Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/02/7.3/2017/PZ

10.02.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/02/7.3/2017/PZ: opracowanie oraz przeprowadzenie poszczególnych modułów szkoleń dla 20-osobowych grup po 40 godzin na grupę (8 godzin z danego modułu na grupę) w ramach projektu „Rozwój ekonomii społecznej” nr: RPPD.07.03.00IZ.00-20-00/16.

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie oraz przeprowadzenie poszczególnych modułów szkoleń dla 20-osobowych grup po 40 godzin na grupę (8 godzin z danego modułu na grupę). Przedmiotowe szkolenia to szkolenia ogólne z zakładania i prowadzenia Podmiotu Ekonomii Społecznej (PES) skierowane do osób fizycznych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze wyłączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, chcących założyć i prowadzić Podmiot Ekonomii Społecznej.

W celu zachowania konkurencyjności, jak też dokonania wyboru konkretnych specjalistów w danym temacie szkolenia, w określonym przedziale czasu, Zamówienie podzielone jest na części, tj. poszczególne moduły oraz terminy wykonania, w związku z czym Wykonanwcy mogą złożyć ofertę na wszystkie, bądź wybrane części niniejszego zapytania:

CZĘŚĆ 1:  Moduł „Tworzenie podmiotów ekonomii społecznej z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów, aspekty prawne w działalności w sektorze ekonomii społecznej”, 8 godzin na grupę, grupa liczy 20 osób, w planowanym okresie od 01.03.2017 – 30.06.2017 r.

CZĘŚĆ 2: Moduł „Prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej w sferze ekonomii społecznej (z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów podmiotów ekonomii społecznej)”, 8 godzin na grupę, grupa liczy 20 osób, w planowanym okresie od 01.03.2017 – 30.06.2017 r.

CZĘŚĆ 3: Moduł „Zarządzanie organizacją, planowanie strategiczne, zarządzanie zasobami ludzkimi, budowanie kompetencji związanych z pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym”, 8 godzin na grupę, grupa liczy 20 osób, w planowanym okresie od 01.03.2017 – 30.06.2017 r.

CZĘŚĆ 4: „Zarządzanie finansowe, rachunkowe, księgowe działalności w sferze ekonomii społecznej”, 8 godzin na grupę, grupa liczy 20 osób, w planowanym okresie od 01.03.2017 – 30.06.2017 r.

CZĘŚĆ 5: „Tworzenie biznesplanów oraz marketingu (w tym badań rynku, tworzenie strategii cenowej, pozyskiwania klientów, budowania szerokich powiązań kooperacyjnych w ramach partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju PES”, 8 godzin na grupę, grupa liczy 20 osób, w planowanym okresie od 01.03.2017 – 30.06.2017 r.

CZĘŚĆ 6:  Moduł „Tworzenie podmiotów ekonomii społecznej z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów, aspekty prawne w działalności w sektorze ekonomii społecznej”, 8 godzin na grupę, grupa liczy 20 osób, w planowanym okresie od 01.07.2017 – 30.09.2017 r.

CZĘŚĆ 7: Moduł „Prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej w sferze ekonomii społecznej (z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów podmiotów ekonomii społecznej)”, 8 godzin na grupę, grupa liczy 20 osób, w planowanym okresie od 01.07.2017 – 30.09.2017 r.

CZĘŚĆ 8: Moduł „Zarządzanie organizacją, planowanie strategiczne, zarządzanie zasobami ludzkimi, budowanie kompetencji związanych z pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym”, 8 godzin na grupę, grupa liczy 20 osób, w planowanym okresie od 01.07.2017 – 30.09.2017 r.

CZĘŚĆ 9: „Zarządzanie finansowe, rachunkowe, księgowe działalności w sferze ekonomii społecznej”, 8 godzin na grupę, grupa liczy 20 osób, w planowanym okresie od 01.07.2017 – 30.09.2017 r.

CZĘŚĆ 10: „Tworzenie biznesplanów oraz marketingu (w tym badań rynku, tworzenie strategii cenowej, pozyskiwania klientów, budowania szerokich powiązań kooperacyjnych w ramach partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju PES”, 8 godzin na grupę, grupa liczy 20 osób, w planowanym okresie od 01.07.2017 – 30.09.2017 r.

