Projekty aktualne

Postaw na biznes

PROJEKT Z DZIAŁANIA 9.1 RPO – LGD SĄSIEDZITytuł i nr PR: „Postaw na biznes !” nr RPPD.09.01.00-20-0515/20

Lider: Stowarzyszenie Europartner AKIE

Partner: Rozwiązania Prawne i Biznesowe Sp. z o.o.

Okres realizacji: 1.08.2021 r.-31.03.2023 r.

Obszar realizacji (gminy): Łomża, Wizna, Piątnica, Miastkowo, Śniadowo

Grupa docelowa:

Grupą docelową (GD) projektu (PR) będą osoby fizyczne w wieku od 30 r.ż. (wiek ustala się na podstawie daty urodzenia w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie), zamierzające rozpocząć prowadzenie dział. gosp.(z wyłączeniem os. które posiadały aktywny wpis CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły dział. gosp. na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 mc-y poprzedzających dzień przystąpienia do projektu jako dzień złożenia dokumentacji rekrutacyjnej) zamieszkujące obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju LGD Stowarzyszenie „Sąsiedzi” na lata 2016-2022, które zamieszkują obszar LGD w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego; obszar obejmuje gminy: Wizna, Piątnica ,Łomża , Śniadowo, Miastkowo, będące osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo  w szczególności  znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: os. w wieku 50 lat i więcej, kobiety, os. z niepełnosprawnością (ON), długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach.

Jednocześnie min. 60% GD będą stanowiły osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo , które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnością, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach.

ZAŁĄCZIKI:
1. Regulamin Przyznawania Bezzwrotnego Wsparcia
2. Regulamin Rekrutacji
3. Regulamin-KOW Wykaz-dzialalnosci-wykluczonych-z-mozliwosci-uzyskania-dofinansowania
ZAŁĄCZNIK NR 3 do Regulaminu
ZAŁĄCZNIK NR 4 do Regulaminu
Zal.11-do-Regulaminu-przyznawania-wsparcia_Oswiadczenie-zbywcy-uzywanego-srodka-trwalego
Zal.B-do-Wniosku-o-dotacje_HARMONOGRAM-RZECZOWO-FINANSOWY-5
Zalacznik-nr-1-do-Regulaminu-rekrutacji-–-Formularz-rekrutacyjny-
Zalacznik-nr-2-do-Regulaminu-przyznawania-bezzwrotnego-wsparcia Wzor-Biznesplanu
Zalacznik-nr-2-do-Regulaminu-rekrutacji Karta-oceny-formularza-rekrutacyjnego
Zał.E-do-Wniosku-o-dotację_Formularz-pomocy-de-minimis
Załącznik nr 1 wzór wniosku o udzielenie dotacji i wsparcia pomostowego
Załącznik nr 5 Oświadczenie o zakupie towarów lub usług zgodnie z biznesplanem
Załącznik nr 6 Protokół wykonania usługi
Załącznik nr 7 Oświadczenie o stopniu wykorzystania wsparcia pomostowego
Załącznik nr 8 Wzór wniosku o ponowną weryfikację
Załącznik nr 9 Formularz Rozliczenia Wsparcia Pomostowego
Załącznik nr 10 – Wzór karty oceny formalnej wniosku o przyznanie dotacji