Projekty aktualne

Mój własny biznes

Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska

„Mój własny biznes” nr RPPD.09.01.00-20-0131/17

Cel projektu:

Wzmocnienie aktywności zawodowej 20 (11 kobiet i 9 mężczyzn) mieszkańców obszaru objętego LSR LGD Puszcza Knyszyńska, tj. gmin Czarna Białostocka, Gródek, Knyszyn, Jasionówka, Michałowo, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, poprzez udzielenie im wsparcia prowadzącego do utworzenia przez nich 15 działalności gospodarczych na obszarze objętym LSR LGD Puszcza Knyszyńska, tj. gmin Czarna Białostocka, Gródek, Knyszyn, Jasionówka, Michałowo, do dnia 30.06.2020 r.

∙           liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymają bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie – 15

Obszar realizacji:

Obszar objęty LSR: gminy Czarna Białostocka, Gródek, Jasionówka, Knyszyn, Michałowo

Termin realizacji :

01.10.2018 r.- 30.06.2020

Grupa docelowa:

Grupą docelową projektu jest społeczność lokalna z terenu realizacji projektu, tj. obszaru objętego LSR: gminy Czarna Białostocka, Gródek, Jasionówka, Knyszyn, Michałowo (w przypadku os. fizycznych uczących się, pracujących lub zamieszkujących na obszarze danej LGD w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) i jednocześnie będące osobami fizycznymi w wieku od 30 r.ż. (wiek ustala się na podstawie daty urodzenia w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalność gospodarczą (z wyłączeniem osób, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu jako dzień złożenia dokumentacji rekrutacyjnej) będące

bezrobotnymi lub poszukującymi pracy (pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia) lub nieaktywnymi zawodowo oraz jednocześnie znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: os. starsze po 50 r.ż. (os. w wieku 50 lat i więcej) lub kobiety lub os. z niepełnosprawnością (ON) lub os. długotrwale bezrobotne lub os. o niskich kwalifikacjach.

Jednocześnie Wnioskodawca kieruje wsparcie do grupy defaworyzowanych (spełniającej powyższe kryteria LGD) zidentyfikowanej w LSR w Rozdziale III. Diagnoza-opis obszaru i ludności (s.29): 1. Bezrobotna młodzież, wśród której najwięcej jest jednostek aktywnych emigrujących za granicę w poszukiwaniu pracy, 2. Osoby bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne. Projekt obejmie wsparciem powyżej 50% uczestników z wyżej wymienionych grup defaworyzowanych zidentyfikowanych w LSR.

Dotacja inwestycyjna oraz wsparcie pomostowe finansowe są udzielane uczestnikowi projektu w kwocie netto bez względu na jego status podatnika VAT.

Formy wsparcia:

  1. Indywidualne doradztwo zawodowe- 2 godz./os.
  2. Indywidualne doradztwo w zakresie przygotowywania biznesplanów- 6 h/os.
  3.       Dotacja inwestycyjna- ok. 23 000,00 zł/osobę . Dotacja inwestycyjna jest udzielana uczestnikowi projektu w kwocie netto bez względu na jego status   podatnika VAT.
  4. Wsparcie pomostowe przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności- ok. 1700,00 zł/osobę/miesiąc. Wsparcie pomostowe finansowe jest udzielane   uczestnikowi projektu w kwocie netto bez względu na jego status podatnika VAT.
  5. Wsparcie pomostowe przez kolejne 6 miesięcy prowadzenia działalności ok. 466,00 zł/osobę/miesiąc. Wsparcie pomostowe finansowe jest udzielane   uczestnikowi projektu w kwocie netto bez względu na jego status podatnika VAT.
  6. Wsparcie doradcze specjalistyczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą- 24 h/os.

Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin rekrutacji uczestników projektu- aktualizacja z dnia 02-04-2019

Formularz rekrutacyjny

Karta oceny formularza rekrutacyjnego

Dokumenty projektowe:

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA BEZZWROTNEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI– aktualizacja dnia 27.02.2019 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu- Wniosek o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości Biznesplan

ZAŁĄCZNIK NR 3 do Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości – Karta oceny biznesplanu

ZAŁĄCZNIK NR 4 do Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości –Wzór umowy o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego

ZAŁĄCZNIK NR 5  do Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości – Oświadczenie o dokonaniu zakupu towarów lub usług zgodnie z biznesplanem

ZAŁĄCZNIK NR 6. do Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości- Zestawienie towarówusług dokonanych ze środków na rozwój przedsiębiorczości

ZAŁĄCZNIK NR 7 do Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości- Protokół wykonania usługi

ZAŁĄCZNIK NR 8  do Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości- Oświadczenie o stopniu wykorzystania wsparcia pomostowego

