu: Doradztwo grupowe z zakładania i prowadzenia PES, w 20-osobowych grupach, w okresie od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r.

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) dla wszystkich części:

85312320-8 – usługi doradztwa

Miejsce wykonania zamówienia dla wszystkich części:

Województwo podlaskie, teren Subregionu Łomżyńskiego obejmującego powiaty: kolneński, łomżyński, wysokomazowiecki, grajewski, zambrowski – kursy odbędą się miejscowości w obrębie maksymalnie 10 km od miasta powiatowego.

Kryteria oceny ofert dla wszystkich części:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach: a) Cena brutto za 1 godzinę zegarową doradztwa – 60 % b) Doświadczenie – 40%

 

Termin wykonania zamówienia.

CZĘŚĆ 1:  01.03.2017 – 30.06.2017 r. CZĘŚĆ 2:  01.07.2017 – 30.09.2017 r. CZĘŚĆ 3:  01.10.2017 – 31.12.2017 r.

 

Termin i miejsce składania ofert: Oferty należy składać za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: biuro@europartnerakie.pl, faksem na nr: 85 732 02 58,  poczty tradycyjnej, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Stowarzyszenie Europartner AKIE, ul. Warszawska 44/1 (III piętro) 15-077 Białystok, w terminie od dnia 10.02.2017 r. do dnia 22.02.2017 r. do godz. 16:00. Oferty, które wpłyną po terminie wyznaczonym na składanie ofert nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 732 02 58 od poniedziałku do piątku w godz. 09:0016:00.  Osobą uprawnioną do kontaktu jest: Paweł Backiel – (85) 732-02-58, e-mail: pawel.backiel@gmail.com

 

Informacje, takie jak: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia, opis kryteriów i sposób oceny ofert, opis sposobu przygotowania oferty, załączniki oraz pozostałe informacje znajdują się w formularzu zapytania ofertowego, w załączeniu.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami