AktualnościMój własny biznes

Lista osób kwalifikujących się do otrzymania dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „Mój własny biznes” w ramach naboru II oraz naboru III

Szanowni Państwo,

 

Informujemy o zakończeniu oceny formalnej i merytorycznej wniosków o przyznanie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego złożonych przez osoby zakwalifikowane do II oraz III rundy dotacyjnej w projekcie „Mój własny biznes”.

Wsparcie finansowe otrzyma – po zakończeniu procedury odwoławczej 7 osób, których wnioski o przyznanie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego uzyskały największą liczbę punktów.

Poniżej zamieszczamy listę rankingową wniosków rekomendowanych do dofinansowania.

 

Jednocześnie zaznaczamy, że zgodnie z pkt. § 4 pkt. 11 Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości, Beneficjent tworzy w ramach budżetu rezerwę finansową w wysokości 15% wartości środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (dotacji inwestycyjnych oraz wsparcia pomostowego) planowanych do udzielenia w ramach projektu (2 dotacje). Wspomniana rezerwa pozwoli przyznać środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości uczestnikom projektu, których Wnioski o udzielnie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego zostały pozytywnie rozpatrzone w wyniku ich ponownej oceny. W związku z powyższym wypłata 2 dotacji została zawieszona na czas oceny odwoławczej. Po dokonaniu ponownej oceny wniosków osób, które złożą odwołania, lista rankingowa zostanie zaktualizowana, a środki przeznaczone na odwołania zostaną przekazane na dofinansowanie 7 wniosków z najwyższą liczbą punktów po obu ocenach.

 

Jednocześnie informujemy, że każdy z uczestników zostanie poinformowany pisemnie o wynikach oceny wraz z uzasadnieniem oceny.

 

Lista uczestników  kwalifikujących się do otrzymania dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego (zgodnie z numerami referencyjnymi wniosków o przyznanie dotacji)

W projekcie „Mój własny biznes”

 

Nabór II oraz nabór III

 

Lp. Numer referencyjny wniosku o dotację
1 2/MWB/2019/3
2 4/MWB/2019/2
3 1/MWB/2019/3
4 6/MWB/2019/2
5 2/MWB/2019/2

 

Lista uczestników kwalifikujących się do otrzymania dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego (zgodnie z numerami referencyjnymi wniosków o przyznanie dotacji), dla których wstrzymana zostanie wypłata dotacji  do czasu zakończenia procedury odwoławczej.

6 8/MWB/2019/2
7 7/MWB/2019/2

 

Lista uczestników, których wnioski nie zostały zarekomendowane do dofinansowania ze względu na wyczerpanie puli środków przeznaczonych na dofinansowanie działalności (zgodnie z numerami referencyjnymi wniosków o przyznanie dotacji).

 

8 3/MWB/2019/2

 

Lista uczestników, których wnioski zostały odrzucone na etapie oceny formalnej (zgodnie z numerami referencyjnymi wniosków o przyznanie dotacji).

 

9 1/MWB/2019/2