Projekty aktualne

Twój pomysł + Dotacja = Biznes

Lokalna Grupa Działania Brama na Podlasie

Cel projektu:

∙         utworzenie min. 35 miejsc pracy w ramach udzielonych dotacji na podjęcie działalności gospodarczej

∙         objęcie wsparciem pomostowym finansowym i niefinansowym 35 Uczestników Projektu

∙         zwiększenie wiedzy u 40 Uczestników Projektu (19 kobiet i 21 mężczyzn) z zakresu m.in. podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, przygotowania biznesplanu

Obszar realizacji:

Obszar objęty  Lokalną Strategią Rozwoju. W skład obszaru LGD wchodzą następujące gminy: miejska i wiejska Brańsk, Ciechanowiec, Czyżew, Klukowo, Kołaki Kościelne, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Rudka, Rutki Kossaki, Szepietowo, Szumowo, miejska i wiejska Wysokie Mazowieckie, miejska i wiejska Zambrów.

Termin realizacji :

01.08.2019 r.- 31.03.2021

Grupa docelowa:

Grupą docelową projektu będą osoby fizyczne w wieku od 30 r.ż. (wiek ustala się na podstawie daty urodzenia w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu jako dzień złożenia dokumentacji rekrutacyjnej) zamieszkujące obszar objęty Lokalną Strategią Działania LGD Brama na Podlasie na lata 2014-2020 w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (obszar obejmuje: miejska i wiejska Brańsk, Ciechanowiec, Czyżew, Klukowo, Kołaki Kościelne, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Rudka, Rutki Kossaki, Szepietowo, Szumowo, miejska i wiejska Wysokie Mazowieckie, miejska i wiejska Zambrów)

będące

osobami bezrobotnymi lub poszukującymi pracy (pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia) lub nieaktywnymi zawodowo oraz spełniają jednocześnie chociaż jeden warunek z następujących:

 • są kobietami,
 • są po 50 roku życia,
 • posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
 • są długotrwale bezrobotne,
 • posiadają niskie kwalifikacje zawodowe

Dotacja inwestycyjna oraz wsparcie pomostowe finansowe są udzielane uczestnikowi projektu w kwocie netto bez względu na jego status podatnika VAT.

 

Formy wsparcia:

 1. Indywidualne doradztwo zawodowe- 2 godz./os.
 2. Indywidualne doradztwo w zakresie przygotowywania biznesplanów- 6 h/os.
 3. Dotacja inwestycyjna- ok. 24 000,00 zł/osobę. Dotacja inwestycyjna jest udzielana uczestnikowi projektu w kwocie netto bez względu na jego status podatnika VAT
 4.   Wsparcie pomostowe przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności-  1250, 00 zł/osobę/miesiąc. Wsparcie pomostowe finansowe jest udzielane uczestnikowi projektu w kwocie netto bez względu na jego status podatnika VAT.
 5. Wsparcie pomostowe przez kolejne 6 miesięcy prowadzenia działalności ok. 550,00 zł/osobę/miesiąc. Wsparcie pomostowe finansowe jest udzielane uczestnikowi projektu w kwocie netto bez względu na jego status podatnika VAT.
 6. Wsparcie doradcze specjalistyczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą- 24 h/os.

Planowany termin rozpoczęcia rekrutacji:

Nabór dokumentów rekrutacyjnych prowadzony będzie w terminie od 26.08.2019 do 13.09.2019 r.

Formularz rekrutacyjny należy składać w zamkniętej kopercie za pośrednictwem poczty/kuriera lub dostarczyć osobiście do biura projektu  otwartego we  wtorki oraz czwartki  w godzinach od 8.00 do 11.00.

Dokumenty rekrutacyjne:

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

Formularz rekrutacyjny

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

Dokumenty projektowe:

REGULAMIN PRZYZNAWANIA BEZWROTNEGO WSPARCIA DLA OSOB ZAMIERZAJĄCYCH ROZPOCZAC PROWADZENIE DZIALALNOSCI GOSPODARCZEJ

ZAŁACZNIK NR 1 do Regulaminu Dotacji – Wniosek o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Regulaminu Dotacji- Biznesplan

ZAŁĄCZNIK NR 3 do Regulaminu Dotacji – Karta oceny biznesplanu

NIEAKTUAKNY – ZAŁĄCZNIK NR 4 do Regulaminu Dotacji– Wzor umowy o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego

ZAŁĄCZNIK NR 5 do Regulaminu Dotacji- Oswiadczenie o dokonaniu zakupu towarow lub usług zgodnie z biznesplanem

