Projekty zrealizowane

Czas na biznes

Lokalna Grupa Działania Biebrzański dar Natury

Cel projektu:

∙         utworzenie min.12 miejsc pracy w ramach udzielonych dotacji na podjęcie działalności gospodarczej

∙         objęcie wsparciem pomostowym finansowym i niefinansowym 12 Uczestników Projektu

∙         zwiększenie wiedzy u 20 Uczestników Projektu (11 kobiet i 9 mężczyzn) z zakresu m.in. podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, przygotowania biznesplanu

Obszar realizacji:

Obszar objęty  Lokalną Strategią Rozwoju. W skład obszaru LGD wchodzą następujące gminy: Grajewo, Radziłów, Rajgród, Szczuczyn, Wąsosz, Jedwabne, Przytuły, Bargłów Kościelny i Miasto Grajewo.

Termin realizacji :

01.10.2018 r.- 31.05.2020

Grupa docelowa:

Grupą docelową projektu będą osoby fizyczne w wieku od 30 r.ż. (wiek ustala się na podstawie daty urodzenia w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu jako dzień złożenia dokumentacji rekrutacyjnej) zamieszkujące obszar objęty Lokalną Strategią Działania LGD Biebrzański Dar Natury na lata 2015-2022 w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (obszar obejmuje: miasto Grajewo oraz gminy Grajewo, Radziłów, Rajgród, Szczuczyn, Wąsosz, Jedwabne, Przytuły, Bargłów kościelny)

będące

osobami bezrobotnymi lub poszukującymi pracy (pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia) lub nieaktywnymi zawodowo oraz spełniają jednocześnie chociaż jeden warunek z następujących:

 • są po 50 roku życia,
 • posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
 • są długotrwale bezrobotne,
 • posiadają niskie kwalifikacje zawodowe,
 • są kobietą.

Dotacja inwestycyjna oraz wsparcie pomostowe finansowe są udzielane uczestnikowi projektu w kwocie netto bez względu na jego status podatnika VAT.

Formy wsparcia:

 1. Indywidualne doradztwo zawodowe- 2 godz./os.
 2. Indywidualne doradztwo w zakresie przygotowywania biznesplanów- 7,4 h/os.
 3. Dotacja inwestycyjna- ok. 20 000,00 zł/osobę.Dotacja inwestycyjna jest udzielana uczestnikowi projektu w kwocie netto bez względu na jego status podatnika VAT
 4.   Wsparcie pomostowe przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności-  950, 00 zł/osobę/miesiąc. Wsparcie pomostowe finansowe jest udzielane uczestnikowi projektu w kwocie netto bez względu na jego status podatnika VAT.
 5. Wsparcie pomostowe przez kolejne 6 miesięcy prowadzenia działalności ok. 451,00 zł/osobę/miesiąc. Wsparcie pomostowe finansowe jest udzielane uczestnikowi projektu w kwocie netto bez względu na jego status podatnika VAT.
 6. Wsparcie doradcze specjalistyczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą- 24 h/os.

*W pierwszej kolejności  do projektu rekrutowane będą osoby z obszarów wiejskich    oraz osoby zamieszkujące miejscowości do 5 000 mieszkańców.

 

Najnowsze informacje w projekcie "Czas na biznes"