CZĘŚĆ 11:  Moduł „Tworzenie podmiotów ekonomii społecznej z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów, aspekty prawne w działalności w sektorze ekonomii społecznej”, 8 godzin na grupę, grupa liczy 20 osób, w planowanym okresie od 01.10.2017 – 31.12.2017 r.

CZĘŚĆ 12: Moduł „Prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej w sferze ekonomii społecznej (z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów podmiotów ekonomii społecznej)”, 8 godzin na grupę, grupa liczy 20 osób, w planowanym okresie od 01.10.2017 – 31.12.2017 r.

CZĘŚĆ 13: Moduł „Zarządzanie organizacją, planowanie strategiczne, zarządzanie zasobami ludzkimi, budowanie kompetencji związanych z pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym”, 8 godzin na grupę, grupa liczy 20 osób, w planowanym okresie od 01.10.2017 – 31.12.2017 r.

CZĘŚĆ 14: „Zarządzanie finansowe, rachunkowe, księgowe działalności w sferze ekonomii społecznej”, 8 godzin na grupę, grupa liczy 20 osób, w planowanym okresie od 01.10.2017 – 31.12.2017 r.

CZĘŚĆ 15: „Tworzenie biznesplanów oraz marketingu (w tym badań rynku, tworzenie  strategii cenowej, pozyskiwania klientów, budowania szerokich powiązań kooperacyjnych  w ramach partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju PES”, 8  godzin na grupę, grupa liczy 20 osób, w planowanym okresie od 01.10.2017 – 31.12.2017  r.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) dla wszystkich części:

80500000-9 – Usługi szkoleniowe 80532000-2- Usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania

 

Miejsce wykonania zamówienia dla wszystkich części:

Województwo podlaskie, teren Subregionu Łomżyńskiego obejmującego powiaty: kolneński, łomżyński, wysokomazowiecki, grajewski, zambrowski – kursy odbędą się miejscowości w obrębie maksymalnie 10 km od miasta powiatowego.

 

Kryteria oceny ofert dla wszystkich części:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach: a) Cena brutto za 1 godzinę dydaktyczną (45 minut) szkolenia – 60 % b) Doświadczenie – 40%

 

Termin wykonania zamówienia.

CZĘŚĆ 1:  01.03.2017 – 30.06.2017 r. CZĘŚĆ 2:  01.03.2017 – 30.06.2017 r. CZĘŚĆ 3:  01.03.2017 – 30.06.2017 r. CZĘŚĆ 4:  01.03.2017 – 30.06.2017 r. CZĘŚĆ 5:  01.03.2017 – 30.06.2017 r. CZĘŚĆ 6:  01.07.2017 – 30.09.2017 r. CZĘŚĆ 7:  01.07.2017 – 30.09.2017 r. CZĘŚĆ 8:  01.07.2017 – 30.09.2017 r. CZĘŚĆ 9:  01.07.2017 – 30.09.2017 r. CZĘŚĆ 10:  01.07.2017 – 30.09.2017 r. CZĘŚĆ 11:  01.10.2017 – 31.12.2017 r. CZĘŚĆ 12:  01.10.2017 – 31.12.2017 r. CZĘŚĆ 13:  01.10.2017 – 31.12.2017 r. CZĘŚĆ 14:  01.10.2017 – 31.12.2017 r. CZĘŚĆ 15:  01.10.2017 – 31.12.2017 r. .

 

Termin i miejsce składania ofert: Oferty należy składać za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: biuro@europartnerakie.pl, faksem na nr: 85 732 02 58,  poczty tradycyjnej, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Stowarzyszenie Europartner AKIE, ul. Warszawska 44/1 (III piętro) 15-077 Białystok, w terminie od dnia 10.02.2017 r. do dnia 22.02.2017 r. do godz. 16:00. Oferty, które wpłyną po terminie wyznaczonym na składanie ofert nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 732 02 58 od poniedziałku do piątku w godz. 09:0016:00.  Osobą uprawnioną do kontaktu jest: Paweł Backiel – (85) 732-02-58, e-mail: pawel.backiel@gmail.com

 

Informacje, takie jak: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia, opis kryteriów i sposób oceny ofert, opis sposobu przygotowania oferty, załączniki oraz pozostałe informacje znajdują się w formularzu zapytania ofertowego, w załączeniu.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe szkolenia zad 1 wraz z załącznikami