ZAŁĄCZNIK NR 6 do Regulaminu Dotacji- Zestawienie towarow lub usług dokonanych ze środkow na rozwoj przedsiębiorczosci

ZAŁĄCZNIK NR 7 do Regulaminu Dotacji – Protokol wykonania uslugi

ZAŁĄCZNIK NR 8 do Regulaminu Dotacji- Oswiadczenie o stopniu wykorzystania wsparcia pomostowego

ZAŁĄCZNIK NR 9 do Regulaminu Dotacji – Wzor wniosku o ponowna weryfikacje Wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego

ZAŁĄCZNIK NR 10 do Regulaminu dotacji – Formularz rozliczenia wsparcia pomostowego

ZAŁĄCZNIK NR 11 do Regulaminu Dotacji – Wzor wniosku o ponowna weryfikacje Wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego

ZAŁĄCZNIK NR 12 do Regulaminu Dotacji – Wzór karty oceny formalnej wniosku o przyznanie dotacji

ZAŁĄCZNIK NR 13 do Regulaminu Dotacji – Oswiadczenie-zbywcy-dotyczace-uzywanego-srodka-trwalego

Załącznik nr 1 Wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY

Załącznik nr 2 Wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego- Formularz pomocy de minimis

Załącznik 5. do umowy Indywidualny plan potrzeb w zakresie specjalistycznego wsparcia towarzyszacego

Załącznik 6. do umowy Wzór weksla in blanco oraz deklaracja wekslowa.

Załącznik nr 7. do umowy- Oswiadczenie o niekorzystaniu rownolegle z innych środkow publicznych na pokrycie tych samych wydatkow

Wykaz działalnosci wykluczonych z mozliwosci uzyskania dofinansowania

Regulamin KOW Twoj Pomysł+Dotacja=Biznes

Dokumenty rekrutacyjne:

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

Formularz rekrutacyjny

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

Dokumenty projektowe:

REGULAMIN PRZYZNAWANIA BEZZWROTNEGO WSPARCIA DLA OSOB ZAMIERZAJĄCYCH ROZPOCZĄĆ PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZAŁACZNIK NR 1 do Regulaminu Dotacji – Wniosek o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Regulaminu Dotacji- Biznesplan

ZAŁĄCZNIK NR 3 do Regulaminu Dotacji – Karta oceny biznesplanu

NIEAKTUAKNY – ZAŁĄCZNIK NR 4 do Regulaminu Dotacji– Wzor umowy o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego

ZAŁĄCZNIK NR 5 do Regulaminu Dotacji- Oswiadczenie o dokonaniu zakupu towarow lub usług zgodnie z biznesplanem

ZAŁĄCZNIK NR 6 do Regulaminu Dotacji- Zestawienie towarow lub usług dokonanych ze środkow na rozwoj przedsiębiorczosci

ZAŁĄCZNIK NR 7 do Regulaminu Dotacji – Protokol wykonania uslugi

ZAŁĄCZNIK NR 8 do Regulaminu Dotacji- Oswiadczenie o stopniu wykorzystania wsparcia pomostowego

ZAŁĄCZNIK NR 9 do Regulaminu Dotacji – Wzor wniosku o ponowna weryfikacje Wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego

ZAŁĄCZNIK NR 10 do Regulaminu dotacji – Formularz rozliczenia wsparcia pomostowego

ZAŁĄCZNIK NR 11 do Regulaminu Dotacji – Wzor wniosku o ponowna weryfikacje Wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego

ZAŁĄCZNIK NR 12 do Regulaminu Dotacji – Wzór karty oceny formalnej wniosku o przyznanie dotacji

ZAŁĄCZNIK NR 13 do Regulaminu Dotacji – Oswiadczenie-zbywcy-dotyczace-uzywanego-srodka-trwalego

Załącznik nr 1 Wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY

Załącznik nr 2 Wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego- Formularz pomocy de minimis

Załącznik 5. do umowy Indywidualny plan potrzeb w zakresie specjalistycznego wsparcia towarzyszacego

Załącznik 6. do umowy Wzór weksla in blanco oraz deklaracja wekslowa.

Załącznik nr 7. do umowy- Oswiadczenie o niekorzystaniu rownolegle z innych środkow publicznych na pokrycie tych samych wydatkow

Wykaz działalnosci wykluczonych z mozliwosci uzyskania dofinansowania

Regulamin KOW Twoj Pomysł+Dotacja=Biznes

Najnowsze informacje w projekcie „Twój pomysł + Dotacja = Biznes”