ZAŁĄCZNIK NR 9. do Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości – Wzór wniosku o ponowną weryfikację Wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego

ZAŁĄCZNIK NR 10  do Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości- Formularz rozliczenia wsparcia pomostowego

ZAŁĄCZNIK NR 2.  Wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego- Formularz pomocy de minimis

ZAŁĄCZNIK NR 1.  Wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY

ZAŁĄCZNIK 5. do umowy Indywidualny plan potrzeb w zakresie specjalistycznego wsparcia towarzyszącego

ZAŁĄCZNIK 6. do umowy Wzór weksla in blanco oraz deklaracja wekslowa

Karta Oceny Formalnej Wniosku o Dotację i Wsparcie Pomostowe

Moj wlasny biznes oswiadczenie zbywcy dotyczace uzywanego srodka trwalego

Wykaz działalności wykluczonych z możliwości uzyskania dofinansowania

Regulamin KOW

Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin rekrutacji uczestników projektu – aktualizacja z dnia 27.02.2019 r.

Formularz rekrutacyjny

Karta oceny formularza

rekrutacyjnego

Dokumenty projektowe:

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA BEZZWROTNEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI– aktualizacja dnia 27.02.2019 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu- Wniosek o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości Biznesplan

ZAŁĄCZNIK NR 3 do Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości – Karta oceny biznesplanu

ZAŁĄCZNIK NR 4 do Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości –Wzór umowy o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego

ZAŁĄCZNIK NR 5  do Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości – Oświadczenie o dokonaniu zakupu towarów lub usług zgodnie z biznesplanem

ZAŁĄCZNIK NR 6. do Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości- Zestawienie towarówusług dokonanych ze środków na rozwój przedsiębiorczości

ZAŁĄCZNIK NR 7 do Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości- Protokół wykonania usługi

ZAŁĄCZNIK NR 8  do Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości- Oświadczenie o stopniu wykorzystania wsparcia pomostowego

ZAŁĄCZNIK NR 9. do Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości – Wzór wniosku o ponowną weryfikację Wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego

ZAŁĄCZNIK NR 10  do Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości- Formularz rozliczenia wsparcia pomostowego

ZAŁĄCZNIK NR 2.  Wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego- Formularz pomocy de minimis

ZAŁĄCZNIK NR 1.  Wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY

ZAŁĄCZNIK 5. do umowy Indywidualny plan potrzeb w zakresie specjalistycznego wsparcia towarzyszącego

ZAŁĄCZNIK 6. do umowy Wzór weksla in blanco oraz deklaracja wekslowa

Karta Oceny Formalnej Wniosku o Dotację i Wsparcie Pomostowe

Moj wlasny biznes oswiadczenie zbywcy dotyczace uzywanego srodka trwalego

Wykaz działalności wykluczonych z możliwości uzyskania dofinansowania

Regulamin KOW

Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin rekrutacji uczestników projektu

Formularz rekrutacyjny

Karta oceny formularza rekrutacyjnego

Dokumenty projektowe:

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA BEZZWROTNEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu- Wniosek o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości Biznesplan

ZAŁĄCZNIK NR 3 do Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości – Karta oceny biznesplanu

ZAŁĄCZNIK NR 4 do Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości –Wzór umowy o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego

ZAŁĄCZNIK NR 5  do Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości – Oświadczenie o dokonaniu zakupu towarów lub usług zgodnie z biznesplanem

ZAŁĄCZNIK NR 6. do Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości- Zestawienie towarówusług dokonanych ze środków na rozwój przedsiębiorczości

ZAŁĄCZNIK NR 7 do Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości- Protokół wykonania usługi

ZAŁĄCZNIK NR 8  do Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości- Oświadczenie o stopniu wykorzystania wsparcia pomostowego

ZAŁĄCZNIK NR 9. do Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości – Wzór wniosku o ponowną weryfikację Wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego

ZAŁĄCZNIK NR 10  do Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości- Formularz rozliczenia wsparcia pomostowego

ZAŁĄCZNIK NR 2.  Wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego- Formularz pomocy de minimis

ZAŁĄCZNIK NR 1.  Wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY

ZAŁĄCZNIK 5. do umowy Indywidualny plan potrzeb w zakresie specjalistycznego wsparcia towarzyszącego

ZAŁĄCZNIK 6. do umowy Wzór weksla in blanco oraz deklaracja wekslowa

Karta Oceny Formalnej Wniosku o Dotację i Wsparcie Pomostowe

Moj wlasny biznes oswiadczenie zbywcy dotyczace uzywanego srodka trwalego

Wykaz działalności wykluczonych z możliwości uzyskania dofinansowania

Regulamin KOW

Najnowsze informacje w projekcie "Mój własny biznes"